IsiXhosa 1996 (XHO96)
33

Ingoma yokubonga

331Mdumiseni *uNdikhoyo, nina malungisa!

Ewe, afanele ukumdumisa uNdikhoyo amalungisa.

2Mbetheleni uhadi uNdikhoyo,

nimenzele ingoma ngeehapu ezingcingo zilishumi.

3Mombeleleni ingoma entsha uNdikhoyo;

mdlaleleni ngobuchule nimemelela.

4Kaloku ilizwi likaNdikhoyo linyanisekile,

nemisebenzi yakhe yonke inyanisekile.

5UNdikhoyo uyakuthanda ukunyaniseka nokulunga;

lizele ihlabathi zizibele zakhe.

6Wathetha nje ngelizwi, akho amazulu,

wadala ilanga, inyanga, noozinkwenkwezi.

7Wawaqokelela amanzi olwandle ngathi uwatha eselweni,

wazivalela iinzulu zolwandle ngathi kukoovimba.

8Malimbong' uNdikhoyo lonke ihlabathi,

bamhlonele bonke abemi balo.

9Wathetha kaloku, laza ladalwa;

wawisa umyalelo, kwatsho kwavel' indalo.

10Uyawaphuthisa uNdikhoyo amayelenqe ezizwe,

awaphanzise amacebo eentlanga.

11Kodwa awakhe amacebo ohlala ehleli;

zohlala zikho iingcinga zakhe kude kube nini-nini.

12Sinoyolo isizwe esiThixo unguNdikhoyo,

eso asinyule sangabantu bakhe.

13Wondela phantsi uNdikhoyo esezulwini,

ababone bonke oonyana babantu.

14Ubaqwalasele bonke abemi behlabathi,

engqendeve kwibhotwe lakhe.

15Zidalwe nguye iintliziyo zabo;

uyazazi zonke izinto abazenzayo.

16Asimkhosi mkhulu ohlangula ikumkani;

asimandla agorha alisindisayo.

17Akuthenjelwa ngahashe edabini,

kungemandla alo amsindisayo umntu.

18UNdikhoyo uyabanakekela abo bamhlonelayo

nabo bathembe izibele zenceba yakhe,

19aze abahlangule ekufeni,

abondle ngelixa lendlala.

20Thina sithembele kuNdikhoyo,

kuba nguye umncedi nomkhuseli wethu.

21Ewe, siya kuchulumacha ngenxa kaNdikhoyo,

kuba sithembele kwigama lakhe elidumileyo.

22Ndikhoyo, senzele ububele nenceba,

njengoko kaloku sithembele kuwe.

34

Umthandazo wokubulela izibele zikaNdikhoyo

Umhobe kaDavide xa wayezenza igeza phambi kuka-Abhimeleki owathi wamgxotha wemka.1 Sam 21:13-15

341Ndohlala ndimbonga *uNdikhoyo;

andisayi kuyeka ukumdumisa.

2Ndoqhayisa ngezinto andenzele zona uNdikhoyo,

batsho bavuye abo babandezelekileyo.

3Mbongeni uNdikhoyo, kunye nam;

masilidumise kunye igama lakhe.

4Ndazibika kuNdikhoyo waza wandiva,

wandikhulula kuko konke ukoyika kwam.

5Abacinezelweyo bathembela kuNdikhoyo, bagcobe;

ewe, abasayi kuze badakumbe bona.

6Lwazibika udwayi, waluva uNdikhoyo,

walukhupha kuzo zonke iinkxwaleko zalo.

7Bonke abahlonela uNdikhoyo isithunywa sakhe siyabakhusela, sibahlangule.

8Khanibuxhamle ububele bukaNdikhoyo;1 Pet 2:3

ngenene unoyolo umntu othembela ngoNdikhoyo!

9Mhloneleni uNdikhoyo, nina milowo yakwakhe,

kuba abayi kuswela nto abo bamhlonelayo.

10Neengonyama ziyaswela zilambe,

kodwa abo bamfunayo uNdikhoyo akukho nto intle bayiswelayo.

11Yizani, lusatshana; ndiphulaphuleni;

ndonifundisa ukuhlonela uNdikhoyo.

12Lowo unga angadla ubomi, abe nenkqubela,1 Pet 3:10-12

lowo unga angafumana imihla emnandi,

13makazilumle ekuthetheni kakubi,

ayeke ukuthetha ubuxoki;

14makahlukane nobubi, enze okulungileyo;

makaphuthume uxolo, ahlale kulo.

