IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Ukuthandazela ukukhuselwa

Umhobe kaDavide.

251Ndiwuphakamisela kuwe, *Ndikhoyo, umphefumlo wam;

2Thixo wam, ndithembele kuwe.

Mandingakhe ndidane konke;

mazingakhe zindivuyelele konk' iintshaba zam.

3Ewe, mabangadani bonk' abathembele kuwe;

mayibe ngâbo banxaxhayo amabadane.

4Ndibonise indlela yakho, Ndikhoyo;

ndifundise iindlela zakho.

5Ndikhokelele enyanisweni yakho, undifundise.

Kaloku nguwe, Thixo, umkhululi wam;

ndihleli ndikulindele imini yonke.

6Khumbula, Ndikhoyo, inceba yakho,

nothando lwakho obukade unalo kwakudala.

7Ungazikhumbuli izono zobutsha bam,

nokungathobeli kwam umthetho wakho;

kanye ndazelelele ngothando olungagungqiyo,

ngenxa yobubele bakho, Ndikhoyo.

8UNdikhoyo unobubele, ulungile.

Yiyo loo nto abafundisayo indlela yakhe aboni.

9Abathobekileyo ubakhokelela kokulungileyo,

abafundise indlela yakhe abalulamileyo.

10Zonk' iindlela zikaNdikhoyo zezothando nenyaniso

kwabo bathobela umnqophiso nemithetho yakhe.

11Ngenxa yegama lakho, Ndikhoyo, ndixolele ityala lam

nakuba lilikhulu kangaka.

12UNdikhoyo uya kumbonisa indlela umntu omoyikayo.

13Uya kuhlala enenkqubela

nabantwana bakhe ube lilifa labo umhlaba.

14Ungumhlobo kwabo bamhlonelayo uNdikhoyo,

uyabaqondisa umnqophiso wakhe.

15Ndihleli ndilindele uncedo lukaNdikhoyo,

kuba uyawusombulula umgib' ezinyaweni zam.

16Buyela kum, Ndikhoyo, undenzele inceba;

kaloku ndilikheswa, ndixhwalekile.

17Ndikhulule kwintlungu endikuyo,

undikhuphe ezimbandezelweni.

18Qwalasela ubunzima nosizi endikulo,

undixolele zonk' izono zam.

19Zigqale ubuninzi bazo iintshaba zam,

nendlela ebuhlungu ezindiphethe ngayo ngolunya.

20Bukhusele ubomi bam, undihlangule;

mandingadaniswa kaloku, kuba ndithembele ngawe.

21Mandihlale ndingasoleki ndililungisa,

kuba kaloku ithemba lam likuwe.

22Bakhulule, Thixo, abantu bakho amaSirayeli

kuzo zonke iimbandezelo zabo.

26

Umthandazo welungisa

Umhobe kaDavide.

261Ndigwebele, *Ndikhoyo;

kaloku azisoleki iindlela zam,

nethemba lam kuwe aligungqi.

2Ndivavanye, undicikide, Ndikhoyo;

yigocagoce intliziyo yam ngokunjalo neengcinga zam.

3Ndisoloko ndikhokelwa zizibele zothando lwakho;

ndihamba njalo nasenyanisweni yakho.

4Andinanto yakwenza namamenemene,

ndaye ndingenabudlelwana nabakhohlisi.

5Ndiyithiyile imbutho yabantw' abagwenxa,

ndaye ndingadlelani nabantw' abangcolileyo.

6Ndazihlamba kubo ezam izandla,

ndenjenjeya ukuy' esibingelelweni sakho, Ndikhoyo,

7ndivuma ingoma yombongo,

ndibalisa ngazo zonk' izenzo zakhw' ezingummangaliso.

8Ndiyakuthanda ukuhlala endlwini yakho, Ndikhoyo,

apho sikhoyo isidima nesithozela sakho.

9Ungandikhukhulisi kunye naboni,

ungandidibi nezigwinta,

10abantw' abazandla zipheth' ukungcola,

abasoloko begush' ukunyoba.

11Ke mna ndohlala ndingasoleki;

ndihlangule undenzel' inceba.

12Iinyawo zam zithe zinzi emhlabeni;

ndibonga uNdikhoyo ebandleni.

27

Umthandazo wokubonga

Umhobe kaDavide.

271*InguNdikhoyo nje ondikhanyiselayo,

inguye nje ondisindisayo, ndingoyika ntoni?

InguNdikhoyo nje inqaba yam, ndingoyika bani?

2Xa bendidlavula abantw' abakhohlakeleyo,

iintshaba zam nabandileqayo,

kokhubeka kwabona, bawe.

3Nokuba ndingade ndingqongwe ngumkhosi,

andiyi kuba naluvalo konke.

Nokuba ndirhawulwe yimfazwe,

ndiya kuthembela ngoNdikhoyo.

4Ndinqwenela into enye kuphela kuNdikhoyo,

ndaye ndifuna yona kanye:

le yokuba ze ndihlale kwaNdikhoyo yonke imihla yobomi bam,

ndiqwalasele ubuhle bakhe, ndimfune endlwini yakhe.

5Kaloku wondikhusela enqabeni yakhe ngexesha lobubi,

andifihle engontsini endlwini yakhe,

ndithi ngcu phezulu eliweni.

6Ngoko ke ndiya kuzikrobela iintshaba ezindingqongileyo,

ndinikele uNdikhoyo idini endlwini yakhe,

ndinemivuyo ndicula, ndivumela uNdikhoyo.

7Ndive, Ndikhoyo, xa ndizibika kuwe;

yiba nenceba kum, undiphulaphule.

8Kweli wena uthi: “Funani ubuso bam,”

intliziyo yam yathi: “Ewe, ndiyafuna ukukubona, Ndikhoyo.”

9Mus' ukuzifihla kum, Ndikhoyo,

ungasilahli ngomsindo isicaka sakho.

Wena mncedi wam, mus' ukundilahla;

uzungandishiyi, Thixo wam, Mkhululi wam.

10Xa ndilahlwe ngubawo noma,

wondichola yena uNdikhoyo.

11Ndifundise indlela yakho, Ndikhoyo,

undikhokele endleleni elungileyo,

kuba zininzi iintshaba zam.

12Uzungandiyekeli kwabandivukelayo,

kuba andivukele amangqina obuxoki,

afutha ukundenzakalisa.

13Ngenene ndobuxhamla kambe ububele bukaNdikhoyo

lo gama ndisadla amazimba.

14Thembela kuNdikhoyo; yomelela, ube nesibindi!

Ewe, thembela kuNdikhoyo wena!