IsiXhosa 1996 (XHO96)
147

Ukubonga uThixo uPhezukonke

1471Dumani nithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

Kaloku yinto entle ukumemelela, sibonge uThixo wethu;

ewe, luyolo, kwaye kufanelekile ukumdumisa.

2*NguNdikhoyo umakhi weJerusalem,

umqokeleli weembacu zakwaSirayeli,

3umnyangi wabantliziyo zenzakeleyo,

ewe, umbophi wamanxeba abo.

4Ngumqingqi wenani leenkwenkwezi;

iyileyo naleyo kuzo uyibiza ngegama layo.

5Hay' ubukhulu bukaNdikhoyo, uyingangalala ngamandla!

Ubulumko bakhe abunamda.

6UNdikhoyo uyabaphakamisa abagqush' eluthulini;

ke bona abakhohlakeleyo ubakhahlela phantsi.

7Hlabelani nimombelele uNdikhoyo nibulela;

tsholozani niculele uThixo wethu ngezeengcingo –

8umtwabululi wamafu afihl' isibhakabhaka,

nguye owabela umhlaba imvula,

ulontshulis' ingca ezintabeni,

9umondli wezilwanyana ngokutya kwazo,

umfunzeli wamathol' ehlungulu azibikayo.

10Yena akakuhoye nganto ukukhalipha kwehashe,

engabukhathalele nobungwanyalala bezitho zendoda,

11koko yena uNdikhoyo uthanda abamhlonelayo,

abo bakholosa ngezibele zakhe ezingatshitshiyo.

12Duma ubonge uNdikhoyo, Jerusalem!

Mbonge uThixo wakho, Ziyon!

13Kaloku nguye owomeleza imivalo yamasango akho;

nguye othamsanqela abantu bakho.

14Nguye omisela inzolo phakathi kwemida yakho;

ikwanguye okwanelisa ngeyona-yona ngqolowa.

15Yena uthetha ngelizwi nje qha,

ngoko nangoko lityhutyhe ihlabathi.

16Ukhitikisa ikhephu, libe njengoboya;

unisa iqabaka, kube mhlophe okothuthu.

17Usarhaza umkhenkce, ngathi sisichotho;

ngubani onokumelana nengqele yakhe?

18Uthetha ngelizwi, zinyibilike ezo zinto;

athumele umoya, kubaleke amanzi.

19Ngumazisi wodaba lwakhe kuYakobi,

imithetho nezigqibo zakhe kuSirayeli.

20Kwezinye izizwe zange enjenjalo,

nemimiselo yakhe aziyazi.

Dumani nithi: “Bayethe, Mhlekazi!”