IsiXhosa 1996 (XHO96)
20

Umthandazo woloyiso

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

201Wanga *uNdikhoyo angakuphulaphula ngemini yeembandezelo!

Wanga angakukhusela uThixo kaYakobi!

2Wanga angakuthumela uncedo luvel' ebhotwe lakhe,

akuxhase esentabeni yeZiyon.

3Wanga angayamkela iminikelo yakho uThixo,

akholiseke ngamadini omenzela wona.

4Wanga angakunika umnqweno wentliziyo yakho,

aziphumelelise zonk' iinquleqhu zakho.

5Sokwandul' ukuba nemincili ngoloyiso lwakho,

siphakamis' izindwe, simbong' uThixo.

Wang' uNdikhoyo angaziva izicelo zakho!

6Kaloku ndiyaz' ukuba uNdikhoyo uyamnceda umthanjiswa wakhe,

uyamva ekwibhotwe lakhe elilodwa ezulwini,

umnik' uloyiso ngamandla akhe.

7Baqhayisa ngeenqwelo zokulwa abanye, abanye ngamahashe;

thina siqhayisa ngoNdikhoyo uThixo wethu.

8Bona babhukuqwa bawe;

thina sisuka sime ngxishi.

9Ndikhoyo, mnike amandla oloyiso ukumkani;

sive naxa sizibika kuwe!

21

Umbongo woloyiso

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

211Uyavuya ukumkani ngenxa yamandla akho, *Ndikhoyo,

uyachulumacha kuba umnike uloyiso.

2Umnikile umnqweno wentliziyo yakhe;

usivile isicelo sakhe.

3Umhlangabeze ngeentsikelelo ezingathethekiyo,

wamthi jize ngesithsaba segolid' entloko.

4Wacela ubomi kuwe;

wampha ubom' obude obuhlala buhleli.

5Ufumene imbeko enkulu ngenxa yoncedo lwakho;

umnike udumo nobungangamela.

6Ewe, umnike uyolo olungapheliyo;

kwanobukho bakho buyamchwayitisa.

7Kaloku ukumkani uthembele ngoPhezukonke,

yaye ngenxa yenceba kaNdikhoyo uya kuhlal' engukumkani.

8Zonk' iintshaba zakho uya kuzibhaqa;

uya kubafumana bonk' abakuthiyileyo.

9Úya kubatshisa ngesihogo somlil' akufika;

uNdikhoyo wobatshabalalisa ngomsindo, abaqwele ngomlilo.

10Uya kuyiphelisa inzala yabo ehlabathini,

bangabikho abantwana babo phakathi kwabantu.

11Nokuba bayila ububi ngawe,

nokuba benza iyelenqe,

abanakuphumelela.

12Kaloku úya kubadubula ebusweni ngeentolo zakhe,

abachithe babe ziintsalu.

13Mawubongwe, Ndikhoyo, ngenxa yobugorha bakho;

thina sokubonga sikudumise ngenxa yamandla akho.

22

Isililo nengoma yokubonga

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara. Uvunywa ngokwengoma ethi: “Inxala lomsobomvu.”

221Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?Mat 27:46; Marko 15:34

Kudala ndizigixa, ndicel' uncedo,

kodwa andikalufumani unangoku!

2Thixo wam, emini ndikhalela kuwe, kodwa akundiva.

Nasebusuku ndiyakhala,

ndingafumani kuphumla phezu koko.

3Kambe wena ungqendeve phakathi kwabakudumisayo;

nditsho wena ngangamela yakwaSirayeli.

4Babekholose ngawe ookhokho bethu;

babekuthembile, wabahlangula wena.

5Bakhala kuwe, wabakhulula wena;

babethembele ngawe, akwabadanisa.

6Ke mna andimntu, ndifana nqwa nombungu;

ndiyintlekisa ebantwini, ndideliwe luluntu.

7Bonk' abandibonayo bayandigxwala;

bandinyevulele, bahlunguzelis' intlokoMat 27:39; Marko 15:29; Luka 23:35 besithi:

8“Ubethembele *kuNdikhoyo, makamhlangule kaloku;

makamkhulule ukuba uyamthanda.”Mat 27:43

9Kanti ke nguwe owawundikhusele kwasekuzalweni kwam,

wandilondoloza ndisesemabeleni kama.

10Ndahlulelwa wena kwasekuzalweni kwam;

ubunguThixo wam wena ndingekazalwa.

11Mus' ukuba kude kum.

Kaloku sele isemnyango imbandezelo;

ibe akukho namnye ongandincedayo.

12Zindingqongile iintshaba zam,

ngathi ziinkunz' ezomeleleyo zaseBhashan;

zindivelele macal' onke.

13Zikhamisile, zindivulel' imilomo;

ziyandijamela zixel' ingonyam' egqumayo.

14Ndiphelelwe; amandla aphalele njengamanzi,

ahlukene onke amathambo am,

intliziyo yam iyanyibilika ngathi ngumthwebeba.

15Aphele mpel' amandla kum,

ulwimi lwam lunamathel' ezinkalakahleni,

undishiy' eluthulini njengofileyo.

16Lindirhawul' igquba labantw' abagwenxa,

ndangathi ndirhangqwe ligqiza lezinja;

bandidlavul' izandla neenyawo,

17ngoko ke amathambo am aphandle.

Ke zona iintshaba zam zibukele.

18Babelana ngeengubo zam;

benzelan' amaqashiso ngesambatho sam.Mat 27:35; Marko 15:24; Luka 23:34; Yoh 19:24

19Ke wena, Ndikhoyo, mus' ukuba kude nam;

Mkhululi wam, khawuleza undincede!

20Ndihlangule ekreleni,

undisindise kwezi zinja.

21Ndihlangule emlonyeni wengonyama;

ndisindise kulo mngcipheko ndikuwo.

22Ndowabalisela amawethu ngezint' ozenzileyo,

ndikubonge ebandleni,Hebh 2:12 ndithi:

23“Mbongen' uNdikhoyo, nina bamhlonelayo;

mdumiseni nonke, nina bonyana bakaYakobi;

mhloneleni nonke, nina nzala kaSirayeli!

24Kaloku akazideli engazicekisi iintsizi zehlwempu;

uyaziva izicelo zalo, angalifulatheli.”

25Ndiya kukubonga esidlangalaleni,

ngenxa yezinto ondenzele zona;

ndowafezekisa amadinga endawenzayo,

phambi kwebandla lâbo bakuthobelayo.

26Amahlwempu aya kutya ahluthe mpu;

bombonga uNdikhoyo abo bamfunayo.

Banga banganempumelelo engapheliyo.

27Zonke izizwe zomkhumbula uNdikhoyo,

zibuyele kuye ehlabathini liphela,

ziqubude kuye zonke iintlanga.

28Kaloku nguNdikhoyo ukumkani;

nguye umlawuli weentlanga zonke.

29Ewe, zonk' izinhanha ziya kudlelana, zimvume yena;

nditsho yonk' intw' engumntu iya kumnqul' uNdikhoyo.

30Izizukulwana ziya kumkhonza,

ooyise babalisele abazukulwana ngoNdikhoyo.

31Ewe, nâbo bangekazalwa boxelelwa

ukuba uNdikhoyo wabasindisa abantu bakhe.