IsiXhosa 1996 (XHO96)
17

Umthandazo womntu ongenankohliso

Umthandazo kaDavide.

171Kuphulaphule ukunyaniseka kwam, *Ndikhoyo;

kubazel' iindlebe ukutarhuzisa kwam.

Yiva, nas' isicelo sam.

Kaloku mna andinankohliso.

2Malicace kuwe ibango lam;

amehlo akho makakhangele ngokungenaxanasi.

3Uyicikidile intliziyo yam, wandivelela ebusuku;

undivavanyile, akwafumana bugwenxa kum.

Kaloku ndizimisele ukungoni,

nditsho nangokuthetha oku.

4Andixelisang' abany' abantu ngokuphikisana nomyalelo wakho;

ndizikhwebule kwiindlela zamathanda-gazi.

5Ndithe ngcembe, ndihamba ngendlela yakho;

andaphambuka konke kuyo.

6Ndizibika kuwe, Thixo; kaloku uyandiva;

zibaze iindlebe, uwuve umthandazo wam.

7Bonakalisa uthando lwakh' olungagugiyo,

wena msindisi wâbo bathembela ngawe,

ubakhusele ezintshabeni zabo.

8Ndilondoloze ngokokhozo lweliso lakho,

undisithelise ngethunzi lamaphiko akho

9kubantw' abagwenxa abandihlaselayo,

kwezo ntshaba zindingqongileyo, zifuth' inkohlakalo.

10Azinalo novelwano;

zithe lwale likratshi.

11Ziyandizungula, zifun' ukundirhangqa;

zindithe ntsho ngamehlo, zijong' ukundiqethula.

12Zifun' ukundithi qwenge-qwenge zixel' ingonyama;

zindilalele zincatham' engontsini njengerhamncwa.

13Lamla, Ndikhoyo; zikhalimele iintshaba, uzichithe!

Ndihlangule ngekrele lakho kubantw' abagwenxa.

14Ndihlangule, Ndikhoyo, koohlohlesakhe abazisu zimbaxa,

betsho ngenyambalala yoonyana.

Bathi zubelele bafe,

babushiyel' oonyana obo butyebi.

15Mna ndobonana nawe ngenxa yobulungisa bam;

ndokwaneliswa kukubona wena xa ndivukayo.

18

Ingoma kaDavide yoloyiso

(2 Sam 22)

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara. UDavide isicaka *sikaNdikhoyo wawubhekisa lo mhobe kuNdikhoyo mhla wamkhulula kwiintshaba zakhe nakuSawule, wathi:

181Ndiyakuthanda, Ndikhoyo, mandla am.

2NguNdikhoyo iliwa lam; nguye inqaba yam; nguye umkhuseli wam.

Xa ndizimele ngoThixo wam ndihlala ndikhuselekile.

Nguye ikhaka lam, nguye ondigcina ndifihlakele.

3Ndithi ndakukhala kuNdikhoyo,

asuke andithi hlasi kwiintshaba zam.

Ngenene, makabongwe uNdikhoyo!

4Bendirhintyelwe ziintambo zokufa,

amaza arhaxayo endigubungele.

5Ukufa bekundirhangqile,

ingcwaba selivuleke lithe ng'aa.

6Ndazibika kuNdikhoyo ndikuloo ngxingongo,

ndalucela uncedo kuThixo wam.

Wandiva engqendeve ebhotwe lakhe,

savakala kuye isikhalo sam.

7Suka wagungqa wanyikima umhlaba,

nditsho neziseko zeentaba zashukuma,

kuba uThixo wayenomsindo.

8Kwathi phoko umsi emathatheni akhe,

walephuza amadangatye ngomlomo,

kuliqika amalahle avuthayo.

9Wasikrazula isibhakabhaka, wehla,

ethe zukuva phezu kwelifu elimnyama.

10Wandanda ngenqwelo *yezithunyw' ezimaphiko

itshebeleza ngesantya emoyeni.

11Wayethiwe gqume sisithokothoko, kumnyama thsu;

engqingwe ziingqimba zamafu anemvula.

12Kwaw' isichotho namalahl' avuthayo,

ziphuma kumban' ongaphambi kwakhe,

zagqobhoza kuloo ntshinyela yamafu.

13Wazongoma esibhakabhakeni uNdikhoyo,

lavakal' ilizwi loPhezukonke,

satsho isichotho nemibane.

14Wadubula ngeentolo zakhe, zee qhu saa iintshaba,

eziswantsulisa ngokugqekreza kwemibane.

15Ewe, watsho zoma qoko iilwandle,

kwatsho kwavela neziseko zelizwe,

wakukhalima, wena Ndikhoyo,

ugragramela iintshaba unomsindo.

16Wehla, wandithi hlasi uNdikhoyo,

wandihlangula kumanzi enzonzobila.

17Wandihlangula kwiintshaba zam

nakwabo bandichasayo, bendivuyelela.

18Bandihlasela ndisengxingweni,

wandikhusela yena uNdikhoyo.

19Wandihlangula ndisengozini,

wandisindisa kuba ekholisekile ndim.

20Wandivuza uNdikhoyo, kuba ndandilungisa;

wandithamsanqela, kuba ndimsulwa.

21Umthetho kaNdikhoyo ndiyawuthobela;

andimfulathelanga uThixo wam.

22Yonke imiyalelo yakhe ndiyigcinile;

andiyaphulanga imithetho yakhe.

23Uyandazi ukuba andonanga;

ndiyazilumla ekwenzeni ububi.

