IsiXhosa 1996 (XHO96)
141

Umthandazo wangokuhlwa

Umhobe kaDavide.

1411*Ndikhoyo, ndibhenela kuwe; nceda ndivelele.

Khawubek' iindlebe, usabele ndakukhala.

2Umthandazo wam mawube sisiqhumiso kuwe,SiTyh 5:8

ukuphakama kwezandla zam kube ngumnikelo wamatshona.

3Ndikhoyo, wumisele umlindi umlomo wam;

imilebe yam mayihlale yalusiwe.

4Ndenze ndikucezele ukwenza ububi,

ndingazixakekisi ngezenzo zenkohlakalo,

ndingahambisani nabantu abakhohlakeleyo.

Mandingaze ndizixhamle izimuncu-muncu zabo.

5Noba lingandohlwaya ilungisa – yinyhweba leyo;

nokuba liyandikhalimela – yintsikelelo leyo;

ewe, andinakuphikisana nayo.

Umthandazo wam uchasene nezenzo zamatshijolo.

6Iziphathamandla ke zophoswa emaweni;

izikhohlakali ke zona zotsho ziqonde,

zivume ukuba amazwi am afanelekile.

7Bosuka baphoxise ke bathi:

“Kutsho kwangathi kuyakhutyelwa,

namathambo ethu nango ethe saa;

ewe, athe xhaxhe ngamangcwaba.”

8Ke mna ndijonge enkalweni

kuwe, Ndikhoyo, Thixo wam.

Ndilangazelela ukukhuselwa nguwe;

ungandishiyi ndisesichengeni.

9Ndihlangule kwimigibe abandibekele yona,

nakuzo izabatha zabakhohlakeleyo.

10Abakhohlakeleyo mababanjiswe kwayimigibe yabo,

mna ke ndingabi nawo nomkrwelo.