IsiXhosa 1996 (XHO96)
34

Umthandazo wokubulela izibele zikaNdikhoyo

Umhobe kaDavide xa wayezenza igeza phambi kuka-Abhimeleki owathi wamgxotha wemka.1 Sam 21:13-15

341Ndohlala ndimbonga *uNdikhoyo;

andisayi kuyeka ukumdumisa.

2Ndoqhayisa ngezinto andenzele zona uNdikhoyo,

batsho bavuye abo babandezelekileyo.

3Mbongeni uNdikhoyo, kunye nam;

masilidumise kunye igama lakhe.

4Ndazibika kuNdikhoyo waza wandiva,

wandikhulula kuko konke ukoyika kwam.

5Abacinezelweyo bathembela kuNdikhoyo, bagcobe;

ewe, abasayi kuze badakumbe bona.

6Lwazibika udwayi, waluva uNdikhoyo,

walukhupha kuzo zonke iinkxwaleko zalo.

7Bonke abahlonela uNdikhoyo isithunywa sakhe siyabakhusela, sibahlangule.

8Khanibuxhamle ububele bukaNdikhoyo;1 Pet 2:3

ngenene unoyolo umntu othembela ngoNdikhoyo!

9Mhloneleni uNdikhoyo, nina milowo yakwakhe,

kuba abayi kuswela nto abo bamhlonelayo.

10Neengonyama ziyaswela zilambe,

kodwa abo bamfunayo uNdikhoyo akukho nto intle bayiswelayo.

11Yizani, lusatshana; ndiphulaphuleni;

ndonifundisa ukuhlonela uNdikhoyo.

12Lowo unga angadla ubomi, abe nenkqubela,1 Pet 3:10-12

lowo unga angafumana imihla emnandi,

13makazilumle ekuthetheni kakubi,

ayeke ukuthetha ubuxoki;

14makahlukane nobubi, enze okulungileyo;

makaphuthume uxolo, ahlale kulo.

15Kaloku uNdikhoyo uwalusile amalungisa,

uyayiva imithandazo yawo;

16kodwa ubafulathele abenzi bobubi,

abaphanzise bangabi sakhunjulwa emhlabeni.

17Uyaweva amalungisa akuzibika kuye,

awakhulule kuzo zonke iinzima zawo.

18UNdikhoyo ukufuphi nâbo badakumbileyo,

ebaphakamisa abo baphelelwe lithemba.

19Zininzi iingxaki ezivelela ilungisa,

kodwa uyalikhulula kuzo zonke uNdikhoyo;

20uwagcina onke amathambo alo,

kungaphuki nalinye kuwo.Yoh 19:36

21Abantw' abagwenxa bobulawa ngobubi babo,

bagwetywe abo balithiyayo ilungisa.

22UNdikhoyo wozihlangula izicaka zakhe;

bonke abakholose ngaye abayi kugwetywa.

35

Umthandazo wokucela uncedo

Umhobe kaDavide.

351*Ndikhoyo, ndilamlele kwabo bandivuyelelayo,

undilwele kwabo balwa nam.

2Qubula ikhaka lakho nesikrweqe sakho,

undincede undilamlele.

3Wurhole umkhonto nentshuntshe yakho,

ubavalele indlela abo bandileqayo,

uthi kum: “Ndim umhlanguli wakho.”

4Mabahlazeke, badane abandizungulayo;

mabajike bedidekile abo bandenzela amayelenqe.

5Mababe njengenkunkuma ephetshethwa ngumoya,

sibaqweqwedise isithunywa sikaNdikhoyo.

6Mayingacaci indlela yabo, mayibe mtyibilizi;

masibasukele isithunywa sikaNdikhoyo.

7Kaloku bebendigcayisele ndingenzanga nto,

befun' ukunditshonisa emhadini kungekho sizathu.

8Mabatshabalale ngequbuliso bengekaqondi,

barhintyelwe nguloo mgibe bebendigcayisele ngawo,

beyele kuwo, batshabalale.

9Ndovuya ke, ndichulumache,

kuba uNdikhoyo undihlangule.

