IsiXhosa 1996 (XHO96)
36

Inkohlakalo yomntu nokulunga kukaThixo

Umhobe kaDavide isicaka *sikaNdikhoyo; kumbhexeshi-kwayara.

361Isono esendele entliziyweni siyamngxolela umnt' ogwenxa,

asuke angamoyiki uThixo.Roma 3:18

2Simthi lwale ngokuzikhohlisa

angaliboni isikizi lobubi baso.

3Intetho yakhe ayilunganga; izele yinkohliso.

Selephelelwe nakukwazi ukwenza okulungileyo.

4Xa esemandlalweni ucinga amacebo aphuthileyo,

azimisele ukuhamba ngendlela egwenxa,

angayityesheli inkohlakalo.

5Kodwa zona izibele zakho, Ndikhoyo, ziye kuthi gaa ngamazulu,

nentembeko yakho yaya kuthi ngqu ngamafu.

6Ukulunga kwakho akugungqi, kunjengentaba;

zinzulu njengolwandle zona izigqibo zakho.

Uyabanakekela abantu nezilo, wena Ndikhoyo.

7Hayi izibele zakho, Thixo, ebantwini!

Oonyana babantu bazimela phantsi kwephiko lakho.

8Baxhamla intlutha yendlu yakho;

ubaseze kumlambo wokulunga kwakho.

9Wena ulithende lobomi;

ngokhanyiso lwakho sibona ukukhanya.

10Mazinganqamki izibele zakho kubo bonke abo bakwaziyo,

uwabonelele amalungisa.

11Mandinganyhashwa ngeenyawo ngabanolunya,

ndingantlithwa zizandla zabagwenxa.

12Bawile daxa abantw' abagwenxa;

bakhahlelwe phantsi, abavuka.