IsiXhosa 1996 (XHO96)
26

Umthandazo welungisa

Umhobe kaDavide.

261Ndigwebele, *Ndikhoyo;

kaloku azisoleki iindlela zam,

nethemba lam kuwe aligungqi.

2Ndivavanye, undicikide, Ndikhoyo;

yigocagoce intliziyo yam ngokunjalo neengcinga zam.

3Ndisoloko ndikhokelwa zizibele zothando lwakho;

ndihamba njalo nasenyanisweni yakho.

4Andinanto yakwenza namamenemene,

ndaye ndingenabudlelwana nabakhohlisi.

5Ndiyithiyile imbutho yabantw' abagwenxa,

ndaye ndingadlelani nabantw' abangcolileyo.

6Ndazihlamba kubo ezam izandla,

ndenjenjeya ukuy' esibingelelweni sakho, Ndikhoyo,

7ndivuma ingoma yombongo,

ndibalisa ngazo zonk' izenzo zakhw' ezingummangaliso.

8Ndiyakuthanda ukuhlala endlwini yakho, Ndikhoyo,

apho sikhoyo isidima nesithozela sakho.

9Ungandikhukhulisi kunye naboni,

ungandidibi nezigwinta,

10abantw' abazandla zipheth' ukungcola,

abasoloko begush' ukunyoba.

11Ke mna ndohlala ndingasoleki;

ndihlangule undenzel' inceba.

12Iinyawo zam zithe zinzi emhlabeni;

ndibonga uNdikhoyo ebandleni.