IsiXhosa 1996 (XHO96)
26

Umthandazo welungisa

Umhobe kaDavide.

261Ndigwebele, *Ndikhoyo;

kaloku azisoleki iindlela zam,

nethemba lam kuwe aligungqi.

2Ndivavanye, undicikide, Ndikhoyo;

yigocagoce intliziyo yam ngokunjalo neengcinga zam.

3Ndisoloko ndikhokelwa zizibele zothando lwakho;

ndihamba njalo nasenyanisweni yakho.

4Andinanto yakwenza namamenemene,

ndaye ndingenabudlelwana nabakhohlisi.

5Ndiyithiyile imbutho yabantw' abagwenxa,

ndaye ndingadlelani nabantw' abangcolileyo.

6Ndazihlamba kubo ezam izandla,

ndenjenjeya ukuy' esibingelelweni sakho, Ndikhoyo,

7ndivuma ingoma yombongo,

ndibalisa ngazo zonk' izenzo zakhw' ezingummangaliso.

8Ndiyakuthanda ukuhlala endlwini yakho, Ndikhoyo,

apho sikhoyo isidima nesithozela sakho.

9Ungandikhukhulisi kunye naboni,

ungandidibi nezigwinta,

10abantw' abazandla zipheth' ukungcola,

abasoloko begush' ukunyoba.

11Ke mna ndohlala ndingasoleki;

ndihlangule undenzel' inceba.

12Iinyawo zam zithe zinzi emhlabeni;

ndibonga uNdikhoyo ebandleni.

27

Umthandazo wokubonga

Umhobe kaDavide.

271*InguNdikhoyo nje ondikhanyiselayo,

inguye nje ondisindisayo, ndingoyika ntoni?

InguNdikhoyo nje inqaba yam, ndingoyika bani?

2Xa bendidlavula abantw' abakhohlakeleyo,

iintshaba zam nabandileqayo,

kokhubeka kwabona, bawe.

3Nokuba ndingade ndingqongwe ngumkhosi,

andiyi kuba naluvalo konke.

Nokuba ndirhawulwe yimfazwe,

ndiya kuthembela ngoNdikhoyo.

4Ndinqwenela into enye kuphela kuNdikhoyo,

ndaye ndifuna yona kanye:

le yokuba ze ndihlale kwaNdikhoyo yonke imihla yobomi bam,

ndiqwalasele ubuhle bakhe, ndimfune endlwini yakhe.

5Kaloku wondikhusela enqabeni yakhe ngexesha lobubi,

andifihle engontsini endlwini yakhe,

ndithi ngcu phezulu eliweni.

6Ngoko ke ndiya kuzikrobela iintshaba ezindingqongileyo,

ndinikele uNdikhoyo idini endlwini yakhe,

ndinemivuyo ndicula, ndivumela uNdikhoyo.

7Ndive, Ndikhoyo, xa ndizibika kuwe;

yiba nenceba kum, undiphulaphule.

8Kweli wena uthi: “Funani ubuso bam,”

intliziyo yam yathi: “Ewe, ndiyafuna ukukubona, Ndikhoyo.”

9Mus' ukuzifihla kum, Ndikhoyo,

ungasilahli ngomsindo isicaka sakho.

Wena mncedi wam, mus' ukundilahla;

uzungandishiyi, Thixo wam, Mkhululi wam.

10Xa ndilahlwe ngubawo noma,

wondichola yena uNdikhoyo.

11Ndifundise indlela yakho, Ndikhoyo,

undikhokele endleleni elungileyo,

kuba zininzi iintshaba zam.

12Uzungandiyekeli kwabandivukelayo,

kuba andivukele amangqina obuxoki,

afutha ukundenzakalisa.

13Ngenene ndobuxhamla kambe ububele bukaNdikhoyo

lo gama ndisadla amazimba.

14Thembela kuNdikhoyo; yomelela, ube nesibindi!

Ewe, thembela kuNdikhoyo wena!

28

Ukucela uncedo

Umhobe kaDavide.

281Ndizibika kuwe, *Ndikhoyo, xhadi lam;

musa ukuzenza isithulu, hleze ndifane nabeyel' emhadini xa uthe cwaka.

2Live ilizwi lam xa ndizibika,

xa izandla zam ndiziphakamisela kuwe ebhotwe.

3Uzungandisingeli phantsi kunye nabantw' abagwenxa,

abantw' abenza okungcolileyo,

abathetha kamnandi nabamelwane, kanti bagush' ububi.

4Babuyekeze ngokwemisebenzi yabo,SiTyh 22:12

ubohlwaye ngenxa yenkohlakalo yabo.

Bavuze ngokwezintw' abazenzayo,

bafumane loo nto ibafaneleyo.

5Ngenxa yokuba bengayinanzi imisebenzi kaNdikhoyo,

kwakunye nezintw' azenzileyo,

yena wobabhubhisa baphele kuthi tu,

bangaze babuye bavuke.

6Makabongwe uNdikhoyo,

kuba ukuvile ukutarhuzisa kwam.

7NguNdikhoyo amandla am nekhaka lam;

ndithembele ngaye ngomxhelo wam wonke.

Ndoncedakala nditsho ndibe nemincili,

ndimbonge ngengoma.

8NguNdikhoyo obomelezayo abantu bakhe;

nguye omkhuselayo nomsindisayo umthanjiswa wakhe.

9Basindise abantu bakho, Ndikhoyo;

lithamsanqelise ilifa lakho.

Baluse, ubathwale ngoku kude kube nini-nini.