IsiXhosa 1996 (XHO96)
38

Umthandazo womntu osebunzimeni

Umhobe kaDavide; ngomnikelo wesikhumbuzo.

381*Ndikhoyo, ungandingxolisi ngomsindo,

ungandohlwayi ngengqumbo.

2Zindityakatyile iintolo zakho,

nesandla sakho sindicinezele kabuhlungu.

3Nditsho ndayingxwelerha ngenxa yomsindo wakho;

ndiyafa ziintlungu ngenxa yezono zam.

4Ndintyumpa-ntyumpeka ezonweni;

zindisinda oku komthwal' onzima.

5Zitsho zabhidla izilonda zam,

kuthi phuu ngenxa yobudenge bam.

6Ndibandezelekile, ndiphelile,

kangangokude ndizile imini yonke.

7Ndiyapena-pena ziintlungu;

andinampilo konke.

8Ndoyisakele kwaphela;

ndiyagcuma ziintlungu nalixhala.

9Nkosi yam, uyawazi umnqweno wam,

uyaziva zonke iincwina zam.

10Ndinovalo, ndiphelelwe ngamandla,

namehlo am selebona kaluzizi.

11Ke zona izihlobo nabamelwana abasondeli kum,

nkqu nentsapho yam le icezela phaya.

12Bayandithiyela abafuna ukundibulala;

bayandoyikisa abazungula ukundenzakalisa;

bayandibhunga imini yonke.

13Kodwa mna ndaba njengesithulu, andeva;

ndanjengesimumu, andawuvula tu umlomo.

14Ewe, ndinjengomntu ongaphenduliyo,

kuba engeva.

15Ndikhoyo, ndithembele ngawe;

nguwe, Nkosi, Thixo wam, oya kundiphendulela.

16Ndithandazela nje ukuba ungabayeki bandivuyelele abo bahlekayo xa ndiwayo.

17Ndingawa nanini na; kaloku iintlungu zindiphethe.

18Sendizivuma izono zam; ndiyazithiya izigqitho zam.

19Banamandla abo baziintshaba zam,

nâbo bandithiya kungekho sizathu.

20Ubuhle bandibuyisela ngobubi,

naxa mna ndizama ukwenza okulungileyo.

21Zungandifulatheli, Ndikhoyo;

Thixo wam, mus' ukuchasela kum.

22Khawuleza undincede, Nkosi, Msindisi wam!

39

Isililo somntu onomva-ndedwa

Umhobe kaDavide; kuJedutun umbhexeshi-kwayara.

391Ndathi: “Ndiya kuzilumkela iindlela zam,

ndingoni ngokuthetha,

ndilubambe ulwimi lwam xa ndiphakathi kwamatshijolo.”

2Ndathi cwaka, andathetha nto.

Ukuthula kwam akuncedanga nto,

kodwa noko yona inkxwaleko yathath' unyawo.

3Ndavalwa luvalo ndisacamanga,

ndavukwa ngumva-ndedwa,

ndavakala ndibuza ndisithi:

4“*Ndikhoyo, ndazise isiphelo sobomi bam

nenani lemihla yokuphila kwam.

Ewe, ndazise ubufutshane bobomi bam.

5Kaloku imihla yam uyicuthe kakhulu;

àyinto konke kuwe imihla yobomi bam;

umntu ufana nomphunga nje kuwe.

6Uhla enyuke njengesithunzi silandelelana nomntu;

ubila esoma nje ngenxa yelize;

uqweba indyebo engazi nokuba yoba yekabani na.

7“Xa kunjalo ke, Nkosi, mna ndikholose ngantoni?

Elam ithemba likuwe.

8Ndikhulule kuzo zonke izono zam,

ndingade ndihlekwe nazizidenge.

9Ndiya kuthi cwaka, ndingathethi,

kuba nguwe ondifake kule meko.

10Mus' ukuba sandohlwaya;

mus' ukundinkula ndide ndenzakale.

11Ngokumohlwaya umntu, umbonisa isono.

Uyidlavula njengenundu loo nto ayithandayo.

Ewe, kambe, umntu ufana nomphunga nje kuwe.

12“Ndikhoyo, wubazel' iindlebe umthandazo wam;

ndive, ndakuzibika kuwe.

Ungàthi cwaka xa ndikhala kuwe,

kuba ndiselugcinweni lwakho,

nam ndisisibhadu-bhadu njengookhokho.

13Khawundenzele umnyinyivana, khe ndiphefumle,

ngoku ndingekemki kweli hlabathi.”

40

Ingoma yombongo

Umhobe kaDavide.

401Ndakhala ndijonge *kuNdikhoyo,

wada wandiva ndakuzibika kuye.

2Wandikhupha emhadini onengozi, nasemgxobhozweni,

wandibeka endaweni eyomileyo,

ndatsho ndee ngxishishi, ndema.

3Wandifundisa ingoma yombongo entsha,

ingoma yokubonga uThixo wethu.

Boyika abaninzi bakuyiqonda loo nto,

balibeka kuNdikhoyo ithemba labo.

4Hay' uyolo lomntu othembele ngoNdikhoyo,

ongadlelaniyo nabanekratshi, abo banqula izithixo.

5Mikhulu, Ndikhoyo, Thixo wam, imimangaliso osenzele yona.

Kukwangako nokusazelelela kwakho;

akakho onjengawe, Nkosi!

Ngeba ndiyabalisa, koko ndiswel' imilomo eliwaka.

6Wena akuwananze nganto amadini neminikelo,

akuwathandanga amadini atshiswayo nawesono,

kambe ke undinike indlebe evayo.

7Kungoko ke ndathi mna:

“Njengoko kubhaliwe ngam encwadini, ewe, ndim lo.

8Iyandivuyisa intando yakho, Thixo wam;

umthetho wakho ndiwumilisele entliziyweni.”Hebh 10:5-7

9Ndizixelile ebandleni iindaba zakho zosindiso;

Ndikhoyo, uyazi ukuba andikuyeka ukuzibalisa.

10Andilufihlanga udaba losindiso lwakho;

bendisoloko ndibalisa ngokunyaniseka noncedo lwakho;

andilifihlelanga ibandla lakho izibele zakho nenyaniso yakho.

11Uzungandibandezeli inceba yakho, Ndikhoyo;

ndilondoloze ngenceba nenyaniso.

Ukucela uncedo

(Ndum 70)

12Zindivelela macal' onke iingxaki.

Ndixakene nezono zam, azindiphi mtyhi konke.

Nditsho ndatyhafa, kuba zininzi ngangeenwele zentloko yam.

13Khawuncede undihlangule, *Ndikhoyo!

Phuthuma, Ndikhoyo, undincede!

14Mabadane badideke abandizondayo;

mabarhoxe baphoxeke abazungula ukundenzakalisa.

15Mabajike benyoshoza abo bathi tshotsho vityo.

16Abakulangazelelayo mabavuye bagcobe ngawe;

abaluthandayo usindiso lwakho mabangaphezi ukuthi:

“Huntshu – uyingangalala uNdikhoyo!”

17Ke mna ndilihlwepu, ndiludwayi;

awu, Nkosi, khawundivelele!

Umncedi nomhlanguli wam nguwe;

sukuba saphozisa maseko, Thixo wam!