IsiXhosa 1996 (XHO96)
21

Umbongo woloyiso

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

211Uyavuya ukumkani ngenxa yamandla akho, *Ndikhoyo,

uyachulumacha kuba umnike uloyiso.

2Umnikile umnqweno wentliziyo yakhe;

usivile isicelo sakhe.

3Umhlangabeze ngeentsikelelo ezingathethekiyo,

wamthi jize ngesithsaba segolid' entloko.

4Wacela ubomi kuwe;

wampha ubom' obude obuhlala buhleli.

5Ufumene imbeko enkulu ngenxa yoncedo lwakho;

umnike udumo nobungangamela.

6Ewe, umnike uyolo olungapheliyo;

kwanobukho bakho buyamchwayitisa.

7Kaloku ukumkani uthembele ngoPhezukonke,

yaye ngenxa yenceba kaNdikhoyo uya kuhlal' engukumkani.

8Zonk' iintshaba zakho uya kuzibhaqa;

uya kubafumana bonk' abakuthiyileyo.

9Úya kubatshisa ngesihogo somlil' akufika;

uNdikhoyo wobatshabalalisa ngomsindo, abaqwele ngomlilo.

10Uya kuyiphelisa inzala yabo ehlabathini,

bangabikho abantwana babo phakathi kwabantu.

11Nokuba bayila ububi ngawe,

nokuba benza iyelenqe,

abanakuphumelela.

12Kaloku úya kubadubula ebusweni ngeentolo zakhe,

abachithe babe ziintsalu.

13Mawubongwe, Ndikhoyo, ngenxa yobugorha bakho;

thina sokubonga sikudumise ngenxa yamandla akho.