IsiXhosa 1996 (XHO96)
30

Umthandazo wokubulela

Umhobe kaDavide; iculo lokuvulwa kwendlu *kaNdikhoyo.

301Ndokudumisa, Ndikhoyo, kuba undisindisile,

akwavuma ukuba zindivuyelel' iintshaba zam.

2Ndikhoyo, Thixo wam, ndibhenela kuwe;

kuba wena undihlangule ekufeni.

3Wandikhupha kwelabafileyo wena, Ndikhoyo;

wandikhetha kwabo behlela emhadini.

4Mbongen' uNdikhoyo, nina milowo yakwakhe,

nilibonge igama lakhe elingcwele.

5Kaloku yeyomzuzwana ingqumbo yakhe;

ukanti buhlala buhlel' ububele bakhe.

Ewe, zibakho zon' iinzingo ebusuku,

kodwa kusasa kuba yimincili yodwa.

6Xa izinto zazindilungele,

ndandidla ngokuthi: “Andisoze ndoyisakale.”

7Ewe, ndandithe zinzi njengentaba

ngenxa yobubele bakho, Ndikhoyo.

Suka wena wasithela;

ndaza mna ndakhathazeka.

8Kodwa ndithembele kuwe, Ndikhoyo;

ndiyazithoba kuwe, Nkosi yam.

9Kukho nzuzoni na xa ndiye kwantshabalala?

Lunganako na ukukudumisa uthuli?

Khona lungabalisa na ngokunyaniseka kwakho?

10Ndive, Ndikhoyo, undenzele inceba;

Ndikhoyo, yiba ngumncedi wam.

11Wabuguqula baluvuyo ubunzima bam;

wandikhulul' ezokuzila, wandambathis' ezolonwabo.

12Mandikubonge ndingayeki, Thixo wam;

ewe, ndikubonge kude kube ngunaphakade, Ndikhoyo!

31

Umthandazo wokuthembela ngoThixo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

311*Ndikhoyo, ndizifihla kuwe, mandingadani konke!

Wena lungisa, uzundihlangule!

2Ndibekele iindlebe, ukhawulez' undihlangule.

Yiba yinqaba endizimela kuyo,

nomkhuseli wam ondisindisayo.

3Ewe, nguwe inqaba yam nekhusi lam;

ndikhokele, undithundeze, lidunyiswe igama lakho.

4Ndikhulule kwisabatha ebendigcayiselwe ngaso,

kuba ungamandla am wena.

5Ndiwunikela ezandleni zakho umoya wam;Luka 23:46

kaloku undihlangule wena, Ndikhoyo, Thixo othembekileyo.

6Ndibathiyile abo banqula izintw' ezingento;

mna ndikholosa ngawe, Ndikhoyo.

7Ndovuya, ndigcobe ngenxa yezibele zothando lwakho,

kuba uyibonile inkxwaleko yam,

wakugqala nokungcungcutheka kwam.

8Akundiyekelanga kwingcinezelo yeentshaba;

koko usuke wandinika inkululeko.

9Ndenzele inceba, Ndikhoyo, ndibandezelekile.

Atsho adumba kukulila amehlo am,

nam ndiphelile kukudinwa.

10Ziyandaluphaza iinkxwaleko zam,

nemihla yam iphelela ekungcungcuthekeni.

Ndiphelelwe ngamandla ngenxa yeentlupheko,

namathambo am selegugile.

11Ndiyintlekisa kwiintshaba zam,

isigculelo kubamelwane bam.

Abandaziyo bayandoyika, bandibaleke,

xa badibana nam esitalatweni.

12Sele ndalityalwa mpela;

ndinjengomfi ongasakhunjulwayo;

sendalahlwa kwesinomhlwa.

13Ewe, ndiyivile intlebendwane yabanye;

kuthe saa luloyiko macal' onke,

lo gama bandenzela amayelenqe, beceba ukundibulala.

14Kodwa ithemba lam likuwe, Ndikhoyo;

ewe, unguThixo wam wena.

15Imihla yam isesandleni sakho;

ndihlangule ezintshabeni zam nakwabanditshutshisayo.

16Ndisisicaka sakho, Ndikhoyo, ndikhangele ngobubele;

ndihlangule ezintshabeni zam ngenxa yezibele zakho.

17Mandingadani konke, Ndikhoyo, xa ndizibika kuwe;

mabadane abantw' abagwenxa, banyoshoze baye kufa.

18Watsho athi cwaka amaxoki,

wona anyelisa amalungisa ngeentetho zolunya nendelelo.

19Hayi ubuhle bezinto ozigcinele abo bakuhlonelayo, Ndikhoyo;

zintle kambe izinto ozenzela abo bakholose ngawe!

20Uyabakhusela ngobukho bakho kumayelenqe abantu,

ubagushe phantsi kwephiko lakho, bangagxijwa ziintshaba.

21Makabongwe uNdikhoyo,

kuba undenzele ububele obungummangaliso,

xa ndandixiniwe, ndihlaselwa.

22Ukothuka kwam ndathi ndilahlelwe kude nawe,

kodwa wandiva ndakuzibika kuwe.

23Mthandeni uNdikhoyo, nonke nina milowo yakwakhe,

kuba uyabalondoloza abathembekileyo,

abohlwaye abanekratshi.

24Qinani nibe nesibindi, nonke nina nithembele ngoNdikhoyo.

32

Ukuzohlwaya nokuxolelwa

Umbongo kaDavide.

321Hay' uyolo lwabo baluxolelweyo ukreqo lwabo nguThixo,

abo bazono zabo zingcwatyiweyo.

2Ewe, unoyolo lowo athe *uNdikhoyo akabubalela kuye ubugwenxa bakhe,Roma 4:7-8

umnt' ongenayo konke inkohliso.

3Ndithi ndakungasivumi isono sam,

amandla atsho andiphelele,

ngenxa yesingqala endiba naso imini yonke.

4Isandla sakho sindicinezele ubusuku nemini,

ndaphelelwa ngamandla, ngathi ndigqatswe lilanga lehlobo.

5Ndithe ke ndakusivuma kuwe isono sam,

ndabuxela ubugwenxa bam, ndisithi:

“Ndisixela kuwe, Ndikhoyo, isono sam;”

wandixolela wena ityala lam.

6Yiyo ke loo nto bazibikayo xa kunzima abo banyanisekileyo,

kuba ukufika komsinga abayi kugutyungelwa.

7Wena uyinqaba endizifihla kuyo;

uyandikhusela xa ndisebunzimeni.

Undirhangqe ngosindiso lwakho;

ngoko ke ndimemelela ndinemincili.

8Ndokwazisa indlela omawuhambe ngayo,

utsho uNdikhoyo,

ndikufundise, ndikujonge.

9Mus' ukuba sisititsi, uxel' ihashe nembongolo,

izintw' ezilawulwa ngomkhala ukuze zingadlokovi.

10Bajongene neentsizi ezininzi abantw' abagwenxa,

kodwa yena othembele kuNdikhoyo uphahlwe zizibele zakhe.

11Vuyani, nina malungisa, nichwayite ngenxa kaNdikhoyo;

nina bamthobelayo uNdikhoyo, chulumachani!