IsiXhosa 1996 (XHO96)
31

Umthandazo wokuthembela ngoThixo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

311*Ndikhoyo, ndizifihla kuwe, mandingadani konke!

Wena lungisa, uzundihlangule!

2Ndibekele iindlebe, ukhawulez' undihlangule.

Yiba yinqaba endizimela kuyo,

nomkhuseli wam ondisindisayo.

3Ewe, nguwe inqaba yam nekhusi lam;

ndikhokele, undithundeze, lidunyiswe igama lakho.

4Ndikhulule kwisabatha ebendigcayiselwe ngaso,

kuba ungamandla am wena.

5Ndiwunikela ezandleni zakho umoya wam;Luka 23:46

kaloku undihlangule wena, Ndikhoyo, Thixo othembekileyo.

6Ndibathiyile abo banqula izintw' ezingento;

mna ndikholosa ngawe, Ndikhoyo.

7Ndovuya, ndigcobe ngenxa yezibele zothando lwakho,

kuba uyibonile inkxwaleko yam,

wakugqala nokungcungcutheka kwam.

8Akundiyekelanga kwingcinezelo yeentshaba;

koko usuke wandinika inkululeko.

9Ndenzele inceba, Ndikhoyo, ndibandezelekile.

Atsho adumba kukulila amehlo am,

nam ndiphelile kukudinwa.

10Ziyandaluphaza iinkxwaleko zam,

nemihla yam iphelela ekungcungcuthekeni.

Ndiphelelwe ngamandla ngenxa yeentlupheko,

namathambo am selegugile.

11Ndiyintlekisa kwiintshaba zam,

isigculelo kubamelwane bam.

Abandaziyo bayandoyika, bandibaleke,

xa badibana nam esitalatweni.

12Sele ndalityalwa mpela;

ndinjengomfi ongasakhunjulwayo;

sendalahlwa kwesinomhlwa.

13Ewe, ndiyivile intlebendwane yabanye;

kuthe saa luloyiko macal' onke,

lo gama bandenzela amayelenqe, beceba ukundibulala.

14Kodwa ithemba lam likuwe, Ndikhoyo;

ewe, unguThixo wam wena.

15Imihla yam isesandleni sakho;

ndihlangule ezintshabeni zam nakwabanditshutshisayo.

16Ndisisicaka sakho, Ndikhoyo, ndikhangele ngobubele;

ndihlangule ezintshabeni zam ngenxa yezibele zakho.

17Mandingadani konke, Ndikhoyo, xa ndizibika kuwe;

mabadane abantw' abagwenxa, banyoshoze baye kufa.

18Watsho athi cwaka amaxoki,

wona anyelisa amalungisa ngeentetho zolunya nendelelo.

19Hayi ubuhle bezinto ozigcinele abo bakuhlonelayo, Ndikhoyo;

zintle kambe izinto ozenzela abo bakholose ngawe!

20Uyabakhusela ngobukho bakho kumayelenqe abantu,

ubagushe phantsi kwephiko lakho, bangagxijwa ziintshaba.

21Makabongwe uNdikhoyo,

kuba undenzele ububele obungummangaliso,

xa ndandixiniwe, ndihlaselwa.

22Ukothuka kwam ndathi ndilahlelwe kude nawe,

kodwa wandiva ndakuzibika kuwe.

23Mthandeni uNdikhoyo, nonke nina milowo yakwakhe,

kuba uyabalondoloza abathembekileyo,

abohlwaye abanekratshi.

24Qinani nibe nesibindi, nonke nina nithembele ngoNdikhoyo.

32

Ukuzohlwaya nokuxolelwa

Umbongo kaDavide.

321Hay' uyolo lwabo baluxolelweyo ukreqo lwabo nguThixo,

abo bazono zabo zingcwatyiweyo.

2Ewe, unoyolo lowo athe *uNdikhoyo akabubalela kuye ubugwenxa bakhe,Roma 4:7-8

umnt' ongenayo konke inkohliso.

