IsiXhosa 1996 (XHO96)
140

Ukucela ukhuselo

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide.

1401*Ndikhoyo, ndihlangule kubantu abagwenxa;

ndilondoloze ndingenzakaliswa zizijama-nkungwini,

2kwabasoloko beyila amayelenqe,

behamba bephemba uchuku,

3abalwimi zilenca njengezeenyoka,

abamilomo inobuhlungu obunjengoberhamba.Roma 3:13

4Ndikhoyo, ndaluse ndingabi lixhoba lezikhohlakali;

ndilondoloze ndingawi ezandleni zezijama-nkungwini

ezifutha amacebo okunditshabalalisa.

5Izibhoxi zindimbela umhadi,

zona ziyandithiyisela zindigcayisele;

ewe, zindibekela izabatha endleleni.

6Hoyina! Ndibhenela kuwe, Ndikhoyo; ndithi:

“Wena unguThixo wam.”

Ndive, ndiyatarhuzisa, Mhlekazi.

7Athi ke wena, Ndikhoyo, Nkosi yam,

Mandlandini andisindisayo,

wena ulixhadi lam mhla ngedabi.

8Mayingafezeki iminqweno yezikhohlakali, Ndikhoyo;

mazibuye nembande yesikhova kumayelenqe azo.

9Abo bandirhawulayo bayabhobhoza;

izisongelo zabo mazenzakalise kwabona.

10Akwaba bebengabuxulwa ngamalahle avuthayo,

bahalakatsheke enzonzobileni, bangaze babuye.

11Abaphixanisi mabangaze bahlume;

izijama-nkungwini mazonganyelwe bububi, zitshabalale.

12Ndiyazi ukuba wena uyabalungiselela abacinezelweyo;

ewe, Ndikhoyo, uyababonelela abo bagqush' eluthulini.

13Ngenene amalungisa aya kukudumisa;

ewe, kaloku wona aya kuhlala nawe.