IsiXhosa 1996 (XHO96)
15

Undwendwe lukaNdikhoyo

Umhobe kaDavide.

151*Ndikhoyo, ngubani oya kuba lundwendwe lwakho;

ingubani oya kutyelela kwakho?

2Ngulowo uhambo ingenabala,

owenza ubulungisa,

ayithethe inyaniso engafihlisi.

3Ngulowo unganyelisiyo,

ungamenziyo into embi uwabo,

ungamhlebiyo ummelwana wakhe.

4Ngobadelayo abo babukulwe nguThixo,

abancome abo bamoyikayo uNdikhoyo,

ofunga angajiki noba kunyembelekile.

5Ngongabolekisi ngemali yakhe,

ngenxa yokuba efuna inzala;

ngongekhe anyotywe ngokuthengisa umnt' ongenatyala.

Lowo ke wenjenjalo

ngumnt' ozinzileyo.

16

Umthandazo wethemba

Ucamngco lukaDavide.

161Ndikhusele kaloku, Thixo;

ndithembele ngawe.

2Ewe, ndiyazibika, *Ndikhoyo; nguwe iNkosi yam;

ngaphandle kwakho, Mhlekazi, andinabani.

3Kuba mna ulonwabo lwam luphakathi kwemilowo yakwaThixo;

nditsho leyo itshatsheleyo kweli hlabathi.

4Bazandisel' iintsizi abo bazinyulela *thixo wumbi.

Andiyi kuba nanxaxheba kumadini abo;

andiyi kubanqula ngomlomo wam oothixo babo.

5Nguwe kuphela, Ndikhoyo, inxaxheba endiyabelweyo;

lisentendeni yesandla sakhw' ibango lam.

6Isabelo sam sisendaweni entle;

hayi ukuba lihle kwalo ilifa lam!

7Mbongeni uNdikhoyo ngokuba endiphe icebo;

nesazela sam siyandiluleka ebusuku.

8Ndihlala ndimbeke phambi kwam uNdikhoyo;Mseb 2:25-28

ungasekunene kwam, ngoko ke andiyi kushukunyiswa nto.

9Yiyo ke loo nto ndihleli ndichwayitile nje;

ngenene ndiziva ndikhuselekile.

10Kaloku akuyi kundishiya enyanyeni ndide ndife;

akuyi kusiyeka sibole isicaka sakho esithembekileyo.Mseb 2:31; 13:35

11Wena undazisa iindlela zobomi;

kaloku ndizala yimincili xa ndiphambi kwakho.

Ngasekunene kwakho yimihlali yodwa kude kube ngunaphakade.

17

Umthandazo womntu ongenankohliso

Umthandazo kaDavide.

171Kuphulaphule ukunyaniseka kwam, *Ndikhoyo;

kubazel' iindlebe ukutarhuzisa kwam.

Yiva, nas' isicelo sam.

Kaloku mna andinankohliso.

2Malicace kuwe ibango lam;

amehlo akho makakhangele ngokungenaxanasi.

3Uyicikidile intliziyo yam, wandivelela ebusuku;

undivavanyile, akwafumana bugwenxa kum.

Kaloku ndizimisele ukungoni,

nditsho nangokuthetha oku.

4Andixelisang' abany' abantu ngokuphikisana nomyalelo wakho;

ndizikhwebule kwiindlela zamathanda-gazi.

5Ndithe ngcembe, ndihamba ngendlela yakho;

andaphambuka konke kuyo.

6Ndizibika kuwe, Thixo; kaloku uyandiva;

zibaze iindlebe, uwuve umthandazo wam.

7Bonakalisa uthando lwakh' olungagugiyo,

wena msindisi wâbo bathembela ngawe,

ubakhusele ezintshabeni zabo.

8Ndilondoloze ngokokhozo lweliso lakho,

undisithelise ngethunzi lamaphiko akho

9kubantw' abagwenxa abandihlaselayo,

kwezo ntshaba zindingqongileyo, zifuth' inkohlakalo.

10Azinalo novelwano;

zithe lwale likratshi.

11Ziyandizungula, zifun' ukundirhangqa;

zindithe ntsho ngamehlo, zijong' ukundiqethula.

12Zifun' ukundithi qwenge-qwenge zixel' ingonyama;

zindilalele zincatham' engontsini njengerhamncwa.

13Lamla, Ndikhoyo; zikhalimele iintshaba, uzichithe!

Ndihlangule ngekrele lakho kubantw' abagwenxa.

14Ndihlangule, Ndikhoyo, koohlohlesakhe abazisu zimbaxa,

betsho ngenyambalala yoonyana.

Bathi zubelele bafe,

babushiyel' oonyana obo butyebi.

15Mna ndobonana nawe ngenxa yobulungisa bam;

ndokwaneliswa kukubona wena xa ndivukayo.