IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

Ukucela uncedo

Umhobe kaDavide.

281Ndizibika kuwe, *Ndikhoyo, xhadi lam;

musa ukuzenza isithulu, hleze ndifane nabeyel' emhadini xa uthe cwaka.

2Live ilizwi lam xa ndizibika,

xa izandla zam ndiziphakamisela kuwe ebhotwe.

3Uzungandisingeli phantsi kunye nabantw' abagwenxa,

abantw' abenza okungcolileyo,

abathetha kamnandi nabamelwane, kanti bagush' ububi.

4Babuyekeze ngokwemisebenzi yabo,SiTyh 22:12

ubohlwaye ngenxa yenkohlakalo yabo.

Bavuze ngokwezintw' abazenzayo,

bafumane loo nto ibafaneleyo.

5Ngenxa yokuba bengayinanzi imisebenzi kaNdikhoyo,

kwakunye nezintw' azenzileyo,

yena wobabhubhisa baphele kuthi tu,

bangaze babuye bavuke.

6Makabongwe uNdikhoyo,

kuba ukuvile ukutarhuzisa kwam.

7NguNdikhoyo amandla am nekhaka lam;

ndithembele ngaye ngomxhelo wam wonke.

Ndoncedakala nditsho ndibe nemincili,

ndimbonge ngengoma.

8NguNdikhoyo obomelezayo abantu bakhe;

nguye omkhuselayo nomsindisayo umthanjiswa wakhe.

9Basindise abantu bakho, Ndikhoyo;

lithamsanqelise ilifa lakho.

Baluse, ubathwale ngoku kude kube nini-nini.

29

Ilizwi likaNdikhoyo linamandla

Umhobe kaDavide.

291Mbongen' *uNdikhoyo, nina bemi baphezulu;

mnikeni isihomo nesithozela namandla.

2Lenzelen' imbeko igama lakhe,

ninqule ningcangcazela phambi kwakhe.Ndum 96:7-9

3Sivakal' emanzini elwandl' isandi selizwi lakhe;

utsho kuzongome uThixo onesithozela.

Kaloku nguNdikhoyo ogragramis' iilwandle.

4Lindongondong' ilizwi lakhe,

ngugquma-barhwaqele ngenkqu.

5Liwis' imisedare ilizwi likaNdikhoyo;

ndixel' imisedare yaseLibhanon.

6Lidlobis' iLibhanon ixel' inkonyane;

litsho iSiriyon ixel' ithole lenyathi.

7Ndith' ilizwi likaNdikhoyo litshawuz' amadangatye;

8ndith' ilizwi likaNdikhoyo linyakamis' intlango,

ewe, nditsho intlango yaseKadeshe.

9Litsho kungcangcazele amanxala;

litsho kuvuthuluk' amahlathi.

Batsho bathi bonk' abasendlwini yakhe: “Huntshuu!”

10NguNdikhoyo olawula oozikhukula;

kaloku nguye ukumkani, koda kube nini-nini.

11Wanga angabaph' amandl' abantu bakhe;

wanga angabathamsanqela abaph' inzolo.

30

Umthandazo wokubulela

Umhobe kaDavide; iculo lokuvulwa kwendlu *kaNdikhoyo.

301Ndokudumisa, Ndikhoyo, kuba undisindisile,

akwavuma ukuba zindivuyelel' iintshaba zam.

2Ndikhoyo, Thixo wam, ndibhenela kuwe;

kuba wena undihlangule ekufeni.

3Wandikhupha kwelabafileyo wena, Ndikhoyo;

wandikhetha kwabo behlela emhadini.

4Mbongen' uNdikhoyo, nina milowo yakwakhe,

nilibonge igama lakhe elingcwele.

5Kaloku yeyomzuzwana ingqumbo yakhe;

ukanti buhlala buhlel' ububele bakhe.

Ewe, zibakho zon' iinzingo ebusuku,

kodwa kusasa kuba yimincili yodwa.

6Xa izinto zazindilungele,

ndandidla ngokuthi: “Andisoze ndoyisakale.”

7Ewe, ndandithe zinzi njengentaba

ngenxa yobubele bakho, Ndikhoyo.

Suka wena wasithela;

ndaza mna ndakhathazeka.

8Kodwa ndithembele kuwe, Ndikhoyo;

ndiyazithoba kuwe, Nkosi yam.

9Kukho nzuzoni na xa ndiye kwantshabalala?

Lunganako na ukukudumisa uthuli?

Khona lungabalisa na ngokunyaniseka kwakho?

10Ndive, Ndikhoyo, undenzele inceba;

Ndikhoyo, yiba ngumncedi wam.

11Wabuguqula baluvuyo ubunzima bam;

wandikhulul' ezokuzila, wandambathis' ezolonwabo.

12Mandikubonge ndingayeki, Thixo wam;

ewe, ndikubonge kude kube ngunaphakade, Ndikhoyo!