3Ndithi ndakungasivumi isono sam,

amandla atsho andiphelele,

ngenxa yesingqala endiba naso imini yonke.

4Isandla sakho sindicinezele ubusuku nemini,

ndaphelelwa ngamandla, ngathi ndigqatswe lilanga lehlobo.

5Ndithe ke ndakusivuma kuwe isono sam,

ndabuxela ubugwenxa bam, ndisithi:

“Ndisixela kuwe, Ndikhoyo, isono sam;”

wandixolela wena ityala lam.

6Yiyo ke loo nto bazibikayo xa kunzima abo banyanisekileyo,

kuba ukufika komsinga abayi kugutyungelwa.

7Wena uyinqaba endizifihla kuyo;

uyandikhusela xa ndisebunzimeni.

Undirhangqe ngosindiso lwakho;

ngoko ke ndimemelela ndinemincili.

8Ndokwazisa indlela omawuhambe ngayo,

utsho uNdikhoyo,

ndikufundise, ndikujonge.

9Mus' ukuba sisititsi, uxel' ihashe nembongolo,

izintw' ezilawulwa ngomkhala ukuze zingadlokovi.

10Bajongene neentsizi ezininzi abantw' abagwenxa,

kodwa yena othembele kuNdikhoyo uphahlwe zizibele zakhe.

11Vuyani, nina malungisa, nichwayite ngenxa kaNdikhoyo;

nina bamthobelayo uNdikhoyo, chulumachani!

33

Ingoma yokubonga

331Mdumiseni *uNdikhoyo, nina malungisa!

Ewe, afanele ukumdumisa uNdikhoyo amalungisa.

2Mbetheleni uhadi uNdikhoyo,

nimenzele ingoma ngeehapu ezingcingo zilishumi.

3Mombeleleni ingoma entsha uNdikhoyo;

mdlaleleni ngobuchule nimemelela.

4Kaloku ilizwi likaNdikhoyo linyanisekile,

nemisebenzi yakhe yonke inyanisekile.

5UNdikhoyo uyakuthanda ukunyaniseka nokulunga;

lizele ihlabathi zizibele zakhe.

6Wathetha nje ngelizwi, akho amazulu,

wadala ilanga, inyanga, noozinkwenkwezi.

7Wawaqokelela amanzi olwandle ngathi uwatha eselweni,

wazivalela iinzulu zolwandle ngathi kukoovimba.

8Malimbong' uNdikhoyo lonke ihlabathi,

bamhlonele bonke abemi balo.

9Wathetha kaloku, laza ladalwa;

wawisa umyalelo, kwatsho kwavel' indalo.

10Uyawaphuthisa uNdikhoyo amayelenqe ezizwe,

awaphanzise amacebo eentlanga.

11Kodwa awakhe amacebo ohlala ehleli;

zohlala zikho iingcinga zakhe kude kube nini-nini.

12Sinoyolo isizwe esiThixo unguNdikhoyo,

eso asinyule sangabantu bakhe.

13Wondela phantsi uNdikhoyo esezulwini,

ababone bonke oonyana babantu.

14Ubaqwalasele bonke abemi behlabathi,

engqendeve kwibhotwe lakhe.

15Zidalwe nguye iintliziyo zabo;

uyazazi zonke izinto abazenzayo.

16Asimkhosi mkhulu ohlangula ikumkani;

asimandla agorha alisindisayo.

17Akuthenjelwa ngahashe edabini,

kungemandla alo amsindisayo umntu.

18UNdikhoyo uyabanakekela abo bamhlonelayo

nabo bathembe izibele zenceba yakhe,

19aze abahlangule ekufeni,

abondle ngelixa lendlala.

20Thina sithembele kuNdikhoyo,

kuba nguye umncedi nomkhuseli wethu.

21Ewe, siya kuchulumacha ngenxa kaNdikhoyo,

kuba sithembele kwigama lakhe elidumileyo.

22Ndikhoyo, senzele ububele nenceba,

njengoko kaloku sithembele kuwe.