IsiXhosa 1996 (XHO96)
35

Umthandazo wokucela uncedo

Umhobe kaDavide.

351*Ndikhoyo, ndilamlele kwabo bandivuyelelayo,

undilwele kwabo balwa nam.

2Qubula ikhaka lakho nesikrweqe sakho,

undincede undilamlele.

3Wurhole umkhonto nentshuntshe yakho,

ubavalele indlela abo bandileqayo,

uthi kum: “Ndim umhlanguli wakho.”

4Mabahlazeke, badane abandizungulayo;

mabajike bedidekile abo bandenzela amayelenqe.

5Mababe njengenkunkuma ephetshethwa ngumoya,

sibaqweqwedise isithunywa sikaNdikhoyo.

6Mayingacaci indlela yabo, mayibe mtyibilizi;

masibasukele isithunywa sikaNdikhoyo.

7Kaloku bebendigcayisele ndingenzanga nto,

befun' ukunditshonisa emhadini kungekho sizathu.

8Mabatshabalale ngequbuliso bengekaqondi,

barhintyelwe nguloo mgibe bebendigcayisele ngawo,

beyele kuwo, batshabalale.

9Ndovuya ke, ndichulumache,

kuba uNdikhoyo undihlangule.

10Ndothi ngomxhelo wonke: “Akakho onjengawe, Ndikhoyo.”

Wena uhlangula iindwayi kwabanamandla kunazo,

ukhusele indwayinge kubacinezeli.

11Kuvele amangqina athetha ulwimi ngam,

andinkqangisa ngezinto endingazaziyo;

12andibuyekeza ubuhle ngobubi,

ndatsho ndaphelelwa lithemba.

13Kodwa mna, okuya babegula, ndambatha ezirhwexayo,

ndazicinezela nangokuzila ukutya, ndithandaza ngentobeko.

14Ndangathi ndithandazela umhlobo wam nomntakwethu;

ndathokombisa intloko ngokungathi ndizilela umama.

15Ndithe ke ndakuba sengxakini,

baqokelelana bandihleba,

ndanyeliswa nazizinto endingazaziyo.

16Bandenza intlekisa, bandingcungcuthekisa,

bendijamela ngentiyokazi enkulu.

17Koda kube nini na kodwa ubukele, Ndikhoyo?

Nceda ndihlangule kwabandiqwengayo;

busindise ubomi bam kwezi ngonyama.

18Ndokubonga phakathi kwebandla,

ndikuncome esidlangalaleni.

19Mazingandivuyeleli ngobuxoki iintshaba zam,

bangandisinekeli abo bandithiya ndingenatyala.Ndum 69:4; Yoh 15:25

20Bona abathethi ngemibandela yoxolo,

koko bayila ubuxoki ngabathand' uxolo.

21Bandivuyelela besithi: “Heke! Sikubhaqile!”

22Ndikhoyo, nguwe ingqina lam, mus' ukuthi tu!

Nkosi yam, mus' ukuchasela!

23Lamla, Nkosi, ndiphendulele;

Thixo wam, ndithethelele!

24Ndikhoyo, Thixo olilungisa, ndigwebele;

mazingandinyevuleli iintshaba zam.

25Mazingandigcolotheli zithi: “Nantso ke!

Simgqibile ngoku!”

26Mabadane badideke abavuyiswa yinkxwaleko yam;

mabadane baphoxeke abazikhukhumalisayo.

27Makube yimincili kwabo bafuna ndigwetyelwe;

mabamemelele bathi: “Makabongwe uNdikhoyo,

yena ofuna impumelelo yesicaka sakhe.”

28Ke mna ndovakalisa ukulunga kwakho,

ndikubonge imini yonke.

36

Inkohlakalo yomntu nokulunga kukaThixo

Umhobe kaDavide isicaka *sikaNdikhoyo; kumbhexeshi-kwayara.

361Isono esendele entliziyweni siyamngxolela umnt' ogwenxa,

asuke angamoyiki uThixo.Roma 3:18

2Simthi lwale ngokuzikhohlisa

angaliboni isikizi lobubi baso.

3Intetho yakhe ayilunganga; izele yinkohliso.

Selephelelwe nakukwazi ukwenza okulungileyo.

4Xa esemandlalweni ucinga amacebo aphuthileyo,

azimisele ukuhamba ngendlela egwenxa,

angayityesheli inkohlakalo.

5Kodwa zona izibele zakho, Ndikhoyo, ziye kuthi gaa ngamazulu,

nentembeko yakho yaya kuthi ngqu ngamafu.

6Ukulunga kwakho akugungqi, kunjengentaba;

zinzulu njengolwandle zona izigqibo zakho.

Uyabanakekela abantu nezilo, wena Ndikhoyo.

7Hayi izibele zakho, Thixo, ebantwini!

Oonyana babantu bazimela phantsi kwephiko lakho.

8Baxhamla intlutha yendlu yakho;

ubaseze kumlambo wokulunga kwakho.

9Wena ulithende lobomi;

ngokhanyiso lwakho sibona ukukhanya.

10Mazinganqamki izibele zakho kubo bonke abo bakwaziyo,

uwabonelele amalungisa.

