IsiXhosa 1996 (XHO96)
33

Ingoma yokubonga

331Mdumiseni *uNdikhoyo, nina malungisa!

Ewe, afanele ukumdumisa uNdikhoyo amalungisa.

2Mbetheleni uhadi uNdikhoyo,

nimenzele ingoma ngeehapu ezingcingo zilishumi.

3Mombeleleni ingoma entsha uNdikhoyo;

mdlaleleni ngobuchule nimemelela.

4Kaloku ilizwi likaNdikhoyo linyanisekile,

nemisebenzi yakhe yonke inyanisekile.

5UNdikhoyo uyakuthanda ukunyaniseka nokulunga;

lizele ihlabathi zizibele zakhe.

6Wathetha nje ngelizwi, akho amazulu,

wadala ilanga, inyanga, noozinkwenkwezi.

7Wawaqokelela amanzi olwandle ngathi uwatha eselweni,

wazivalela iinzulu zolwandle ngathi kukoovimba.

8Malimbong' uNdikhoyo lonke ihlabathi,

bamhlonele bonke abemi balo.

9Wathetha kaloku, laza ladalwa;

wawisa umyalelo, kwatsho kwavel' indalo.

10Uyawaphuthisa uNdikhoyo amayelenqe ezizwe,

awaphanzise amacebo eentlanga.

11Kodwa awakhe amacebo ohlala ehleli;

zohlala zikho iingcinga zakhe kude kube nini-nini.

12Sinoyolo isizwe esiThixo unguNdikhoyo,

eso asinyule sangabantu bakhe.

13Wondela phantsi uNdikhoyo esezulwini,

ababone bonke oonyana babantu.

14Ubaqwalasele bonke abemi behlabathi,

engqendeve kwibhotwe lakhe.

15Zidalwe nguye iintliziyo zabo;

uyazazi zonke izinto abazenzayo.

16Asimkhosi mkhulu ohlangula ikumkani;

asimandla agorha alisindisayo.

17Akuthenjelwa ngahashe edabini,

kungemandla alo amsindisayo umntu.

18UNdikhoyo uyabanakekela abo bamhlonelayo

nabo bathembe izibele zenceba yakhe,

19aze abahlangule ekufeni,

abondle ngelixa lendlala.

20Thina sithembele kuNdikhoyo,

kuba nguye umncedi nomkhuseli wethu.

21Ewe, siya kuchulumacha ngenxa kaNdikhoyo,

kuba sithembele kwigama lakhe elidumileyo.

22Ndikhoyo, senzele ububele nenceba,

njengoko kaloku sithembele kuwe.