IsiXhosa 1996 (XHO96)
148

Indalo mayikhahlele kuThixo

1481Aa! Bayethe, Mhlekazi!

Bongan' *uNdikhoyo, nimdumise emazulwini;

mdumiseni kweliphezulu!

2Mbongeni, nonke nina zithunywa zakhe;

mdumiseni, nani mikhosi yakhe!

3Mbongeni, wena langa nawe nyanga;

mdumiseni, nonke zinkwenkwezi eziqaqambileyo!

4Mbongeni, nani mazulu asemajuku-jukwini;

ewe, makube njalo nakuni, manzi angaphaya kwesibhakabhaka!

5Ewe, mazilidumise igama likaNdikhoyo;

kaloku yena wathetha ngelizwi, zabakho ke zona.

6Wazimisela ukuze zihlale zihleli nanini-nanini;

ewe, wazimisela umda ongasoze washukunyiswa.

7Dumani kuNdikhoyo nalapha emhlabeni!

Nditsho kuni, bominenga, nani nonke, manzi anzongonzongo,

8wena mlilo, nawe sichotho, khephundini, nani mafu,

nawe saqhwithi sofezekisa ilizwi lakhe.

9Dumani, zintaba, nani zinduli,

mithi yeziqhamo, nani nonke misedare!

10Mbongeni, nina marhamncwa, nani nonke zinkomo,

nina zinto zirhubuluzayo, nani zintaka ziphaphayo!

11Khahlelani, zikumkani zehlabathi, nani nonke zizwe,

matshawe, nani nonke zinxiba-mxhaka zehlabathi!

12Dumisani xa ninonke, mlisela kwanani mthinjana;

yenzani njalo, maxhego kwanani bantwana!

13Ewe, mabalibonge igama likaNdikhoyo;

kaloku yena ngugama-khulu.

Ke bona ubungangamsha bakhe

bulivelele ihlabathi ndawonye namazulu.

14Ewe, abantu bakhe ubathe jize ngodumo nobungangamela,

ke yona imilowo yakhe ithwel' intshinga yendumiso –

nditsho amaSirayeli, isizwe esisenyongweni kuye.

Masitsho sonke sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”