IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

Umthandazo wokucela uncedo ngokuhlwa

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uphelekwa ngeentambula.

41Ndiphendule ndakukhala kuwe,

Thixo, mlondolozi wamalungelo am!

Wandikhulula embandezelweni yam;

yiba nenceba ke ngoko, uwuve umthandazo wam.

2Bantundini, koda kube nini na nindihlazisa?

koda kube nini nithand' ilize, niphuthaphuth' ubuxoki?

3Yazini ke ukuba *uNdikhoyo uyabathand' abantu bakhe;

uyandiva xa ndizibika kuye.

4Xa niqumbileyo, ze ningoni;Efese 4:26

loo nto yetyiseni nithe cwaka kwiimandlalo zenu.

5Menzeleni amadini alungileyo,

nikholose ngaye uNdikhoyo.

6Baninzi abalangazelela okulungileyo.

Ndikhoyo, sikhangele ngobubele,

7usiphe ukuchulumacha okudlula okwâbo

bakufumana ngomdliva wengqolowa newayini.

8Ndiya kuphumla ngenzolo, ndilale;

nguwe kuphela kaloku, Ndikhoyo, ondinqabisayo.