IsiXhosa 1996 (XHO96)
142

Ukucela uncedo

Umthandazo kaDavide xa wayesemqolombeni.1 Sam 22:1; 24:3

1421Ndiyabhomboloza, ndizibika *kuNdikhoyo;

ndiyahlahlamba, ndibhenela kuNdikhoyo.

2Ndiphokoza isikhalo sam phambi kwakhe;

ndimbikela zonke iingxaki zam.

3Ndakuba ndidakumbile yena uyayazi imeko yam.

Iintshaba zindithiyisela endleleni yam.

4Ndakukhangela ngasekunene, akakho ozidubayo ngam;

ayikho indawo yokuzimela,

kungekho namntu undikhathaleleyo.

5Ndibhenela kuwe, Ndikhoyo;

kaloku wena uyinqaba yam,

nguwe ibango lam kweli lizwe.

6Sibazele iindlebe isikhalo sam,

kuba kaloku ndixhwalekile.

Ndihlangule kwabo banditshutshisayo;

kaloku bona bomelele kunam.

7Ndikhulule kula makhamandela,

ukuze ndilibonge igama lakho.

Amalungisa aya kundiphahla,

kuba wena undithamsanqele.

143

Ukucela uncedo

Umhobe kaDavide.

1431Wuphulaphule umthandazo wam, *Ndikhoyo;

sive isikhungo sam.

Wena uthembekile, ulilungisa; nceda undiphendule.

2Musa ukusixoxisa isicaka sakho;

kaloku akukho bani umsulwa phambi kwakho.Roma 3:20; Gal 2:16

3Kaloku utshaba luthene mbende nam;

lundixushe lwada lwandishikixa.

Lundivalele kwamnyama-ndawo,

ndanga ndingowafa kudala.

4Xa kungokunje ndiyayoba;

intliziyo yam iyangcungcutheka.

5Ndikhumbula imihla yamfamlibe,

ndicamanga ngezinto ozenzileyo,

ndiphicotha imisebenzi yezandla zakho.

6Ndizolulela kuwe izandla zam;

ndikunxanele njengomhlaba owomileyo.

7Nceda usabele, Ndikhoyo;

umoya wam ufadalele.

Hayi, musa ukundifulathela,

hleze ndifane nâbo baya enzonzobileni.

8Ububele bakho mandibuve kwakusasa;

kaloku mna ndikholosa ngawe.

Ndifundise indlela endifaneleyo;

kaloku mna ndizibika kuwe.

9Ndikhoyo, ndihlangule ezintshabeni zam;

kaloku mna ndizimela ngawe.

10Wena unguThixo wam,

ngoko ke ndifundise ukuthanda kwakho.

UMoya wakho wobubele

makandikhokelele endleleni esisithabazi!

11Ndikhoyo, ngenxa yesidima sakho ndihlaziye,

ngenxa yobulungisa bakho ndihlangule ekuxinanisweni.

12Ngenxa yezibele zakho nceda uzinqamle iintshaba zam.

Batshabalalise abanditshutshisayo;

kaloku mna ndisisicaka sakho.

144

Ukumkani ubulela uThixo ngenxa yoloyiso

Umhobe kaDavide.

1441Makabongwe *uNdikhoyo ondikhuselayo,

yena ondiqeqeshela idabi,

andenze ndiyiqulele imfazwe.

2Yena ulixhadi nenqaba yam,

umqolomba nomhlanguli wam,

umkhuseli endincathama ngaye.

Izizwe uzifaka phantsi kwam.

3Awu, Ndikhoyo, yaz'ba kuxa eyintoni na umntu

le nto ude uzidube ngaye?

Ngani ukuba ude uzikhathaze ngaye?Yobi 7:17-18; Ndum 8:4

4Umntu ufana nqwa nomphunga,

imihla yakhe injengesithunzi sisiya kusithela.

5Wakuwashukumisa amazulu, Ndikhoyo,

suka akhahleleke phantsi.

Wakuzichukumisa iintaba zithuquza umsi.

6Lekuza ngemibane, ubasarhaze;

binza ngeentolo batsho baduba-dubeke.

7Yolula isandla sakho kweliphezulu,

undonyule ndiphume kulo mgxobhozo.

Ndihlangule esandleni seentlanga

8ezimilomo impompoza ubuxoki,

ezifunga ubuqhophololo.

9Thixo wam, ndiya kukudumisa ngengoma entsha;

ndiya kukuculela ngekatala.

10Ngumavathis' ookumkani ngoloyiso,

umhlanguli kaDavide isicaka sakhe.

Ndisindise kwikrele lezikhohlakali;

11ndihlangule esandleni seentlanga

ezimilomo impompoza ubuxoki,

ezifunga ubuqhophololo.

12Oonyana bethu ebutsheni babo

banga banganjengezityalo eziyokozelayo;

iintombi zethu zibe njengamatye akroliweyo

alungiselelwe ukuvathisa ibhotwe.

13Akwaba bangaphuphuma oovimba bethu,

bazale ziintlobo ngeentlobo zesivuno.

Akwaba zingazala amawaka iigusha zethu,

zande ngamawaka aphindwe kalishumi emaphandleni.

14Ngamana zathatha iimazi zethu zeenkomo;

zingemi ngenxa yokuphunza.

Ngamana akungebikho zimbonono ezitalatweni zethu;

ewe, singaphithizeliswa kukuthinjwa.

15Hayi uyolo lwabantu abayixhamlayo le ntsikelelo!

Sinenyhweba kambe isizwe esiThixo waso unguNdikhoyo!