IsiXhosa 1996 (XHO96)
24

INgangalala yoKumkani

Umhobe kaDavide.

241*LelikaNdikhoyo ihlabathi liphela, nako konk' okukulo;

ndixel' ilizwe elimiweyo kunye nabemi balo.1 Kor 10:26

2Walisekela phezu kweelwandle;

walithi zinzi phezu kwayo imilambo.

3Ngubani onganyukayo aye entabeni kaNdikhoyo;

ingubani oya kuthi gcobho endlwini yakhe?

4Ngulow' uzandla zimsulwa, untliziyo inyulu,Mat 5:8

lowo ungazinquliyo izintw' ezingento,

low' ungafungiyo exoka.

5Uya kumthamsanqela uNdikhoyo,

kuye kube chosi, kube hele,

kuba nguThixo umkhululi wakhe.

6Sinjalo ke isizukulwana sabo bamfunayo,

abo bafuna ukubona uThixo kaYakobi.Okanye “abo ke sisizukulwana sikaYakobi”

7Vulekani, masango;

vulekani, minyango yakudala,

angene uKumkani iNgangalala!

8Ngubani loo Ngangalala yoKumkani?

NguNdikhoyo igorha elinamandla onke;

nguNdikhoyo onamandla onk' edabini!

9Vulekani, masango; vulekani, minyango yakudala,

angene uKumkani iNgangalala!

10Ngubani loo Ngangalala yoKumkani?

NguNdikhoyo onamandla onke;

nguye uKumkani, nguye iNgangalala.

25

Ukuthandazela ukukhuselwa

Umhobe kaDavide.

251Ndiwuphakamisela kuwe, *Ndikhoyo, umphefumlo wam;

2Thixo wam, ndithembele kuwe.

Mandingakhe ndidane konke;

mazingakhe zindivuyelele konk' iintshaba zam.

3Ewe, mabangadani bonk' abathembele kuwe;

mayibe ngâbo banxaxhayo amabadane.

4Ndibonise indlela yakho, Ndikhoyo;

ndifundise iindlela zakho.

5Ndikhokelele enyanisweni yakho, undifundise.

Kaloku nguwe, Thixo, umkhululi wam;

ndihleli ndikulindele imini yonke.

6Khumbula, Ndikhoyo, inceba yakho,

nothando lwakho obukade unalo kwakudala.

7Ungazikhumbuli izono zobutsha bam,

nokungathobeli kwam umthetho wakho;

kanye ndazelelele ngothando olungagungqiyo,

ngenxa yobubele bakho, Ndikhoyo.

8UNdikhoyo unobubele, ulungile.

Yiyo loo nto abafundisayo indlela yakhe aboni.

9Abathobekileyo ubakhokelela kokulungileyo,

abafundise indlela yakhe abalulamileyo.

10Zonk' iindlela zikaNdikhoyo zezothando nenyaniso

kwabo bathobela umnqophiso nemithetho yakhe.

11Ngenxa yegama lakho, Ndikhoyo, ndixolele ityala lam

nakuba lilikhulu kangaka.

12UNdikhoyo uya kumbonisa indlela umntu omoyikayo.

13Uya kuhlala enenkqubela

nabantwana bakhe ube lilifa labo umhlaba.

14Ungumhlobo kwabo bamhlonelayo uNdikhoyo,

uyabaqondisa umnqophiso wakhe.

15Ndihleli ndilindele uncedo lukaNdikhoyo,

kuba uyawusombulula umgib' ezinyaweni zam.

16Buyela kum, Ndikhoyo, undenzele inceba;

kaloku ndilikheswa, ndixhwalekile.

17Ndikhulule kwintlungu endikuyo,

undikhuphe ezimbandezelweni.

18Qwalasela ubunzima nosizi endikulo,

undixolele zonk' izono zam.

19Zigqale ubuninzi bazo iintshaba zam,

nendlela ebuhlungu ezindiphethe ngayo ngolunya.

20Bukhusele ubomi bam, undihlangule;

mandingadaniswa kaloku, kuba ndithembele ngawe.

21Mandihlale ndingasoleki ndililungisa,

kuba kaloku ithemba lam likuwe.

22Bakhulule, Thixo, abantu bakho amaSirayeli

kuzo zonke iimbandezelo zabo.

26

Umthandazo welungisa

Umhobe kaDavide.

261Ndigwebele, *Ndikhoyo;

kaloku azisoleki iindlela zam,

nethemba lam kuwe aligungqi.

2Ndivavanye, undicikide, Ndikhoyo;

yigocagoce intliziyo yam ngokunjalo neengcinga zam.

3Ndisoloko ndikhokelwa zizibele zothando lwakho;

ndihamba njalo nasenyanisweni yakho.

4Andinanto yakwenza namamenemene,

ndaye ndingenabudlelwana nabakhohlisi.

5Ndiyithiyile imbutho yabantw' abagwenxa,

ndaye ndingadlelani nabantw' abangcolileyo.

6Ndazihlamba kubo ezam izandla,

ndenjenjeya ukuy' esibingelelweni sakho, Ndikhoyo,

7ndivuma ingoma yombongo,

ndibalisa ngazo zonk' izenzo zakhw' ezingummangaliso.

8Ndiyakuthanda ukuhlala endlwini yakho, Ndikhoyo,

apho sikhoyo isidima nesithozela sakho.

9Ungandikhukhulisi kunye naboni,

ungandidibi nezigwinta,

10abantw' abazandla zipheth' ukungcola,

abasoloko begush' ukunyoba.

11Ke mna ndohlala ndingasoleki;

ndihlangule undenzel' inceba.

12Iinyawo zam zithe zinzi emhlabeni;

ndibonga uNdikhoyo ebandleni.