IsiXhosa 1996 (XHO96)
37

Isiphelo samatshijolo nesamalungisa

Umhobe kaDavide.

371Mus' ukuziduba ngamatshijolo wena,

ungabamoneli abenzi bobubi.

2Kwakamsinya baya kubuna njengengca,

bavuthuluke njengamagqabi.

3Thembela *kuNdikhoyo wena, wenze okulungileyo;

uya kuba sisima-mhlaba, ube nekamva.

4Zonwabise ngokululamela uNdikhoyo;

wokunika umnqweno wentliziyo yakho.

5Zilahlele kuNdikhoyo, ukholose ngaye;

yena ke wokwenzelelela.

6Wobutyhila bukhanye njengelanga ubulungisa bakho,

kucace mhlophe ukulunga kwakho.

7Zola phambi koNdikhoyo, ulindele kuye,

ungazidubi ngabantu abaphumelela ngamaqhinga.

8Zilumle emsindweni, uyilahle ingqumbo,

ungazidub' umphefumlo, hleze unxunguphale.

9Kaloku othi shwaka amatshijolo,

kodwa boba zizima-mhlaba abathembele kuNdikhoyo.

10Ngumzuzwana nje athi shwak' amatshijolo;

uthi uwakhangela ungawaboni.

11Kodwa bona abathobekileyo bowuma umhlaba,Mat 5:5

baxhamle intlutha noxolo.

12Amatshijolo awenzela amayelenqe amalungisa,

awajamele ngentiyokazi enkulu.

13Kodwa uNdikhoyo usuka acubhuke yintsini,

kuba uyazi yena ukuba imihla yamatshijolo selisongekile.

14Arhola amakrele, ajolise iintolo zawo amatshijolo,

efun' ukuwisa iintsizana namahlwempu,

abulale amalungisa.

15Otyakatywa kwangelawo ikrele,

zaphulwe nezo ntolo zawo.

16Obo buncinanana linabo ilungisa,

bungcono kunentaphane ezinayo izikrelemnqa,

17kuba uya kuzaphul' iimpondo uNdikhoyo izikrelemnqa,

awenzelelele wona amalungisa.

18UNdikhoyo uyawabonelela amalungisa,

awenze awume umhlaba ngalo lonk' ixesha.

19Akayi kuntshubaza ngamaxesh' endlala;

ohlutha naxa ikati selilel' eziko.

20Ke zona iintshaba zikaNdikhoyo zotshabalala,

zibhange zixel' ingca etshayo edlelweni.

21Izikrelemnqa ziboleka zingabuyisi,

ke lona ilungisa lipha ngesisa.

22Boba zizima-mhlaba abo abathamsanqelayo uNdikhoyo,

bagxothwe abo abaqalekisayo.

23NguNdikhoyo okhokelela umntu kwindlela amakahambe ngayo;

nguye omenza akholeke kuye.

24Nokuba uwile, uyavuka,

kuba nguNdikhoyo omthundezayo.

25Ndiyaluphala ngoku,

ukanti andizange ndilibone ilungisa lintshubaza,

nabantwana balo belamba.

26Lisoloko libolekisa, lisipha ngesisa,

nenzala yalo iyathamsanqelwa.

27Yahlukana nobubi, wenze okulungileyo;

uya kwalulelwa imihla yakho ebomini.

28Kaloku uNdikhoyo uyakuthanda okulungileyo;

akayi kubafulathela abantu bakhe.

Wasoloko ebakhusela uNdikhoyo,

kodwa yona inzala yamatshijolo iyanqunyulwa.

29Amalungisa aya kuba zizima-mhlaba,

ahlale ngoxolo kude kube nini.

30Ilungisa lithetha amazwi obulumko;

into eliyithethayo isoloko

ilungile.

31Lisoloko liwubambile umthetho kaThixo;

alisoze licebuke kuwo nanini na.

32Itshijolo lisoloko lizungula ukubulala amalungisa,

33kodwa uNdikhoyo akayi kuliyekela kumatshijolo ilungisa,

engayi kuliyekela lohlwaywe enkundleni yamatyala.

34Thembela kuNdikhoyo, uthobele imithetho yakhe;

wokunika umhlaba uwume,

uwabone amatshijolo etshabalala.

35Ndalibona lilawula ngegqudu itshijolo,

lilugxibha ngathi ngumkhoba wamahlathi.

36Ndaphinda ndadlula apho, ndabona lingasekho;

ndalikhangela, andalifumana konke.

37Kugqale ukulunga nobumsulwa,

kuba kumzisela uxolo umntu ekugqibeleni;

38kodwa bona aboni baya kutshatyalaliswa,

nenzala yabo iphanziswe kuphele.

