IsiXhosa 1996 (XHO96)
145

Ingoma yokudumisa

Elokudumisa; umhobe kaDavide.

1451Ndiya kukuncoma, Thixo ongukumkani wam;

igama lakho ndolibonga nanini nanini.

2Ndiya kukubulela mihla le;

igama lakho ndolidumisa kude kuse ephakadeni.

3Ngenene *uNdikhoyo yingangalala, ufanele ukudunyiswa;

obakhe ubukhulu abuphengululeki.

4Isizukulwana siya kubalisela esilandelayo ngemisebenzi yakho;

siya kuzibhengeza izigigaba zakho kwisizukulwana esilandelayo.

5Ndiya kucamngca ngemisebenzi yakho emangalisayo,

nesidima sobuqaqawuli bobungangamsha bakho.

6Abantu baya kububhengeza ubukhulu bezenzo zakho ezikhwankqisayo,

ndaye ndiya kububabaza ubukhulu bakho.

7Baya kuluxela udumo lokulunga kwakho;

ewe, baya kutsholoza bencoma ubulungisa bakho.

8UNdikhoyo unesisa, yaye enovelwano.

Yena unomonde; uyimvuze-mvuze bububele.

9UNdikhoyo uyabalungiselela bonke abantu;

unemfobe ngazo zonke izinto azenzileyo.

10Zonke izinto ozenzileyo ziya kudomboza zibulele, Ndikhoyo;

imilowo yakwakho iya kukudumisa.

11Baya kuyibhengeza indili nesidima solawulo lwakho;

amandla akho aya kuba ngundaba-mlonyeni,

12ukuze uluntu luzazi izigigaba ozenzileyo

kwanesidima nobuqaqawuli bolawulo lwakho.

13Ulawulo lwakho alunamida yasiphelo;

ubukhosi bakho bozityhutyha zonke izizukulwana.

Ilizwi alithethileyo uNdikhoyo alidliwa nja,

yaye unesisa kuko konke akwenzileyo.

14UNdikhoyo uyabaxhasa bonke abagqush' eluthulini,

abaphakamise bonke abathobekileyo.

15Iinto zonke zikhangela kuye ngethemba,

ke yena uyazondla ngexesha elililo.

16Ewe, yena zivulekile izandla zakhe,

izinto zonke uyazanelisa ngokweentswelo zazo.

17UNdikhoyo ulilungisa ngeendlela zonke,

unobubele kuko konke akwenzayo.

18UNdikhoyo ukufuphi kwabo babhenela kuye,

kwabo bamfuna benyanisekile.

19Uyabahlangabeza abo bamhlonelayo;

uyasabela bakuzibika, abahlangule.

20UNdikhoyo uyabalondoloza abo bamthandayo;

ke bona abakhohlakeleyo uya kubatshabalalisa.

21UNdikhoyo ndiya kusoloko ndimdumisa.

Mazimdumise zonke izidalwa,

zilincome igama lakhe elihloniphekileyo;

ewe, kude kube ngunaphakade.

146

Ukubonga uThixo onguMsindisi

1461Aa! Bayethe, Mhlekazi!

Duma ukhahlele *kuNdikhoyo, mphefumlo wam!

2Ndiya kumbonga uNdikhoyo lo gama ndisadla ubomi;

ndiya kuhlabela indumiso,

ndibonge uThixo wam bonke ubomi bam.

3Musa ukukholosa ngamanene;

sukuthemba umntu, kuba akaloncedo.

4Uthi akuba efile abuyele emhlabeni;

ngaloo mini buyatshitsha ubuchule bakhe.

5Hay' inyhweba yalowo uluncedo lunguThixo kaYakobi,

lowo uthembele ngoNdikhoyo uThixo wakhe;

6ongumenzi wamazulu nehlabathi,

ulwandle neento zonke ezilapho kulo;Mseb 4:24; 14:15

yena ungajikiyo kwizithembiso zakhe;

7umthetheleli wâbo baxhatshazwayo;

umondli wâbo balambayo.

UNdikhoyo uwathi jize ngenkululeko amabanjwa.

8UNdikhoyo ngumvuli wamehlo eemfama,

umphakamisi wâbo bawileyo.

UNdikhoyo ngumathand' amalungisa.

9UNdikhoyo ngumkhuseli wabahambi nabangeneleli,

umxhasi wabahlolokazi neenkedama.

Ke bona abakhohlakeleyo uyabatshabalalisa.

10Kambe ke yena uNdikhoyo uya kulawula naphakade,

uThixo wakho, Ziyon, kuzo zonke izizukulwana.

Siyakhahlela, sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

147

Ukubonga uThixo uPhezukonke

1471Dumani nithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

Kaloku yinto entle ukumemelela, sibonge uThixo wethu;

ewe, luyolo, kwaye kufanelekile ukumdumisa.

2*NguNdikhoyo umakhi weJerusalem,

umqokeleli weembacu zakwaSirayeli,

3umnyangi wabantliziyo zenzakeleyo,

ewe, umbophi wamanxeba abo.

4Ngumqingqi wenani leenkwenkwezi;

iyileyo naleyo kuzo uyibiza ngegama layo.

5Hay' ubukhulu bukaNdikhoyo, uyingangalala ngamandla!

Ubulumko bakhe abunamda.

6UNdikhoyo uyabaphakamisa abagqush' eluthulini;

ke bona abakhohlakeleyo ubakhahlela phantsi.

7Hlabelani nimombelele uNdikhoyo nibulela;

tsholozani niculele uThixo wethu ngezeengcingo –

8umtwabululi wamafu afihl' isibhakabhaka,

nguye owabela umhlaba imvula,

ulontshulis' ingca ezintabeni,

9umondli wezilwanyana ngokutya kwazo,

umfunzeli wamathol' ehlungulu azibikayo.

10Yena akakuhoye nganto ukukhalipha kwehashe,

engabukhathalele nobungwanyalala bezitho zendoda,

11koko yena uNdikhoyo uthanda abamhlonelayo,

abo bakholosa ngezibele zakhe ezingatshitshiyo.

12Duma ubonge uNdikhoyo, Jerusalem!

Mbonge uThixo wakho, Ziyon!

13Kaloku nguye owomeleza imivalo yamasango akho;

nguye othamsanqela abantu bakho.

14Nguye omisela inzolo phakathi kwemida yakho;

ikwanguye okwanelisa ngeyona-yona ngqolowa.

15Yena uthetha ngelizwi nje qha,

ngoko nangoko lityhutyhe ihlabathi.

16Ukhitikisa ikhephu, libe njengoboya;

unisa iqabaka, kube mhlophe okothuthu.

17Usarhaza umkhenkce, ngathi sisichotho;

ngubani onokumelana nengqele yakhe?

18Uthetha ngelizwi, zinyibilike ezo zinto;

athumele umoya, kubaleke amanzi.

19Ngumazisi wodaba lwakhe kuYakobi,

imithetho nezigqibo zakhe kuSirayeli.

20Kwezinye izizwe zange enjenjalo,

nemimiselo yakhe aziyazi.

Dumani nithi: “Bayethe, Mhlekazi!”