IsiXhosa 1996 (XHO96)
17

Umthandazo womntu ongenankohliso

Umthandazo kaDavide.

171Kuphulaphule ukunyaniseka kwam, *Ndikhoyo;

kubazel' iindlebe ukutarhuzisa kwam.

Yiva, nas' isicelo sam.

Kaloku mna andinankohliso.

2Malicace kuwe ibango lam;

amehlo akho makakhangele ngokungenaxanasi.

3Uyicikidile intliziyo yam, wandivelela ebusuku;

undivavanyile, akwafumana bugwenxa kum.

Kaloku ndizimisele ukungoni,

nditsho nangokuthetha oku.

4Andixelisang' abany' abantu ngokuphikisana nomyalelo wakho;

ndizikhwebule kwiindlela zamathanda-gazi.

5Ndithe ngcembe, ndihamba ngendlela yakho;

andaphambuka konke kuyo.

6Ndizibika kuwe, Thixo; kaloku uyandiva;

zibaze iindlebe, uwuve umthandazo wam.

7Bonakalisa uthando lwakh' olungagugiyo,

wena msindisi wâbo bathembela ngawe,

ubakhusele ezintshabeni zabo.

8Ndilondoloze ngokokhozo lweliso lakho,

undisithelise ngethunzi lamaphiko akho

9kubantw' abagwenxa abandihlaselayo,

kwezo ntshaba zindingqongileyo, zifuth' inkohlakalo.

10Azinalo novelwano;

zithe lwale likratshi.

11Ziyandizungula, zifun' ukundirhangqa;

zindithe ntsho ngamehlo, zijong' ukundiqethula.

12Zifun' ukundithi qwenge-qwenge zixel' ingonyama;

zindilalele zincatham' engontsini njengerhamncwa.

13Lamla, Ndikhoyo; zikhalimele iintshaba, uzichithe!

Ndihlangule ngekrele lakho kubantw' abagwenxa.

14Ndihlangule, Ndikhoyo, koohlohlesakhe abazisu zimbaxa,

betsho ngenyambalala yoonyana.

Bathi zubelele bafe,

babushiyel' oonyana obo butyebi.

15Mna ndobonana nawe ngenxa yobulungisa bam;

ndokwaneliswa kukubona wena xa ndivukayo.