IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

Umthandazo wokubonga

Umhobe kaDavide.

271*InguNdikhoyo nje ondikhanyiselayo,

inguye nje ondisindisayo, ndingoyika ntoni?

InguNdikhoyo nje inqaba yam, ndingoyika bani?

2Xa bendidlavula abantw' abakhohlakeleyo,

iintshaba zam nabandileqayo,

kokhubeka kwabona, bawe.

3Nokuba ndingade ndingqongwe ngumkhosi,

andiyi kuba naluvalo konke.

Nokuba ndirhawulwe yimfazwe,

ndiya kuthembela ngoNdikhoyo.

4Ndinqwenela into enye kuphela kuNdikhoyo,

ndaye ndifuna yona kanye:

le yokuba ze ndihlale kwaNdikhoyo yonke imihla yobomi bam,

ndiqwalasele ubuhle bakhe, ndimfune endlwini yakhe.

5Kaloku wondikhusela enqabeni yakhe ngexesha lobubi,

andifihle engontsini endlwini yakhe,

ndithi ngcu phezulu eliweni.

6Ngoko ke ndiya kuzikrobela iintshaba ezindingqongileyo,

ndinikele uNdikhoyo idini endlwini yakhe,

ndinemivuyo ndicula, ndivumela uNdikhoyo.

7Ndive, Ndikhoyo, xa ndizibika kuwe;

yiba nenceba kum, undiphulaphule.

8Kweli wena uthi: “Funani ubuso bam,”

intliziyo yam yathi: “Ewe, ndiyafuna ukukubona, Ndikhoyo.”

9Mus' ukuzifihla kum, Ndikhoyo,

ungasilahli ngomsindo isicaka sakho.

Wena mncedi wam, mus' ukundilahla;

uzungandishiyi, Thixo wam, Mkhululi wam.

10Xa ndilahlwe ngubawo noma,

wondichola yena uNdikhoyo.

11Ndifundise indlela yakho, Ndikhoyo,

undikhokele endleleni elungileyo,

kuba zininzi iintshaba zam.

12Uzungandiyekeli kwabandivukelayo,

kuba andivukele amangqina obuxoki,

afutha ukundenzakalisa.

13Ngenene ndobuxhamla kambe ububele bukaNdikhoyo

lo gama ndisadla amazimba.

14Thembela kuNdikhoyo; yomelela, ube nesibindi!

Ewe, thembela kuNdikhoyo wena!

28

Ukucela uncedo

Umhobe kaDavide.

281Ndizibika kuwe, *Ndikhoyo, xhadi lam;

musa ukuzenza isithulu, hleze ndifane nabeyel' emhadini xa uthe cwaka.

2Live ilizwi lam xa ndizibika,

xa izandla zam ndiziphakamisela kuwe ebhotwe.

3Uzungandisingeli phantsi kunye nabantw' abagwenxa,

abantw' abenza okungcolileyo,

abathetha kamnandi nabamelwane, kanti bagush' ububi.

4Babuyekeze ngokwemisebenzi yabo,SiTyh 22:12

ubohlwaye ngenxa yenkohlakalo yabo.

Bavuze ngokwezintw' abazenzayo,

bafumane loo nto ibafaneleyo.

5Ngenxa yokuba bengayinanzi imisebenzi kaNdikhoyo,

kwakunye nezintw' azenzileyo,

yena wobabhubhisa baphele kuthi tu,

bangaze babuye bavuke.

6Makabongwe uNdikhoyo,

kuba ukuvile ukutarhuzisa kwam.

7NguNdikhoyo amandla am nekhaka lam;

ndithembele ngaye ngomxhelo wam wonke.

Ndoncedakala nditsho ndibe nemincili,

ndimbonge ngengoma.

8NguNdikhoyo obomelezayo abantu bakhe;

nguye omkhuselayo nomsindisayo umthanjiswa wakhe.

9Basindise abantu bakho, Ndikhoyo;

lithamsanqelise ilifa lakho.

Baluse, ubathwale ngoku kude kube nini-nini.

29

Ilizwi likaNdikhoyo linamandla

Umhobe kaDavide.

291Mbongen' *uNdikhoyo, nina bemi baphezulu;

mnikeni isihomo nesithozela namandla.

2Lenzelen' imbeko igama lakhe,

ninqule ningcangcazela phambi kwakhe.Ndum 96:7-9

3Sivakal' emanzini elwandl' isandi selizwi lakhe;

utsho kuzongome uThixo onesithozela.

Kaloku nguNdikhoyo ogragramis' iilwandle.

4Lindongondong' ilizwi lakhe,

ngugquma-barhwaqele ngenkqu.

5Liwis' imisedare ilizwi likaNdikhoyo;

ndixel' imisedare yaseLibhanon.

6Lidlobis' iLibhanon ixel' inkonyane;

litsho iSiriyon ixel' ithole lenyathi.

7Ndith' ilizwi likaNdikhoyo litshawuz' amadangatye;

8ndith' ilizwi likaNdikhoyo linyakamis' intlango,

ewe, nditsho intlango yaseKadeshe.

9Litsho kungcangcazele amanxala;

litsho kuvuthuluk' amahlathi.

Batsho bathi bonk' abasendlwini yakhe: “Huntshuu!”

10NguNdikhoyo olawula oozikhukula;

kaloku nguye ukumkani, koda kube nini-nini.

11Wanga angabaph' amandl' abantu bakhe;

wanga angabathamsanqela abaph' inzolo.