10Ndothi ngomxhelo wonke: “Akakho onjengawe, Ndikhoyo.”

Wena uhlangula iindwayi kwabanamandla kunazo,

ukhusele indwayinge kubacinezeli.

11Kuvele amangqina athetha ulwimi ngam,

andinkqangisa ngezinto endingazaziyo;

12andibuyekeza ubuhle ngobubi,

ndatsho ndaphelelwa lithemba.

13Kodwa mna, okuya babegula, ndambatha ezirhwexayo,

ndazicinezela nangokuzila ukutya, ndithandaza ngentobeko.

14Ndangathi ndithandazela umhlobo wam nomntakwethu;

ndathokombisa intloko ngokungathi ndizilela umama.

15Ndithe ke ndakuba sengxakini,

baqokelelana bandihleba,

ndanyeliswa nazizinto endingazaziyo.

16Bandenza intlekisa, bandingcungcuthekisa,

bendijamela ngentiyokazi enkulu.

17Koda kube nini na kodwa ubukele, Ndikhoyo?

Nceda ndihlangule kwabandiqwengayo;

busindise ubomi bam kwezi ngonyama.

18Ndokubonga phakathi kwebandla,

ndikuncome esidlangalaleni.

19Mazingandivuyeleli ngobuxoki iintshaba zam,

bangandisinekeli abo bandithiya ndingenatyala.Ndum 69:4; Yoh 15:25

20Bona abathethi ngemibandela yoxolo,

koko bayila ubuxoki ngabathand' uxolo.

21Bandivuyelela besithi: “Heke! Sikubhaqile!”

22Ndikhoyo, nguwe ingqina lam, mus' ukuthi tu!

Nkosi yam, mus' ukuchasela!

23Lamla, Nkosi, ndiphendulele;

Thixo wam, ndithethelele!

24Ndikhoyo, Thixo olilungisa, ndigwebele;

mazingandinyevuleli iintshaba zam.

25Mazingandigcolotheli zithi: “Nantso ke!

Simgqibile ngoku!”

26Mabadane badideke abavuyiswa yinkxwaleko yam;

mabadane baphoxeke abazikhukhumalisayo.

27Makube yimincili kwabo bafuna ndigwetyelwe;

mabamemelele bathi: “Makabongwe uNdikhoyo,

yena ofuna impumelelo yesicaka sakhe.”

28Ke mna ndovakalisa ukulunga kwakho,

ndikubonge imini yonke.

36

Inkohlakalo yomntu nokulunga kukaThixo

Umhobe kaDavide isicaka *sikaNdikhoyo; kumbhexeshi-kwayara.

361Isono esendele entliziyweni siyamngxolela umnt' ogwenxa,

asuke angamoyiki uThixo.Roma 3:18

2Simthi lwale ngokuzikhohlisa

angaliboni isikizi lobubi baso.

3Intetho yakhe ayilunganga; izele yinkohliso.

Selephelelwe nakukwazi ukwenza okulungileyo.

4Xa esemandlalweni ucinga amacebo aphuthileyo,

azimisele ukuhamba ngendlela egwenxa,

angayityesheli inkohlakalo.

5Kodwa zona izibele zakho, Ndikhoyo, ziye kuthi gaa ngamazulu,

nentembeko yakho yaya kuthi ngqu ngamafu.

6Ukulunga kwakho akugungqi, kunjengentaba;

zinzulu njengolwandle zona izigqibo zakho.

Uyabanakekela abantu nezilo, wena Ndikhoyo.

7Hayi izibele zakho, Thixo, ebantwini!

Oonyana babantu bazimela phantsi kwephiko lakho.

8Baxhamla intlutha yendlu yakho;

ubaseze kumlambo wokulunga kwakho.

9Wena ulithende lobomi;

ngokhanyiso lwakho sibona ukukhanya.

10Mazinganqamki izibele zakho kubo bonke abo bakwaziyo,

uwabonelele amalungisa.

11Mandinganyhashwa ngeenyawo ngabanolunya,

ndingantlithwa zizandla zabagwenxa.

12Bawile daxa abantw' abagwenxa;

bakhahlelwe phantsi, abavuka.