IsiXhosa 1996 (XHO96)
19

Indalo nomyalelo kaThixo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

191Amazulu abalisa ngobungangamsha bukaThixo,

nesibhakabhaka sixela umsebenzi wezandla zakhe.

2Imini ixelela imin' elandelayo,

nobusuku bubikela ubusuk' obulandelayo.

3Akukho ntetho namazwi nasandi sivakalayo;

4kodwa kukho intlokoma kulo lonk' elimiweyo,

nebali lazo liwugqibe wonk' umhlaba.

UThixo ulakhele esibhakabhakeni ilanga.

5Liphuma linyalasa njengomyen' ephum' entangeni,

nanjengembalek' engxamel' ukubalek' elugqatsweni.

6Liphum' emaphethelwen' esibhakabhaka,

liye kutshw' emaphethelweni kwelinye icala;Roma 10:18

akukho nto inokusinda kwingqatsini yalo.

7Ugqibelele won' umyalelo *kaNdikhoyo:

uhlaziya amandla.

Uthembekile wona,

kub' unik' isiyatha

ubulumko.

8Imimiselo kaNdikhoyo ilungile: ivuyis' intliziyo.

Imithetho kaNdikhoyo inyulu: ikhanyisel' amehl' indlela.

9Kulungil' ukunqul' uNdikhoyo; koba njalo nanini-nini.

Ziyinyanis' izigqibo zakhe, yaye zilunge kwaphela.

10Zinqweneleka ngaphezu kwegolide,

nditheth' igolid' engcwengileyo;

zimnandi ngaphezu kobusi,

ewe, ndixel' ikhephelele lenqatha lobusi.

11Ngaphezu koko ziyasilulek' isicaka sakho,

yaye ngumvuz' omkhulu ukukuthobela.

12Kambe ke ngubani oziqiqayo iziphoso zakhe?

Ndikhulul' ezonweni endingaziqondiyo.

13Ndikhusel' ezonwen' ezibangwa likratshi,

hleze zindongamele.

Ndiyakwandul' ukuba msulwa

ndakuba ndikhululekil' ezonweni ezoyikekayo.

14Ngamana angamkeleka kuwe, Ndikhoyo,

amazwi am neengcamango zentliziyo yam,

wena mkhuseli wam nomkhululi wam.