IsiXhosa 1996 (XHO96)
22

Isililo nengoma yokubonga

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara. Uvunywa ngokwengoma ethi: “Inxala lomsobomvu.”

221Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?Mat 27:46; Marko 15:34

Kudala ndizigixa, ndicel' uncedo,

kodwa andikalufumani unangoku!

2Thixo wam, emini ndikhalela kuwe, kodwa akundiva.

Nasebusuku ndiyakhala,

ndingafumani kuphumla phezu koko.

3Kambe wena ungqendeve phakathi kwabakudumisayo;

nditsho wena ngangamela yakwaSirayeli.

4Babekholose ngawe ookhokho bethu;

babekuthembile, wabahlangula wena.

5Bakhala kuwe, wabakhulula wena;

babethembele ngawe, akwabadanisa.

6Ke mna andimntu, ndifana nqwa nombungu;

ndiyintlekisa ebantwini, ndideliwe luluntu.

7Bonk' abandibonayo bayandigxwala;

bandinyevulele, bahlunguzelis' intlokoMat 27:39; Marko 15:29; Luka 23:35 besithi:

8“Ubethembele *kuNdikhoyo, makamhlangule kaloku;

makamkhulule ukuba uyamthanda.”Mat 27:43

9Kanti ke nguwe owawundikhusele kwasekuzalweni kwam,

wandilondoloza ndisesemabeleni kama.

10Ndahlulelwa wena kwasekuzalweni kwam;

ubunguThixo wam wena ndingekazalwa.

11Mus' ukuba kude kum.

Kaloku sele isemnyango imbandezelo;

ibe akukho namnye ongandincedayo.

12Zindingqongile iintshaba zam,

ngathi ziinkunz' ezomeleleyo zaseBhashan;

zindivelele macal' onke.

13Zikhamisile, zindivulel' imilomo;

ziyandijamela zixel' ingonyam' egqumayo.

14Ndiphelelwe; amandla aphalele njengamanzi,

ahlukene onke amathambo am,

intliziyo yam iyanyibilika ngathi ngumthwebeba.

15Aphele mpel' amandla kum,

ulwimi lwam lunamathel' ezinkalakahleni,

undishiy' eluthulini njengofileyo.

16Lindirhawul' igquba labantw' abagwenxa,

ndangathi ndirhangqwe ligqiza lezinja;

bandidlavul' izandla neenyawo,

17ngoko ke amathambo am aphandle.

Ke zona iintshaba zam zibukele.

18Babelana ngeengubo zam;

benzelan' amaqashiso ngesambatho sam.Mat 27:35; Marko 15:24; Luka 23:34; Yoh 19:24

19Ke wena, Ndikhoyo, mus' ukuba kude nam;

Mkhululi wam, khawuleza undincede!

20Ndihlangule ekreleni,

undisindise kwezi zinja.

21Ndihlangule emlonyeni wengonyama;

ndisindise kulo mngcipheko ndikuwo.

22Ndowabalisela amawethu ngezint' ozenzileyo,

ndikubonge ebandleni,Hebh 2:12 ndithi:

23“Mbongen' uNdikhoyo, nina bamhlonelayo;

mdumiseni nonke, nina bonyana bakaYakobi;

mhloneleni nonke, nina nzala kaSirayeli!

24Kaloku akazideli engazicekisi iintsizi zehlwempu;

uyaziva izicelo zalo, angalifulatheli.”

25Ndiya kukubonga esidlangalaleni,

ngenxa yezinto ondenzele zona;

ndowafezekisa amadinga endawenzayo,

phambi kwebandla lâbo bakuthobelayo.

26Amahlwempu aya kutya ahluthe mpu;

bombonga uNdikhoyo abo bamfunayo.

Banga banganempumelelo engapheliyo.

27Zonke izizwe zomkhumbula uNdikhoyo,

zibuyele kuye ehlabathini liphela,

ziqubude kuye zonke iintlanga.

28Kaloku nguNdikhoyo ukumkani;

nguye umlawuli weentlanga zonke.

29Ewe, zonk' izinhanha ziya kudlelana, zimvume yena;

nditsho yonk' intw' engumntu iya kumnqul' uNdikhoyo.

30Izizukulwana ziya kumkhonza,

ooyise babalisele abazukulwana ngoNdikhoyo.

31Ewe, nâbo bangekazalwa boxelelwa

ukuba uNdikhoyo wabasindisa abantu bakhe.

23

NguNdikhoyo umalusi wam

Umhobe kaDavide.

231*InguNdikhoyo nje ondalusayo,

ndingaswela ntoni na?

2Nguye ondikhaphelela kumadlelo aluhlaza,

andikhokelele kwimilambo empompozayo,Okanye “andithundezele emanzini acwengileyo” – SiTyh 7:17

3nditsho ndihlaziyeke emphefumlweni.

Undithundezela kwezona ndlela zilungileyo,

ukuze lidunyiswe igama lakhe.

4Ngoko ke, nokuba ndihamba kwiingxondorha ezimnyama,

andinadyudyu.

Kaloku ungakum, wena Ndikhoyo;

isagweba sakho nebhunguza lakho lixhadi lam.

5Undamkela okondwendwe oluxabisekileyo,

uqukeze ude undihlinzeke ngesidlo, iintshaba zam zibukele.

Ngenene, iyaphuphuma indebe yam.

6Ngoko ke ndiya kulandelwa kokulungileyo nabububele,

umzi wakho ube likhaya lam yonke imihla yobomi bam.

24

INgangalala yoKumkani

Umhobe kaDavide.

241*LelikaNdikhoyo ihlabathi liphela, nako konk' okukulo;

ndixel' ilizwe elimiweyo kunye nabemi balo.1 Kor 10:26

2Walisekela phezu kweelwandle;

walithi zinzi phezu kwayo imilambo.

3Ngubani onganyukayo aye entabeni kaNdikhoyo;

ingubani oya kuthi gcobho endlwini yakhe?

4Ngulow' uzandla zimsulwa, untliziyo inyulu,Mat 5:8

lowo ungazinquliyo izintw' ezingento,

low' ungafungiyo exoka.

5Uya kumthamsanqela uNdikhoyo,

kuye kube chosi, kube hele,

kuba nguThixo umkhululi wakhe.

6Sinjalo ke isizukulwana sabo bamfunayo,

abo bafuna ukubona uThixo kaYakobi.Okanye “abo ke sisizukulwana sikaYakobi”

7Vulekani, masango;

vulekani, minyango yakudala,

angene uKumkani iNgangalala!

8Ngubani loo Ngangalala yoKumkani?

NguNdikhoyo igorha elinamandla onke;

nguNdikhoyo onamandla onk' edabini!

9Vulekani, masango; vulekani, minyango yakudala,

angene uKumkani iNgangalala!

10Ngubani loo Ngangalala yoKumkani?

NguNdikhoyo onamandla onke;

nguye uKumkani, nguye iNgangalala.