39NguNdikhoyo umhlanguli wamalungisa;

ulikhaka lawo ngexesha lobunzima.

40Nguye owancedayo, awahlangule,

awasindise kumatshijolo,

kuba akholose ngaye amalungisa.

38

Umthandazo womntu osebunzimeni

Umhobe kaDavide; ngomnikelo wesikhumbuzo.

381*Ndikhoyo, ungandingxolisi ngomsindo,

ungandohlwayi ngengqumbo.

2Zindityakatyile iintolo zakho,

nesandla sakho sindicinezele kabuhlungu.

3Nditsho ndayingxwelerha ngenxa yomsindo wakho;

ndiyafa ziintlungu ngenxa yezono zam.

4Ndintyumpa-ntyumpeka ezonweni;

zindisinda oku komthwal' onzima.

5Zitsho zabhidla izilonda zam,

kuthi phuu ngenxa yobudenge bam.

6Ndibandezelekile, ndiphelile,

kangangokude ndizile imini yonke.

7Ndiyapena-pena ziintlungu;

andinampilo konke.

8Ndoyisakele kwaphela;

ndiyagcuma ziintlungu nalixhala.

9Nkosi yam, uyawazi umnqweno wam,

uyaziva zonke iincwina zam.

10Ndinovalo, ndiphelelwe ngamandla,

namehlo am selebona kaluzizi.

11Ke zona izihlobo nabamelwana abasondeli kum,

nkqu nentsapho yam le icezela phaya.

12Bayandithiyela abafuna ukundibulala;

bayandoyikisa abazungula ukundenzakalisa;

bayandibhunga imini yonke.

13Kodwa mna ndaba njengesithulu, andeva;

ndanjengesimumu, andawuvula tu umlomo.

14Ewe, ndinjengomntu ongaphenduliyo,

kuba engeva.

15Ndikhoyo, ndithembele ngawe;

nguwe, Nkosi, Thixo wam, oya kundiphendulela.

16Ndithandazela nje ukuba ungabayeki bandivuyelele abo bahlekayo xa ndiwayo.

17Ndingawa nanini na; kaloku iintlungu zindiphethe.

18Sendizivuma izono zam; ndiyazithiya izigqitho zam.

19Banamandla abo baziintshaba zam,

nâbo bandithiya kungekho sizathu.

20Ubuhle bandibuyisela ngobubi,

naxa mna ndizama ukwenza okulungileyo.

21Zungandifulatheli, Ndikhoyo;

Thixo wam, mus' ukuchasela kum.

22Khawuleza undincede, Nkosi, Msindisi wam!

39

Isililo somntu onomva-ndedwa

Umhobe kaDavide; kuJedutun umbhexeshi-kwayara.

391Ndathi: “Ndiya kuzilumkela iindlela zam,

ndingoni ngokuthetha,

ndilubambe ulwimi lwam xa ndiphakathi kwamatshijolo.”

2Ndathi cwaka, andathetha nto.

Ukuthula kwam akuncedanga nto,

kodwa noko yona inkxwaleko yathath' unyawo.

3Ndavalwa luvalo ndisacamanga,

ndavukwa ngumva-ndedwa,

ndavakala ndibuza ndisithi:

4“*Ndikhoyo, ndazise isiphelo sobomi bam

nenani lemihla yokuphila kwam.

Ewe, ndazise ubufutshane bobomi bam.

5Kaloku imihla yam uyicuthe kakhulu;

àyinto konke kuwe imihla yobomi bam;

umntu ufana nomphunga nje kuwe.

6Uhla enyuke njengesithunzi silandelelana nomntu;

ubila esoma nje ngenxa yelize;

uqweba indyebo engazi nokuba yoba yekabani na.

7“Xa kunjalo ke, Nkosi, mna ndikholose ngantoni?

Elam ithemba likuwe.

8Ndikhulule kuzo zonke izono zam,

ndingade ndihlekwe nazizidenge.

9Ndiya kuthi cwaka, ndingathethi,

kuba nguwe ondifake kule meko.

10Mus' ukuba sandohlwaya;

mus' ukundinkula ndide ndenzakale.

11Ngokumohlwaya umntu, umbonisa isono.

Uyidlavula njengenundu loo nto ayithandayo.

Ewe, kambe, umntu ufana nomphunga nje kuwe.

12“Ndikhoyo, wubazel' iindlebe umthandazo wam;

ndive, ndakuzibika kuwe.

Ungàthi cwaka xa ndikhala kuwe,

kuba ndiselugcinweni lwakho,

nam ndisisibhadu-bhadu njengookhokho.

13Khawundenzele umnyinyivana, khe ndiphefumle,

ngoku ndingekemki kweli hlabathi.”