IsiXhosa 1996 (XHO96)
40

Ingoma yombongo

Umhobe kaDavide.

401Ndakhala ndijonge *kuNdikhoyo,

wada wandiva ndakuzibika kuye.

2Wandikhupha emhadini onengozi, nasemgxobhozweni,

wandibeka endaweni eyomileyo,

ndatsho ndee ngxishishi, ndema.

3Wandifundisa ingoma yombongo entsha,

ingoma yokubonga uThixo wethu.

Boyika abaninzi bakuyiqonda loo nto,

balibeka kuNdikhoyo ithemba labo.

4Hay' uyolo lomntu othembele ngoNdikhoyo,

ongadlelaniyo nabanekratshi, abo banqula izithixo.

5Mikhulu, Ndikhoyo, Thixo wam, imimangaliso osenzele yona.

Kukwangako nokusazelelela kwakho;

akakho onjengawe, Nkosi!

Ngeba ndiyabalisa, koko ndiswel' imilomo eliwaka.

6Wena akuwananze nganto amadini neminikelo,

akuwathandanga amadini atshiswayo nawesono,

kambe ke undinike indlebe evayo.

7Kungoko ke ndathi mna:

“Njengoko kubhaliwe ngam encwadini, ewe, ndim lo.

8Iyandivuyisa intando yakho, Thixo wam;

umthetho wakho ndiwumilisele entliziyweni.”Hebh 10:5-7

9Ndizixelile ebandleni iindaba zakho zosindiso;

Ndikhoyo, uyazi ukuba andikuyeka ukuzibalisa.

10Andilufihlanga udaba losindiso lwakho;

bendisoloko ndibalisa ngokunyaniseka noncedo lwakho;

andilifihlelanga ibandla lakho izibele zakho nenyaniso yakho.

11Uzungandibandezeli inceba yakho, Ndikhoyo;

ndilondoloze ngenceba nenyaniso.

Ukucela uncedo

(Ndum 70)

12Zindivelela macal' onke iingxaki.

Ndixakene nezono zam, azindiphi mtyhi konke.

Nditsho ndatyhafa, kuba zininzi ngangeenwele zentloko yam.

13Khawuncede undihlangule, *Ndikhoyo!

Phuthuma, Ndikhoyo, undincede!

14Mabadane badideke abandizondayo;

mabarhoxe baphoxeke abazungula ukundenzakalisa.

15Mabajike benyoshoza abo bathi tshotsho vityo.

16Abakulangazelelayo mabavuye bagcobe ngawe;

abaluthandayo usindiso lwakho mabangaphezi ukuthi:

“Huntshu – uyingangalala uNdikhoyo!”

17Ke mna ndilihlwepu, ndiludwayi;

awu, Nkosi, khawundivelele!

Umncedi nomhlanguli wam nguwe;

sukuba saphozisa maseko, Thixo wam!

41

Umthandazo wesigulana

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

411Hayi uyolo lomntu obonelela amahlwempu;

womhlangula *uNdikhoyo xa yena esengxakini.

2Womkhusela amlondoloze ebomini.

Womthamsanqela emhlabeni,

angamyekeli kwiintshaba zakhe.

3UNdikhoyo womonga xa angaphilanga,

ambuyisele empilweni.

4Ke mna ndathi: “Ndikhoyo, ndenzele inceba!

Ndikonile; nceda ndiphilise!”

5Zahlekisa ngam iintshaba zisithi:

“Uya kufa nini kakade, angabi sakhunjulwa bani?”

6Nabo baze kundivelela abakho ntweni,

bezela nje ukuza kuva ulwimi,

bahambe besasaza intlebendwane.

7Zihamba zindihleba iintshaba zam,

zindinqwenelela okubi.

8Zihamba zisithi: “Ukufa mumosele!

Akanakuba savuka kumandlalo wakhe!”

9Ewe, nesihlobo sam esisenyongweni ebendisithembile,

nditsho kanye eso sabelana ngeqhekeza lesonka,

naso sindivukele.Mat 26:23; Marko 14:18; Luka 22:21; Yoh 13:18

10Ndikhoyo, ndenzele inceba, ndiphakame,

ndize ndiziphindezele kwiintshaba zam.

11Phofu ke ndiyazi ukuba undikhathalele,

kuba azinakundivuyelela iintshaba zam.

12Uyandinceda kuba ndimsulwa;

undibeka phambi kwakho ngalo lonke ixesha.

13Makabongwe uNdikhoyo,

uThixo kaSirayeli,

ngoku kude kube nini-nini!Ndum 106:48

Amen, ewe, makube njalo!

42

ICANDELO LESIBINI

(IiNdumiso 42 – 72)

Umthandazo womntu onesithukuthezi

Kumbhexeshi-kwayara; umbongo woonyana bakwaKora.

421Njengenxala elikhothekileyo kukunxanwa

nam ndikwanjalo ukukulangazelela wena, Thixo.

2Ewe, intliziyo yam iyakulangazelela, Thixo,

nditsho wena Thixo ophilayo.

Yaz'ba koda kube nini na

ukuze ndide ndibe nonxibelelwano nawe, Thixo?

3Imini nobusuku ndiyinyhididi kukugixa.

Ke zona izibhoxi zasoloko zindiphoxa zisithi:

“Ude abe phi na lo Thixo wakho?”

4Kambe ke ndithi ndakukhumbula mandulo

ijijitheke intliziyo yam.

Kaloku fudula ndiwukhokela loo mngcelele

uya endlwini kaThixo.

Ewe, sasingumkhosi wochulumacho

sonwabile, simemelela sidumisa.

5Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.

6Ke kaloku ndinomva-ndedwa,

ngoku ke ndikhumbula wena, kobu bugxwayiba ndikubo,

kwezi ntili zeJordan, ngakwiintaba zeHermon, neenduli zaseMiza.

7Iziziba ezinzongo-nzongo ziyamemezana

ngokukrotsha kweengxangxasi zakho.

Amaza eze ngendlu yawo,

ngokunjalo kwaneempuphuma.

Ewe, ziwugubungele umphefumlo wam.

8Kambe ke, ngeny' imini, *Ndikhoyo,

luya kubalasela uthando lwakho.

Ndiya kuphikelela ndikudumise ebusuku,

ndithandaze kuThixo endixhomekeke kuye.

9Ndiyakhala kuwe, mqolomba wam, Thixo:

“Ngani ukuba undilibale?

Ngani ukuba ndihlale ndizibambe ngeenkophe

ngenxa yokubandezelwa ziintshaba?”

10Ewe, sendixushekile zizenyeliso zabo.

Kaloku basoloko bendigcolodela besithi:

“Ude abe phi na lo Thixo wakho?”

11Hee! Ngani ukuba ndidakumbe kangaka?

Ngani ukuba ndikhathazeke kangaka?

Hayi bo! Mandikholose ngoThixo,

khon' ukuze ndibuyele ekumdumiseni uMsindisi noThixo wam.