IsiXhosa 1996 (XHO96)
31

Umthandazo wokuthembela ngoThixo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

311*Ndikhoyo, ndizifihla kuwe, mandingadani konke!

Wena lungisa, uzundihlangule!

2Ndibekele iindlebe, ukhawulez' undihlangule.

Yiba yinqaba endizimela kuyo,

nomkhuseli wam ondisindisayo.

3Ewe, nguwe inqaba yam nekhusi lam;

ndikhokele, undithundeze, lidunyiswe igama lakho.

4Ndikhulule kwisabatha ebendigcayiselwe ngaso,

kuba ungamandla am wena.

5Ndiwunikela ezandleni zakho umoya wam;Luka 23:46

kaloku undihlangule wena, Ndikhoyo, Thixo othembekileyo.

6Ndibathiyile abo banqula izintw' ezingento;

mna ndikholosa ngawe, Ndikhoyo.

7Ndovuya, ndigcobe ngenxa yezibele zothando lwakho,

kuba uyibonile inkxwaleko yam,

wakugqala nokungcungcutheka kwam.

8Akundiyekelanga kwingcinezelo yeentshaba;

koko usuke wandinika inkululeko.

9Ndenzele inceba, Ndikhoyo, ndibandezelekile.

Atsho adumba kukulila amehlo am,

nam ndiphelile kukudinwa.

10Ziyandaluphaza iinkxwaleko zam,

nemihla yam iphelela ekungcungcuthekeni.

Ndiphelelwe ngamandla ngenxa yeentlupheko,

namathambo am selegugile.

11Ndiyintlekisa kwiintshaba zam,

isigculelo kubamelwane bam.

Abandaziyo bayandoyika, bandibaleke,

xa badibana nam esitalatweni.

12Sele ndalityalwa mpela;

ndinjengomfi ongasakhunjulwayo;

sendalahlwa kwesinomhlwa.

13Ewe, ndiyivile intlebendwane yabanye;

kuthe saa luloyiko macal' onke,

lo gama bandenzela amayelenqe, beceba ukundibulala.

14Kodwa ithemba lam likuwe, Ndikhoyo;

ewe, unguThixo wam wena.

15Imihla yam isesandleni sakho;

ndihlangule ezintshabeni zam nakwabanditshutshisayo.

16Ndisisicaka sakho, Ndikhoyo, ndikhangele ngobubele;

ndihlangule ezintshabeni zam ngenxa yezibele zakho.

17Mandingadani konke, Ndikhoyo, xa ndizibika kuwe;

mabadane abantw' abagwenxa, banyoshoze baye kufa.

18Watsho athi cwaka amaxoki,

wona anyelisa amalungisa ngeentetho zolunya nendelelo.

19Hayi ubuhle bezinto ozigcinele abo bakuhlonelayo, Ndikhoyo;

zintle kambe izinto ozenzela abo bakholose ngawe!

20Uyabakhusela ngobukho bakho kumayelenqe abantu,

ubagushe phantsi kwephiko lakho, bangagxijwa ziintshaba.

21Makabongwe uNdikhoyo,

kuba undenzele ububele obungummangaliso,

xa ndandixiniwe, ndihlaselwa.

22Ukothuka kwam ndathi ndilahlelwe kude nawe,

kodwa wandiva ndakuzibika kuwe.

23Mthandeni uNdikhoyo, nonke nina milowo yakwakhe,

kuba uyabalondoloza abathembekileyo,

abohlwaye abanekratshi.

24Qinani nibe nesibindi, nonke nina nithembele ngoNdikhoyo.