IsiXhosa 1996 (XHO96)
138

Umhobe wokubulela

Umhobe kaDavide.

1381Awu, ndibamba ngazibini, *Ndikhoyo.

Ewe, ndinongazenzisiyo umbulelo;

ndikuncoma ndikubonge naphi na.

2Ndikhala ndijongise ngasendlwini yakho engcwele,

ndibonga ndincoma igama lakho,

ngenxa yezibele nokunyaniseka kwakho,

kuba uzicacisile ukuba wena,

ndawonye nezithembiso zakho, ubalasele.

3Ndathi ndakukhala kuwe wandiphendula

kangangokuba ndatsho ndomelezeka.

4Zonke izikumkani zehlabathi mazikudumise, Ndikhoyo,

kuba zizivile izithembiso zakho.

5Ziya kumemelela, zibonga iindlela zikaNdikhoyo,

kuba kaloku sibalasele isidima sakhe.

6Ewe, nakuba uMhlekazi enguSomaqhuzu nje,

ubanonophele abagqush' eluthulini;

ke bona abaqholosayo ubabukele.

7Nokuba ndidavuza ezinkathazweni, wena uyandikhusela;

ulwa nazo iintshaba zam, undihlangule ngamandla akho.

8UNdikhoyo uyalifezekisa icebo lakhe ngam.

Kambe ke, Ndikhoyo, izibele zakho zisisimakade;

ungabi sawushiya umsebenzi wezandla zakho.