IsiXhosa 1996 (XHO96)
143

Ukucela uncedo

Umhobe kaDavide.

1431Wuphulaphule umthandazo wam, *Ndikhoyo;

sive isikhungo sam.

Wena uthembekile, ulilungisa; nceda undiphendule.

2Musa ukusixoxisa isicaka sakho;

kaloku akukho bani umsulwa phambi kwakho.Roma 3:20; Gal 2:16

3Kaloku utshaba luthene mbende nam;

lundixushe lwada lwandishikixa.

Lundivalele kwamnyama-ndawo,

ndanga ndingowafa kudala.

4Xa kungokunje ndiyayoba;

intliziyo yam iyangcungcutheka.

5Ndikhumbula imihla yamfamlibe,

ndicamanga ngezinto ozenzileyo,

ndiphicotha imisebenzi yezandla zakho.

6Ndizolulela kuwe izandla zam;

ndikunxanele njengomhlaba owomileyo.

7Nceda usabele, Ndikhoyo;

umoya wam ufadalele.

Hayi, musa ukundifulathela,

hleze ndifane nâbo baya enzonzobileni.

8Ububele bakho mandibuve kwakusasa;

kaloku mna ndikholosa ngawe.

Ndifundise indlela endifaneleyo;

kaloku mna ndizibika kuwe.

9Ndikhoyo, ndihlangule ezintshabeni zam;

kaloku mna ndizimela ngawe.

10Wena unguThixo wam,

ngoko ke ndifundise ukuthanda kwakho.

UMoya wakho wobubele

makandikhokelele endleleni esisithabazi!

11Ndikhoyo, ngenxa yesidima sakho ndihlaziye,

ngenxa yobulungisa bakho ndihlangule ekuxinanisweni.

12Ngenxa yezibele zakho nceda uzinqamle iintshaba zam.

Batshabalalise abanditshutshisayo;

kaloku mna ndisisicaka sakho.

144

Ukumkani ubulela uThixo ngenxa yoloyiso

Umhobe kaDavide.

1441Makabongwe *uNdikhoyo ondikhuselayo,

yena ondiqeqeshela idabi,

andenze ndiyiqulele imfazwe.

2Yena ulixhadi nenqaba yam,

umqolomba nomhlanguli wam,

umkhuseli endincathama ngaye.

Izizwe uzifaka phantsi kwam.

3Awu, Ndikhoyo, yaz'ba kuxa eyintoni na umntu

le nto ude uzidube ngaye?

Ngani ukuba ude uzikhathaze ngaye?Yobi 7:17-18; Ndum 8:4

4Umntu ufana nqwa nomphunga,

imihla yakhe injengesithunzi sisiya kusithela.

5Wakuwashukumisa amazulu, Ndikhoyo,

suka akhahleleke phantsi.

Wakuzichukumisa iintaba zithuquza umsi.

6Lekuza ngemibane, ubasarhaze;

binza ngeentolo batsho baduba-dubeke.

7Yolula isandla sakho kweliphezulu,

undonyule ndiphume kulo mgxobhozo.

Ndihlangule esandleni seentlanga

8ezimilomo impompoza ubuxoki,

ezifunga ubuqhophololo.

9Thixo wam, ndiya kukudumisa ngengoma entsha;

ndiya kukuculela ngekatala.

10Ngumavathis' ookumkani ngoloyiso,

umhlanguli kaDavide isicaka sakhe.

Ndisindise kwikrele lezikhohlakali;

11ndihlangule esandleni seentlanga

ezimilomo impompoza ubuxoki,

ezifunga ubuqhophololo.

12Oonyana bethu ebutsheni babo

banga banganjengezityalo eziyokozelayo;

iintombi zethu zibe njengamatye akroliweyo

alungiselelwe ukuvathisa ibhotwe.

13Akwaba bangaphuphuma oovimba bethu,

bazale ziintlobo ngeentlobo zesivuno.

Akwaba zingazala amawaka iigusha zethu,

zande ngamawaka aphindwe kalishumi emaphandleni.

14Ngamana zathatha iimazi zethu zeenkomo;

zingemi ngenxa yokuphunza.

Ngamana akungebikho zimbonono ezitalatweni zethu;

ewe, singaphithizeliswa kukuthinjwa.

15Hayi uyolo lwabantu abayixhamlayo le ntsikelelo!

Sinenyhweba kambe isizwe esiThixo waso unguNdikhoyo!

145

Ingoma yokudumisa

Elokudumisa; umhobe kaDavide.

1451Ndiya kukuncoma, Thixo ongukumkani wam;

igama lakho ndolibonga nanini nanini.

2Ndiya kukubulela mihla le;

igama lakho ndolidumisa kude kuse ephakadeni.

3Ngenene *uNdikhoyo yingangalala, ufanele ukudunyiswa;

obakhe ubukhulu abuphengululeki.

4Isizukulwana siya kubalisela esilandelayo ngemisebenzi yakho;

siya kuzibhengeza izigigaba zakho kwisizukulwana esilandelayo.

5Ndiya kucamngca ngemisebenzi yakho emangalisayo,

nesidima sobuqaqawuli bobungangamsha bakho.

6Abantu baya kububhengeza ubukhulu bezenzo zakho ezikhwankqisayo,

ndaye ndiya kububabaza ubukhulu bakho.

7Baya kuluxela udumo lokulunga kwakho;

ewe, baya kutsholoza bencoma ubulungisa bakho.

8UNdikhoyo unesisa, yaye enovelwano.

Yena unomonde; uyimvuze-mvuze bububele.

9UNdikhoyo uyabalungiselela bonke abantu;

unemfobe ngazo zonke izinto azenzileyo.

10Zonke izinto ozenzileyo ziya kudomboza zibulele, Ndikhoyo;

imilowo yakwakho iya kukudumisa.

11Baya kuyibhengeza indili nesidima solawulo lwakho;

amandla akho aya kuba ngundaba-mlonyeni,

12ukuze uluntu luzazi izigigaba ozenzileyo

kwanesidima nobuqaqawuli bolawulo lwakho.

13Ulawulo lwakho alunamida yasiphelo;

ubukhosi bakho bozityhutyha zonke izizukulwana.

Ilizwi alithethileyo uNdikhoyo alidliwa nja,

yaye unesisa kuko konke akwenzileyo.

14UNdikhoyo uyabaxhasa bonke abagqush' eluthulini,

abaphakamise bonke abathobekileyo.

15Iinto zonke zikhangela kuye ngethemba,

ke yena uyazondla ngexesha elililo.

16Ewe, yena zivulekile izandla zakhe,

izinto zonke uyazanelisa ngokweentswelo zazo.

17UNdikhoyo ulilungisa ngeendlela zonke,

unobubele kuko konke akwenzayo.

18UNdikhoyo ukufuphi kwabo babhenela kuye,

kwabo bamfuna benyanisekile.

19Uyabahlangabeza abo bamhlonelayo;

uyasabela bakuzibika, abahlangule.

20UNdikhoyo uyabalondoloza abo bamthandayo;

ke bona abakhohlakeleyo uya kubatshabalalisa.

21UNdikhoyo ndiya kusoloko ndimdumisa.

Mazimdumise zonke izidalwa,

zilincome igama lakhe elihloniphekileyo;

ewe, kude kube ngunaphakade.