IsiXhosa 1996 (XHO96)
40

Ingoma yombongo

Umhobe kaDavide.

401Ndakhala ndijonge *kuNdikhoyo,

wada wandiva ndakuzibika kuye.

2Wandikhupha emhadini onengozi, nasemgxobhozweni,

wandibeka endaweni eyomileyo,

ndatsho ndee ngxishishi, ndema.

3Wandifundisa ingoma yombongo entsha,

ingoma yokubonga uThixo wethu.

Boyika abaninzi bakuyiqonda loo nto,

balibeka kuNdikhoyo ithemba labo.

4Hay' uyolo lomntu othembele ngoNdikhoyo,

ongadlelaniyo nabanekratshi, abo banqula izithixo.

5Mikhulu, Ndikhoyo, Thixo wam, imimangaliso osenzele yona.

Kukwangako nokusazelelela kwakho;

akakho onjengawe, Nkosi!

Ngeba ndiyabalisa, koko ndiswel' imilomo eliwaka.

6Wena akuwananze nganto amadini neminikelo,

akuwathandanga amadini atshiswayo nawesono,

kambe ke undinike indlebe evayo.

7Kungoko ke ndathi mna:

“Njengoko kubhaliwe ngam encwadini, ewe, ndim lo.

8Iyandivuyisa intando yakho, Thixo wam;

umthetho wakho ndiwumilisele entliziyweni.”Hebh 10:5-7

9Ndizixelile ebandleni iindaba zakho zosindiso;

Ndikhoyo, uyazi ukuba andikuyeka ukuzibalisa.

10Andilufihlanga udaba losindiso lwakho;

bendisoloko ndibalisa ngokunyaniseka noncedo lwakho;

andilifihlelanga ibandla lakho izibele zakho nenyaniso yakho.

11Uzungandibandezeli inceba yakho, Ndikhoyo;

ndilondoloze ngenceba nenyaniso.

Ukucela uncedo

(Ndum 70)

12Zindivelela macal' onke iingxaki.

Ndixakene nezono zam, azindiphi mtyhi konke.

Nditsho ndatyhafa, kuba zininzi ngangeenwele zentloko yam.

13Khawuncede undihlangule, *Ndikhoyo!

Phuthuma, Ndikhoyo, undincede!

14Mabadane badideke abandizondayo;

mabarhoxe baphoxeke abazungula ukundenzakalisa.

15Mabajike benyoshoza abo bathi tshotsho vityo.

16Abakulangazelelayo mabavuye bagcobe ngawe;

abaluthandayo usindiso lwakho mabangaphezi ukuthi:

“Huntshu – uyingangalala uNdikhoyo!”

17Ke mna ndilihlwepu, ndiludwayi;

awu, Nkosi, khawundivelele!

Umncedi nomhlanguli wam nguwe;

sukuba saphozisa maseko, Thixo wam!