IsiXhosa 1996 (XHO96)
139

Ulwazi nenkathalo kaThixo ifezekile

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide.

1391Ewe, *Ndikhoyo, undigoca-gocile, uyandazi.

2Wena undazi ukusuka nokuhlala;

iingcamango zam uziqonda zingekaveli.

3Mna andinako ukukunqabela nganto –

nditsho ndihamba okanye ndilele,

wena uyaziqonda iindlela zam zonke.

4Kaloku wena wazi ndingekathethi;

ewe, Ndikhoyo, wazi nento endiza kuyithetha.

5Kaloku wena undiphahle macal' onke;

isandla sakho sindifumbathile.

6Ndlela le undazi ngayo indongamele;

ewe, ndiyalabalaba, isemajukujukwini kum.

7Ndingamzimela ndithini uMoya wakho?

Ndingasabela phi apho ungekhoyo khona?

8Ukuba ndingenyukela emazulwini, ndingafika ukho;

nokuba ndingalala kwelabafileyo, ukho nalapho.

9Ndingafanelana ndihamba nokusa,

ndiye kutsho eziphelweni zolwandle,

10nalapho ndingakhokelwa sisandla sakho;

ewe, ndohlala ndisemandleni akho.

11Noba ndingathi mandisongelwe bubumnyama,

nokukhanya kujike kube bubusuku,

12kwabumnyama obo abumnyamanga kuwe.

Kaloku nobusuku bukhanya njengemini kuwe,

kuba nobumnyama buyakhanya kuwe.

13Andithi na kaloku ndadalwa nguwe;

nditsho mna kanye lo!

Ewe, wandixonxa wandilunga-lungisa kwandisekumama.

14Ndikubonga ndikubulela ngenxa yomntu endinguye,

ngenxa yokumangalisa nokukhwankqisa kwento endiyiyo.

Ewe, iyakhamnqisa kambe imisebenzi yakho.

Leyo ke into ndiyiqonde pheleleyo.

15Uphahla lomzimba wam alungomnqa kuwe;

okuya ndandibunjwa ekusitheleni wawukho.

Ewe, ndabunjwa ngokunqabileyo emajukujukwini.

16Kaloku wena wandibona ndingekenziwa;

imihla owandimisela yona yabhalwa encwadini yakho,

ndingekayiqali nokuyiqala mna.

17Hayi bo, zintsonkothile kambe

iingcamango zakho, Thixo wam!

Yaz'ba zingakanani na ubuninzi!

18Xa bendinokuzibala, zingaphaya kwentlabathi;

noba bendingazigqibayo, andikabi phi.

Ndoba ngalala ndivuke, usengulowa.

19Akwaba ubungabatshabalalisa abakhohlakeleyo, Thixo;

izijama-nkungwini mazisuke kum,

20abantu abakwenyelisayo bengakukhathalele,

abakuvukelayo beqhutywa yinkohlakalo.

21Ewe, ndibathiyile abakuthiyileyo, Ndikhoyo;

kum banezothe abakuchasayo.

22Ngenene ndibathiyile mpela;

ndibathatha njengeentshaba zam.

23Ndibhenela kuwe, Thixo wam:

khawundigoca-goce, undiphicothe, undiqondisise;

ndivavanye uziqonde iingcamango zam!

24Ndiqwalasele, hleze ndithi kanti ndiphambukile;

undikhokelele kwindlela eyeyona-yona.