11Mandinganyhashwa ngeenyawo ngabanolunya,

ndingantlithwa zizandla zabagwenxa.

12Bawile daxa abantw' abagwenxa;

bakhahlelwe phantsi, abavuka.

37

Isiphelo samatshijolo nesamalungisa

Umhobe kaDavide.

371Mus' ukuziduba ngamatshijolo wena,

ungabamoneli abenzi bobubi.

2Kwakamsinya baya kubuna njengengca,

bavuthuluke njengamagqabi.

3Thembela *kuNdikhoyo wena, wenze okulungileyo;

uya kuba sisima-mhlaba, ube nekamva.

4Zonwabise ngokululamela uNdikhoyo;

wokunika umnqweno wentliziyo yakho.

5Zilahlele kuNdikhoyo, ukholose ngaye;

yena ke wokwenzelelela.

6Wobutyhila bukhanye njengelanga ubulungisa bakho,

kucace mhlophe ukulunga kwakho.

7Zola phambi koNdikhoyo, ulindele kuye,

ungazidubi ngabantu abaphumelela ngamaqhinga.

8Zilumle emsindweni, uyilahle ingqumbo,

ungazidub' umphefumlo, hleze unxunguphale.

9Kaloku othi shwaka amatshijolo,

kodwa boba zizima-mhlaba abathembele kuNdikhoyo.

10Ngumzuzwana nje athi shwak' amatshijolo;

uthi uwakhangela ungawaboni.

11Kodwa bona abathobekileyo bowuma umhlaba,Mat 5:5

baxhamle intlutha noxolo.

12Amatshijolo awenzela amayelenqe amalungisa,

awajamele ngentiyokazi enkulu.

13Kodwa uNdikhoyo usuka acubhuke yintsini,

kuba uyazi yena ukuba imihla yamatshijolo selisongekile.

14Arhola amakrele, ajolise iintolo zawo amatshijolo,

efun' ukuwisa iintsizana namahlwempu,

abulale amalungisa.

15Otyakatywa kwangelawo ikrele,

zaphulwe nezo ntolo zawo.

16Obo buncinanana linabo ilungisa,

bungcono kunentaphane ezinayo izikrelemnqa,

17kuba uya kuzaphul' iimpondo uNdikhoyo izikrelemnqa,

awenzelelele wona amalungisa.

18UNdikhoyo uyawabonelela amalungisa,

awenze awume umhlaba ngalo lonk' ixesha.

19Akayi kuntshubaza ngamaxesh' endlala;

ohlutha naxa ikati selilel' eziko.

20Ke zona iintshaba zikaNdikhoyo zotshabalala,

zibhange zixel' ingca etshayo edlelweni.

21Izikrelemnqa ziboleka zingabuyisi,

ke lona ilungisa lipha ngesisa.

22Boba zizima-mhlaba abo abathamsanqelayo uNdikhoyo,

bagxothwe abo abaqalekisayo.

23NguNdikhoyo okhokelela umntu kwindlela amakahambe ngayo;

nguye omenza akholeke kuye.

24Nokuba uwile, uyavuka,

kuba nguNdikhoyo omthundezayo.

25Ndiyaluphala ngoku,

ukanti andizange ndilibone ilungisa lintshubaza,

nabantwana balo belamba.

26Lisoloko libolekisa, lisipha ngesisa,

nenzala yalo iyathamsanqelwa.

27Yahlukana nobubi, wenze okulungileyo;

uya kwalulelwa imihla yakho ebomini.

28Kaloku uNdikhoyo uyakuthanda okulungileyo;

akayi kubafulathela abantu bakhe.

Wasoloko ebakhusela uNdikhoyo,

kodwa yona inzala yamatshijolo iyanqunyulwa.

29Amalungisa aya kuba zizima-mhlaba,

ahlale ngoxolo kude kube nini.

30Ilungisa lithetha amazwi obulumko;

into eliyithethayo isoloko

ilungile.

31Lisoloko liwubambile umthetho kaThixo;

alisoze licebuke kuwo nanini na.

32Itshijolo lisoloko lizungula ukubulala amalungisa,

33kodwa uNdikhoyo akayi kuliyekela kumatshijolo ilungisa,

engayi kuliyekela lohlwaywe enkundleni yamatyala.

34Thembela kuNdikhoyo, uthobele imithetho yakhe;

wokunika umhlaba uwume,

uwabone amatshijolo etshabalala.

35Ndalibona lilawula ngegqudu itshijolo,

lilugxibha ngathi ngumkhoba wamahlathi.

36Ndaphinda ndadlula apho, ndabona lingasekho;

ndalikhangela, andalifumana konke.

37Kugqale ukulunga nobumsulwa,

kuba kumzisela uxolo umntu ekugqibeleni;

38kodwa bona aboni baya kutshatyalaliswa,

nenzala yabo iphanziswe kuphele.

39NguNdikhoyo umhlanguli wamalungisa;

ulikhaka lawo ngexesha lobunzima.

40Nguye owancedayo, awahlangule,

awasindise kumatshijolo,

kuba akholose ngaye amalungisa.