IsiXhosa 1996 (XHO96)
146

Ukubonga uThixo onguMsindisi

1461Aa! Bayethe, Mhlekazi!

Duma ukhahlele *kuNdikhoyo, mphefumlo wam!

2Ndiya kumbonga uNdikhoyo lo gama ndisadla ubomi;

ndiya kuhlabela indumiso,

ndibonge uThixo wam bonke ubomi bam.

3Musa ukukholosa ngamanene;

sukuthemba umntu, kuba akaloncedo.

4Uthi akuba efile abuyele emhlabeni;

ngaloo mini buyatshitsha ubuchule bakhe.

5Hay' inyhweba yalowo uluncedo lunguThixo kaYakobi,

lowo uthembele ngoNdikhoyo uThixo wakhe;

6ongumenzi wamazulu nehlabathi,

ulwandle neento zonke ezilapho kulo;Mseb 4:24; 14:15

yena ungajikiyo kwizithembiso zakhe;

7umthetheleli wâbo baxhatshazwayo;

umondli wâbo balambayo.

UNdikhoyo uwathi jize ngenkululeko amabanjwa.

8UNdikhoyo ngumvuli wamehlo eemfama,

umphakamisi wâbo bawileyo.

UNdikhoyo ngumathand' amalungisa.

9UNdikhoyo ngumkhuseli wabahambi nabangeneleli,

umxhasi wabahlolokazi neenkedama.

Ke bona abakhohlakeleyo uyabatshabalalisa.

10Kambe ke yena uNdikhoyo uya kulawula naphakade,

uThixo wakho, Ziyon, kuzo zonke izizukulwana.

Siyakhahlela, sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

147

Ukubonga uThixo uPhezukonke

1471Dumani nithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

Kaloku yinto entle ukumemelela, sibonge uThixo wethu;

ewe, luyolo, kwaye kufanelekile ukumdumisa.

2*NguNdikhoyo umakhi weJerusalem,

umqokeleli weembacu zakwaSirayeli,

3umnyangi wabantliziyo zenzakeleyo,

ewe, umbophi wamanxeba abo.

4Ngumqingqi wenani leenkwenkwezi;

iyileyo naleyo kuzo uyibiza ngegama layo.

5Hay' ubukhulu bukaNdikhoyo, uyingangalala ngamandla!

Ubulumko bakhe abunamda.

6UNdikhoyo uyabaphakamisa abagqush' eluthulini;

ke bona abakhohlakeleyo ubakhahlela phantsi.

7Hlabelani nimombelele uNdikhoyo nibulela;

tsholozani niculele uThixo wethu ngezeengcingo –

8umtwabululi wamafu afihl' isibhakabhaka,

nguye owabela umhlaba imvula,

ulontshulis' ingca ezintabeni,

9umondli wezilwanyana ngokutya kwazo,

umfunzeli wamathol' ehlungulu azibikayo.

10Yena akakuhoye nganto ukukhalipha kwehashe,

engabukhathalele nobungwanyalala bezitho zendoda,

11koko yena uNdikhoyo uthanda abamhlonelayo,

abo bakholosa ngezibele zakhe ezingatshitshiyo.

12Duma ubonge uNdikhoyo, Jerusalem!

Mbonge uThixo wakho, Ziyon!

13Kaloku nguye owomeleza imivalo yamasango akho;

nguye othamsanqela abantu bakho.

14Nguye omisela inzolo phakathi kwemida yakho;

ikwanguye okwanelisa ngeyona-yona ngqolowa.

15Yena uthetha ngelizwi nje qha,

ngoko nangoko lityhutyhe ihlabathi.

16Ukhitikisa ikhephu, libe njengoboya;

unisa iqabaka, kube mhlophe okothuthu.

17Usarhaza umkhenkce, ngathi sisichotho;

ngubani onokumelana nengqele yakhe?

18Uthetha ngelizwi, zinyibilike ezo zinto;

athumele umoya, kubaleke amanzi.

19Ngumazisi wodaba lwakhe kuYakobi,

imithetho nezigqibo zakhe kuSirayeli.

20Kwezinye izizwe zange enjenjalo,

nemimiselo yakhe aziyazi.

Dumani nithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

148

Indalo mayikhahlele kuThixo

1481Aa! Bayethe, Mhlekazi!

Bongan' *uNdikhoyo, nimdumise emazulwini;

mdumiseni kweliphezulu!

2Mbongeni, nonke nina zithunywa zakhe;

mdumiseni, nani mikhosi yakhe!

3Mbongeni, wena langa nawe nyanga;

mdumiseni, nonke zinkwenkwezi eziqaqambileyo!

4Mbongeni, nani mazulu asemajuku-jukwini;

ewe, makube njalo nakuni, manzi angaphaya kwesibhakabhaka!

5Ewe, mazilidumise igama likaNdikhoyo;

kaloku yena wathetha ngelizwi, zabakho ke zona.

6Wazimisela ukuze zihlale zihleli nanini-nanini;

ewe, wazimisela umda ongasoze washukunyiswa.

7Dumani kuNdikhoyo nalapha emhlabeni!

Nditsho kuni, bominenga, nani nonke, manzi anzongonzongo,

8wena mlilo, nawe sichotho, khephundini, nani mafu,

nawe saqhwithi sofezekisa ilizwi lakhe.

9Dumani, zintaba, nani zinduli,

mithi yeziqhamo, nani nonke misedare!

10Mbongeni, nina marhamncwa, nani nonke zinkomo,

nina zinto zirhubuluzayo, nani zintaka ziphaphayo!

11Khahlelani, zikumkani zehlabathi, nani nonke zizwe,

matshawe, nani nonke zinxiba-mxhaka zehlabathi!

12Dumisani xa ninonke, mlisela kwanani mthinjana;

yenzani njalo, maxhego kwanani bantwana!

13Ewe, mabalibonge igama likaNdikhoyo;

kaloku yena ngugama-khulu.

Ke bona ubungangamsha bakhe

bulivelele ihlabathi ndawonye namazulu.

14Ewe, abantu bakhe ubathe jize ngodumo nobungangamela,

ke yona imilowo yakhe ithwel' intshinga yendumiso –

nditsho amaSirayeli, isizwe esisenyongweni kuye.

Masitsho sonke sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”