IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

UMthanjiswa kaThixo

21Ngani na izizwe zisenza imbudumbudu nje?

Ngani na abantu besenza amayelenqe azé nje?

2Ookumkani bemi bume,

neziphathamandla zenza amabhunga

okuvukela *uNdikhoyo nomthanjiswa wakhe,Mseb 4:25-26 besithi:

3“Masiziqhawule ezo mbophelelo zabo,

sikhululeke kuloo makhamandela abo.”

4Lowo ungqendeve esihlalweni sakhe ezulwini uyabahleka;

uNdikhoyo usuka abagxwale.

5Uya kusuka akhalimele ngomsindo,

abankwantyise ngengqumbo yakhe, athi:

6“Ndim lo umisele lo kumkani wam phezu kweZiyon,

intaba yam ncakasana.”

7Ewe, ndivakalisa isibhengezo sikaNdikhoyo esithi:

“Ungunyana wam wena; ndikuzele namhlanje.Mseb 13:33; Hebh 1:5; 5:5

8Cela kum, ndikunike iintlanga zibe lilifa lakho,

namaphethelo ehlabathi abe ngawakho.

9Wòzilawula ngegqudu lentsimbi,

ùzintlekeze zibe ziingceba oku kwezitya zomdongwe.SiTyh 2:26-27; 12:5; 19:15

10Ngoko ke, nina bokumkani, lumkani,

nina ziphathamandla zelizwe, yalekani.

11Mkhonzeni ngembeko uNdikhoyo,

nivuye ninokuzoyikela.

12Khahlelani kuye unyana ngentobeko,

hleze aniqumbele nitshabalale endleleni;

kaloku umsindo wakhe uyakhawuleza.

Hayi uyolo lwabo bonke abazimela ngoNdikhoyo!

3

Umthandazo wokucela uncedo kusasa

Umhobe kaDavide xa wayesaba uAbhasalom unyana wakhe.2 Sam 15:13 – 17:22

31*Ndikhoyo, hay' ukuba ninzi kwazo iintshaba zam!

Ewe, zindivukela zinguMbo nomXesibe.

2Zide zithi xa zithetha ngam:

“Naloo Thixo wakhe akamhlanguli konke!”

3Kambe ke, wena Ndikhoyo, ulikhaka lam.

Usisidima sam; undenza ndibe neqhayiya.

4Ndiyakhala, ndibhenele kuNdikhoyo,

andiphendule esentabeni yakhe eyodwa.

5Ndiyaphumla, ndilale ubuthongo,

ndibuye ndivuke, kuba uNdikhoyo uyandixhasa.

6Andiwoyiki amawaka-waka eentshaba,

naxa zindirhawule nje, zindingqonge macal' onke.

7Khawuphakame ume, Ndikhoyo!

Ndisindise, Thixo wam!

Kaloku nguwe ozoyisayo zonk' iintshaba zam;

ewe, nguwe ozaphul' iimpondo iintshaba zam.

8Ukuhlangulwa kuvela kuwe, Ndikhoyo;

khawubathamsanqele ke abantu bakho!

4

Umthandazo wokucela uncedo ngokuhlwa

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uphelekwa ngeentambula.

41Ndiphendule ndakukhala kuwe,

Thixo, mlondolozi wamalungelo am!

Wandikhulula embandezelweni yam;

yiba nenceba ke ngoko, uwuve umthandazo wam.

2Bantundini, koda kube nini na nindihlazisa?

koda kube nini nithand' ilize, niphuthaphuth' ubuxoki?

3Yazini ke ukuba *uNdikhoyo uyabathand' abantu bakhe;

uyandiva xa ndizibika kuye.

4Xa niqumbileyo, ze ningoni;Efese 4:26

loo nto yetyiseni nithe cwaka kwiimandlalo zenu.

5Menzeleni amadini alungileyo,

nikholose ngaye uNdikhoyo.

6Baninzi abalangazelela okulungileyo.

Ndikhoyo, sikhangele ngobubele,

7usiphe ukuchulumacha okudlula okwâbo

bakufumana ngomdliva wengqolowa newayini.

8Ndiya kuphumla ngenzolo, ndilale;

nguwe kuphela kaloku, Ndikhoyo, ondinqabisayo.