IsiXhosa 1996 (XHO96)
137

Isililo samaSirayeli ekuthinjweni

1371Ngasemilanjeni yaseBhabheli sahlala phantsi sagixa sakucinga *ngeZiyon.

2Iikatala zethu sazixhoma emingcunubeni kwalapho.

3Kaloku abo babesithimbile suka bathi:

“Khanisonwabise ngengoma;

khanihlabele enye kwezaseZiyon.”

4Besingathini kambe ukucula *ezikaNdikhoyo kwelasemzini!

5Ukuba ndingakulibala, Jerusalem, sanga singashwabana isandla sam sokunene.

6Malunamathele ezinkalakahleni ulwimi lwam, ukuba ndinokukulibala,

xa ndinokusuka ndingayibaluli iJerusalem njengeyona ntshinga yovuyo lwam.

7Awu, Ndikhoyo, yikhumbule into eyênziwa ngamaEdom, mhla yahlaselwa iJerusalem.

Kaloku agcoloda athi: “Yidilizeni niyisiphule neengcambu.”

8Athi ke wena, Bhabheli, sisulundini sentshabalalo!

Hayi inyhweba yalowo ukubuyekezayo ngazo zonke izinto osenze zona.SiTyh 18:6

9Unoyolo ozithathayo iintsana zakho azintlekeze emaweni.

138

Umhobe wokubulela

Umhobe kaDavide.

1381Awu, ndibamba ngazibini, *Ndikhoyo.

Ewe, ndinongazenzisiyo umbulelo;

ndikuncoma ndikubonge naphi na.

2Ndikhala ndijongise ngasendlwini yakho engcwele,

ndibonga ndincoma igama lakho,

ngenxa yezibele nokunyaniseka kwakho,

kuba uzicacisile ukuba wena,

ndawonye nezithembiso zakho, ubalasele.

3Ndathi ndakukhala kuwe wandiphendula

kangangokuba ndatsho ndomelezeka.

4Zonke izikumkani zehlabathi mazikudumise, Ndikhoyo,

kuba zizivile izithembiso zakho.

5Ziya kumemelela, zibonga iindlela zikaNdikhoyo,

kuba kaloku sibalasele isidima sakhe.

6Ewe, nakuba uMhlekazi enguSomaqhuzu nje,

ubanonophele abagqush' eluthulini;

ke bona abaqholosayo ubabukele.

7Nokuba ndidavuza ezinkathazweni, wena uyandikhusela;

ulwa nazo iintshaba zam, undihlangule ngamandla akho.

8UNdikhoyo uyalifezekisa icebo lakhe ngam.

Kambe ke, Ndikhoyo, izibele zakho zisisimakade;

ungabi sawushiya umsebenzi wezandla zakho.

139

Ulwazi nenkathalo kaThixo ifezekile

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide.

1391Ewe, *Ndikhoyo, undigoca-gocile, uyandazi.

2Wena undazi ukusuka nokuhlala;

iingcamango zam uziqonda zingekaveli.

3Mna andinako ukukunqabela nganto –

nditsho ndihamba okanye ndilele,

wena uyaziqonda iindlela zam zonke.

4Kaloku wena wazi ndingekathethi;

ewe, Ndikhoyo, wazi nento endiza kuyithetha.

5Kaloku wena undiphahle macal' onke;

isandla sakho sindifumbathile.

6Ndlela le undazi ngayo indongamele;

ewe, ndiyalabalaba, isemajukujukwini kum.

7Ndingamzimela ndithini uMoya wakho?

Ndingasabela phi apho ungekhoyo khona?

8Ukuba ndingenyukela emazulwini, ndingafika ukho;

nokuba ndingalala kwelabafileyo, ukho nalapho.

9Ndingafanelana ndihamba nokusa,

ndiye kutsho eziphelweni zolwandle,

10nalapho ndingakhokelwa sisandla sakho;

ewe, ndohlala ndisemandleni akho.

11Noba ndingathi mandisongelwe bubumnyama,

nokukhanya kujike kube bubusuku,

12kwabumnyama obo abumnyamanga kuwe.

Kaloku nobusuku bukhanya njengemini kuwe,

kuba nobumnyama buyakhanya kuwe.

13Andithi na kaloku ndadalwa nguwe;

nditsho mna kanye lo!

Ewe, wandixonxa wandilunga-lungisa kwandisekumama.

14Ndikubonga ndikubulela ngenxa yomntu endinguye,

ngenxa yokumangalisa nokukhwankqisa kwento endiyiyo.

Ewe, iyakhamnqisa kambe imisebenzi yakho.

Leyo ke into ndiyiqonde pheleleyo.

15Uphahla lomzimba wam alungomnqa kuwe;

okuya ndandibunjwa ekusitheleni wawukho.

Ewe, ndabunjwa ngokunqabileyo emajukujukwini.

16Kaloku wena wandibona ndingekenziwa;

imihla owandimisela yona yabhalwa encwadini yakho,

ndingekayiqali nokuyiqala mna.

17Hayi bo, zintsonkothile kambe

iingcamango zakho, Thixo wam!

Yaz'ba zingakanani na ubuninzi!

18Xa bendinokuzibala, zingaphaya kwentlabathi;

noba bendingazigqibayo, andikabi phi.

Ndoba ngalala ndivuke, usengulowa.

19Akwaba ubungabatshabalalisa abakhohlakeleyo, Thixo;

izijama-nkungwini mazisuke kum,

20abantu abakwenyelisayo bengakukhathalele,

abakuvukelayo beqhutywa yinkohlakalo.

21Ewe, ndibathiyile abakuthiyileyo, Ndikhoyo;

kum banezothe abakuchasayo.

22Ngenene ndibathiyile mpela;

ndibathatha njengeentshaba zam.

23Ndibhenela kuwe, Thixo wam:

khawundigoca-goce, undiphicothe, undiqondisise;

ndivavanye uziqonde iingcamango zam!

24Ndiqwalasele, hleze ndithi kanti ndiphambukile;

undikhokelele kwindlela eyeyona-yona.