IsiXhosa 1996 (XHO96)
35

Umthandazo wokucela uncedo

Umhobe kaDavide.

351*Ndikhoyo, ndilamlele kwabo bandivuyelelayo,

undilwele kwabo balwa nam.

2Qubula ikhaka lakho nesikrweqe sakho,

undincede undilamlele.

3Wurhole umkhonto nentshuntshe yakho,

ubavalele indlela abo bandileqayo,

uthi kum: “Ndim umhlanguli wakho.”

4Mabahlazeke, badane abandizungulayo;

mabajike bedidekile abo bandenzela amayelenqe.

5Mababe njengenkunkuma ephetshethwa ngumoya,

sibaqweqwedise isithunywa sikaNdikhoyo.

6Mayingacaci indlela yabo, mayibe mtyibilizi;

masibasukele isithunywa sikaNdikhoyo.

7Kaloku bebendigcayisele ndingenzanga nto,

befun' ukunditshonisa emhadini kungekho sizathu.

8Mabatshabalale ngequbuliso bengekaqondi,

barhintyelwe nguloo mgibe bebendigcayisele ngawo,

beyele kuwo, batshabalale.

9Ndovuya ke, ndichulumache,

kuba uNdikhoyo undihlangule.

10Ndothi ngomxhelo wonke: “Akakho onjengawe, Ndikhoyo.”

Wena uhlangula iindwayi kwabanamandla kunazo,

ukhusele indwayinge kubacinezeli.

11Kuvele amangqina athetha ulwimi ngam,

andinkqangisa ngezinto endingazaziyo;

12andibuyekeza ubuhle ngobubi,

ndatsho ndaphelelwa lithemba.

13Kodwa mna, okuya babegula, ndambatha ezirhwexayo,

ndazicinezela nangokuzila ukutya, ndithandaza ngentobeko.

14Ndangathi ndithandazela umhlobo wam nomntakwethu;

ndathokombisa intloko ngokungathi ndizilela umama.

15Ndithe ke ndakuba sengxakini,

baqokelelana bandihleba,

ndanyeliswa nazizinto endingazaziyo.

16Bandenza intlekisa, bandingcungcuthekisa,

bendijamela ngentiyokazi enkulu.

17Koda kube nini na kodwa ubukele, Ndikhoyo?

Nceda ndihlangule kwabandiqwengayo;

busindise ubomi bam kwezi ngonyama.

18Ndokubonga phakathi kwebandla,

ndikuncome esidlangalaleni.

19Mazingandivuyeleli ngobuxoki iintshaba zam,

bangandisinekeli abo bandithiya ndingenatyala.Ndum 69:4; Yoh 15:25

20Bona abathethi ngemibandela yoxolo,

koko bayila ubuxoki ngabathand' uxolo.

21Bandivuyelela besithi: “Heke! Sikubhaqile!”

22Ndikhoyo, nguwe ingqina lam, mus' ukuthi tu!

Nkosi yam, mus' ukuchasela!

23Lamla, Nkosi, ndiphendulele;

Thixo wam, ndithethelele!

24Ndikhoyo, Thixo olilungisa, ndigwebele;

mazingandinyevuleli iintshaba zam.

25Mazingandigcolotheli zithi: “Nantso ke!

Simgqibile ngoku!”

26Mabadane badideke abavuyiswa yinkxwaleko yam;

mabadane baphoxeke abazikhukhumalisayo.

27Makube yimincili kwabo bafuna ndigwetyelwe;

mabamemelele bathi: “Makabongwe uNdikhoyo,

yena ofuna impumelelo yesicaka sakhe.”

28Ke mna ndovakalisa ukulunga kwakho,

ndikubonge imini yonke.