IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Umthandazo wokucela uncedo kusasa

Umhobe kaDavide xa wayesaba uAbhasalom unyana wakhe.2 Sam 15:13 – 17:22

31*Ndikhoyo, hay' ukuba ninzi kwazo iintshaba zam!

Ewe, zindivukela zinguMbo nomXesibe.

2Zide zithi xa zithetha ngam:

“Naloo Thixo wakhe akamhlanguli konke!”

3Kambe ke, wena Ndikhoyo, ulikhaka lam.

Usisidima sam; undenza ndibe neqhayiya.

4Ndiyakhala, ndibhenele kuNdikhoyo,

andiphendule esentabeni yakhe eyodwa.

5Ndiyaphumla, ndilale ubuthongo,

ndibuye ndivuke, kuba uNdikhoyo uyandixhasa.

6Andiwoyiki amawaka-waka eentshaba,

naxa zindirhawule nje, zindingqonge macal' onke.

7Khawuphakame ume, Ndikhoyo!

Ndisindise, Thixo wam!

Kaloku nguwe ozoyisayo zonk' iintshaba zam;

ewe, nguwe ozaphul' iimpondo iintshaba zam.

8Ukuhlangulwa kuvela kuwe, Ndikhoyo;

khawubathamsanqele ke abantu bakho!

4

Umthandazo wokucela uncedo ngokuhlwa

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uphelekwa ngeentambula.

41Ndiphendule ndakukhala kuwe,

Thixo, mlondolozi wamalungelo am!

Wandikhulula embandezelweni yam;

yiba nenceba ke ngoko, uwuve umthandazo wam.

2Bantundini, koda kube nini na nindihlazisa?

koda kube nini nithand' ilize, niphuthaphuth' ubuxoki?

3Yazini ke ukuba *uNdikhoyo uyabathand' abantu bakhe;

uyandiva xa ndizibika kuye.

4Xa niqumbileyo, ze ningoni;Efese 4:26

loo nto yetyiseni nithe cwaka kwiimandlalo zenu.

5Menzeleni amadini alungileyo,

nikholose ngaye uNdikhoyo.

6Baninzi abalangazelela okulungileyo.

Ndikhoyo, sikhangele ngobubele,

7usiphe ukuchulumacha okudlula okwâbo

bakufumana ngomdliva wengqolowa newayini.

8Ndiya kuphumla ngenzolo, ndilale;

nguwe kuphela kaloku, Ndikhoyo, ondinqabisayo.

5

Umthandazo wokucela inkokhelo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uhlatyelwa ngeefleyiti.

51Khawuwabekel' iindlebe amazwi am, *Ndikhoyo,

usigqale isingqala sam.

2Kuve ukukhala kwam, kumkani wam, Thixo wam,

xa ndithandazayo kuwe.

3Uyawuva umthandazo wam, Ndikhoyo, kwakusasa:

kwakusasa ndizibika kuwe, ndilinde impendulo.

4Kaloku unguThixo ongadlelaniyo nobugwenxa;

akukunyamezeli ukungcola phambi kwakho.

5Akubanyamezeli abantw' abazingcayo;

ubuthiye bonk' ubugqwirha.

6Uyawatshabalalisa amaxoki; ewe, Ndikhoyo,

abaxhaphi-gazi nabakhohlisi banezothe kuwe.

7Ke mna ndiya kungena endlwini yakho,

ngenxa yobubele bakho obuncamisileyo,

ndikunqule endlwini yakho ekhethiweyo,

ndikunqule ngembeko ndingcangcazela.

8Ndikhokelel' ekwenzeni intando yakho, Ndikhoyo.

Kaloku baninzi abandichasayo;

yenze icace phambi kwam indlela yakho.

9Azinanyani iintshaba zam,

iintliziyo zazo zizel' inkohlakalo;

Zizungula ukutshabalalisa ngentetho elalanisayo.Roma 3:13

10Zohlwaye, Thixo;

zirhintyele kwangamacebo azo;

zigxothe ngenxa yezono zazo,

kuba ziphikisana nawe.

11Bayavuya bonke abo bathembela ngawe;

bohlala bechulumacha luvuyo.

Kaloku uyabakhusela abo bakuthandayo;

abo ke banemihlali ngenene.

12Ndikhoyo, uyabathamsanqela abakuthobelayo,

ubafukamele ngobubele ngathi bagqunywe ngekhaka.