IsiXhosa 1996 (XHO96)
41

Umthandazo wesigulana

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

411Hayi uyolo lomntu obonelela amahlwempu;

womhlangula *uNdikhoyo xa yena esengxakini.

2Womkhusela amlondoloze ebomini.

Womthamsanqela emhlabeni,

angamyekeli kwiintshaba zakhe.

3UNdikhoyo womonga xa angaphilanga,

ambuyisele empilweni.

4Ke mna ndathi: “Ndikhoyo, ndenzele inceba!

Ndikonile; nceda ndiphilise!”

5Zahlekisa ngam iintshaba zisithi:

“Uya kufa nini kakade, angabi sakhunjulwa bani?”

6Nabo baze kundivelela abakho ntweni,

bezela nje ukuza kuva ulwimi,

bahambe besasaza intlebendwane.

7Zihamba zindihleba iintshaba zam,

zindinqwenelela okubi.

8Zihamba zisithi: “Ukufa mumosele!

Akanakuba savuka kumandlalo wakhe!”

9Ewe, nesihlobo sam esisenyongweni ebendisithembile,

nditsho kanye eso sabelana ngeqhekeza lesonka,

naso sindivukele.Mat 26:23; Marko 14:18; Luka 22:21; Yoh 13:18

10Ndikhoyo, ndenzele inceba, ndiphakame,

ndize ndiziphindezele kwiintshaba zam.

11Phofu ke ndiyazi ukuba undikhathalele,

kuba azinakundivuyelela iintshaba zam.

12Uyandinceda kuba ndimsulwa;

undibeka phambi kwakho ngalo lonke ixesha.

13Makabongwe uNdikhoyo,

uThixo kaSirayeli,

ngoku kude kube nini-nini!Ndum 106:48

Amen, ewe, makube njalo!