24Ngoko ke uyandivuza, kuba ndisenza okulungileyo;

uyandivuza, kuba akukho sikhwa kum.

25Uthembekile, Ndikhoyo, kwabo bathembekileyo;

ubenzela ububele abo bandlela zithe tse.

26Umsulwa kwabo bamsulwa;

uchasene nabo bangamatshijolo.

27Ungumsindisi wabathobekileyo;

uyabathoba abo banekratshi.

28Usisibane sokundikhanyisela, wena Ndikhoyo;

undigxothela ubumnyama, wena Thixo.

29Ewe, ngawe ndingawuchitha-chitha nomkhosi,

ngamandla akho ndilutsibe nongqameko lwawo.

30Hayi bo, zigqibelele izinto azenzayo lo Thixo!

Hayi ukuthembeka kwelizwi lakhe!

Uyabakhusela bonke abo bathembela ngaye.

31NguNdikhoyo yedwa uThixo;

nguye kuphela osikhuselayo.

32Ewe, nguThixo ondinika amandla;

nguye oyenza iphumelele indlela yam.

33Undicondobisa kuhle njengenxala,

ndichankcathe emaweni ndingatyibiliki.Habh 3:19

34Undiqhelisa ukulwa edabini,

andifundise ukugoba isaphetha esomeleleyo.

35Ndikhoyo, undinike ikhaka lokuhlanganisa,

wandixhasa ngesandla sakho esinamandla;

undibonelele ndatsho ndazimaseka.

36Undimise endaweni ephangaleleyo;

azinakutyibilika kuyo iinyawo zam.

37Ndizisukela ndizifumane iintshaba zam;

andijiki ndide ndizitshabalalise.

38Ndizithi ntshinte-ntshinte zingavuki tu,

ziqungquluze apho phambi kwam.

39Undinika amandla edabini,

undoyisele iintshaba zam.

40Ziyandoyika iintshaba zam;

abandithiyileyo ndibatshabalalisile.

41Ziba ngafuna uncedo, zingancedwa bani;

ziba ngazibika kuNdikhoyo, angaphenduli.

42Mna ndizicumza zibe njengothuli luphetshethwa ngumoya,

ndizinyhashe okodaka endleleni.

43Wandihlangula kubavukeli,

walimisa igunya lam ezizweni,

ndada ndaphatha nabo bendingabazi.

44Bayandithobela bakuwuva umthetho wam;

ndikhahlelwe nangabasemzini abantu,

45bephuma kwiinqaba zabo begubha,

bephelelwe sisibindi xa bebonke.

46Huntshu! Khul' ud' ukhokhobe, Ndikhoyo!

Mawubongwe, wena mkhuseli wam,

Thixo ongumhlanguli wam!

47Wena undoyisela iintshaba zam;

wena ugoba iintlanga zitsho zindikhahlele;

48wena undihlangula kwabandichasayo!

Ewe, undoyisele iintshaba zam,

wandikhusela kubaphalazi-gazi.

49Ngoko ke ndiya kukubonga phakathi kwezizwe,

ndityibele ndivuma umbongo wakho, Ndikhoyo.Roma 15:9

50NguThixo omnika uloyiso ukumkani,

omenzele izibele umthanjiswa wakhe,

uDavide nayo yonke inzala yakhe kude kuse ephakadeni.

19

Indalo nomyalelo kaThixo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

191Amazulu abalisa ngobungangamsha bukaThixo,

nesibhakabhaka sixela umsebenzi wezandla zakhe.

2Imini ixelela imin' elandelayo,

nobusuku bubikela ubusuk' obulandelayo.

3Akukho ntetho namazwi nasandi sivakalayo;

4kodwa kukho intlokoma kulo lonk' elimiweyo,

nebali lazo liwugqibe wonk' umhlaba.

UThixo ulakhele esibhakabhakeni ilanga.

5Liphuma linyalasa njengomyen' ephum' entangeni,

nanjengembalek' engxamel' ukubalek' elugqatsweni.

6Liphum' emaphethelwen' esibhakabhaka,

liye kutshw' emaphethelweni kwelinye icala;Roma 10:18

akukho nto inokusinda kwingqatsini yalo.

7Ugqibelele won' umyalelo *kaNdikhoyo:

uhlaziya amandla.

Uthembekile wona,

kub' unik' isiyatha

ubulumko.

8Imimiselo kaNdikhoyo ilungile: ivuyis' intliziyo.

Imithetho kaNdikhoyo inyulu: ikhanyisel' amehl' indlela.

9Kulungil' ukunqul' uNdikhoyo; koba njalo nanini-nini.

Ziyinyanis' izigqibo zakhe, yaye zilunge kwaphela.

10Zinqweneleka ngaphezu kwegolide,

nditheth' igolid' engcwengileyo;

zimnandi ngaphezu kobusi,

ewe, ndixel' ikhephelele lenqatha lobusi.

11Ngaphezu koko ziyasilulek' isicaka sakho,

yaye ngumvuz' omkhulu ukukuthobela.

12Kambe ke ngubani oziqiqayo iziphoso zakhe?

Ndikhulul' ezonweni endingaziqondiyo.

13Ndikhusel' ezonwen' ezibangwa likratshi,

hleze zindongamele.

Ndiyakwandul' ukuba msulwa

ndakuba ndikhululekil' ezonweni ezoyikekayo.

14Ngamana angamkeleka kuwe, Ndikhoyo,

amazwi am neengcamango zentliziyo yam,

wena mkhuseli wam nomkhululi wam.