15Kaloku uNdikhoyo uwalusile amalungisa,

uyayiva imithandazo yawo;

16kodwa ubafulathele abenzi bobubi,

abaphanzise bangabi sakhunjulwa emhlabeni.

17Uyaweva amalungisa akuzibika kuye,

awakhulule kuzo zonke iinzima zawo.

18UNdikhoyo ukufuphi nâbo badakumbileyo,

ebaphakamisa abo baphelelwe lithemba.

19Zininzi iingxaki ezivelela ilungisa,

kodwa uyalikhulula kuzo zonke uNdikhoyo;

20uwagcina onke amathambo alo,

kungaphuki nalinye kuwo.Yoh 19:36

21Abantw' abagwenxa bobulawa ngobubi babo,

bagwetywe abo balithiyayo ilungisa.

22UNdikhoyo wozihlangula izicaka zakhe;

bonke abakholose ngaye abayi kugwetywa.

35

Umthandazo wokucela uncedo

Umhobe kaDavide.

351*Ndikhoyo, ndilamlele kwabo bandivuyelelayo,

undilwele kwabo balwa nam.

2Qubula ikhaka lakho nesikrweqe sakho,

undincede undilamlele.

3Wurhole umkhonto nentshuntshe yakho,

ubavalele indlela abo bandileqayo,

uthi kum: “Ndim umhlanguli wakho.”

4Mabahlazeke, badane abandizungulayo;

mabajike bedidekile abo bandenzela amayelenqe.

5Mababe njengenkunkuma ephetshethwa ngumoya,

sibaqweqwedise isithunywa sikaNdikhoyo.

6Mayingacaci indlela yabo, mayibe mtyibilizi;

masibasukele isithunywa sikaNdikhoyo.

7Kaloku bebendigcayisele ndingenzanga nto,

befun' ukunditshonisa emhadini kungekho sizathu.

8Mabatshabalale ngequbuliso bengekaqondi,

barhintyelwe nguloo mgibe bebendigcayisele ngawo,

beyele kuwo, batshabalale.

9Ndovuya ke, ndichulumache,

kuba uNdikhoyo undihlangule.

10Ndothi ngomxhelo wonke: “Akakho onjengawe, Ndikhoyo.”

Wena uhlangula iindwayi kwabanamandla kunazo,

ukhusele indwayinge kubacinezeli.

11Kuvele amangqina athetha ulwimi ngam,

andinkqangisa ngezinto endingazaziyo;

12andibuyekeza ubuhle ngobubi,

ndatsho ndaphelelwa lithemba.

13Kodwa mna, okuya babegula, ndambatha ezirhwexayo,

ndazicinezela nangokuzila ukutya, ndithandaza ngentobeko.

14Ndangathi ndithandazela umhlobo wam nomntakwethu;

ndathokombisa intloko ngokungathi ndizilela umama.

15Ndithe ke ndakuba sengxakini,

baqokelelana bandihleba,

ndanyeliswa nazizinto endingazaziyo.

16Bandenza intlekisa, bandingcungcuthekisa,

bendijamela ngentiyokazi enkulu.

17Koda kube nini na kodwa ubukele, Ndikhoyo?

Nceda ndihlangule kwabandiqwengayo;

busindise ubomi bam kwezi ngonyama.

18Ndokubonga phakathi kwebandla,

ndikuncome esidlangalaleni.

19Mazingandivuyeleli ngobuxoki iintshaba zam,

bangandisinekeli abo bandithiya ndingenatyala.Ndum 69:4; Yoh 15:25

20Bona abathethi ngemibandela yoxolo,

koko bayila ubuxoki ngabathand' uxolo.

21Bandivuyelela besithi: “Heke! Sikubhaqile!”

22Ndikhoyo, nguwe ingqina lam, mus' ukuthi tu!

Nkosi yam, mus' ukuchasela!

23Lamla, Nkosi, ndiphendulele;

Thixo wam, ndithethelele!

24Ndikhoyo, Thixo olilungisa, ndigwebele;

mazingandinyevuleli iintshaba zam.

25Mazingandigcolotheli zithi: “Nantso ke!

Simgqibile ngoku!”

26Mabadane badideke abavuyiswa yinkxwaleko yam;

mabadane baphoxeke abazikhukhumalisayo.

27Makube yimincili kwabo bafuna ndigwetyelwe;

mabamemelele bathi: “Makabongwe uNdikhoyo,

yena ofuna impumelelo yesicaka sakhe.”

28Ke mna ndovakalisa ukulunga kwakho,

ndikubonge imini yonke.