IsiXhosa 1996 (XHO96)
136

Elokubulela

1361Bulelani nidomboze ngenxa yokulunga *kukaNdikhoyo.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

2Bulelani kuThixo onguyedwa.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

3Bambani ngazibini kwiNkosi yamakhosi.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

4Nguye yedwa owenza imimangaliso.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

5Ngobulumko bakhe wawadal' amazulu.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

6Ulotwabulula ihlabathi phezu kwamanzi.ZiQalo 1:1-2

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

7Yena ngumenzi welanga nenyanga.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

8Ilanga laba ngumongameli wemini.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

9Yona inyanga neenkwenkwezi zongamela ubusuku.ZiQalo 1:16

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

10Yena ngumaqwakanis' amazibulo aseJiputa.Mfud 12:29

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

11Yena wamkhupha uSirayeli phakathi kwamaJiputa.Mfud 12:51

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

12Wolula isandla sakhe, wamkhulula ngengalo yakhe engwanyalala.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

13Yena walahlula-hlula uLwandle oluBomvu.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

14USirayeli wanqumla kulo wawela.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

15Kambe ke wamntywilisela ukumkaniOkanye “uFaro” igama ababesakubizwa ngalo ookumkani kwelaseJiputa nomkhosi wakhe.Mfud 14:21-29

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

16Ulokhokel' abantu bakhe entlango,

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

17umqwakanisi wookumkani abanamagama,

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

18umhlabaniseli wookumkani abadumileyo,

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

19uSihon ukumkani wama-Amori,

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

20uOgi ukumkani waseBhashan.Ntlango 21:21-35

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

21Umhlaba wabo wawenza ilifa lamaSirayeli.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

22Loo mhlaba waba lilifa lesicaka sakhe uSirayeli.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

23Nguye owasivelelayo sigqusha eluthulini.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

24Yena wasihlangula ezintshabeni zethu.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

25Yena ngumondli wazo zonke izinto eziphilayo.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

26Bulelani nidomboze kuThixo wamazulu.

Kaloku ububele bakhe buhlala buhleli.

137

Isililo samaSirayeli ekuthinjweni

1371Ngasemilanjeni yaseBhabheli sahlala phantsi sagixa sakucinga *ngeZiyon.

2Iikatala zethu sazixhoma emingcunubeni kwalapho.

3Kaloku abo babesithimbile suka bathi:

“Khanisonwabise ngengoma;

khanihlabele enye kwezaseZiyon.”

4Besingathini kambe ukucula *ezikaNdikhoyo kwelasemzini!

5Ukuba ndingakulibala, Jerusalem, sanga singashwabana isandla sam sokunene.

6Malunamathele ezinkalakahleni ulwimi lwam, ukuba ndinokukulibala,

xa ndinokusuka ndingayibaluli iJerusalem njengeyona ntshinga yovuyo lwam.

7Awu, Ndikhoyo, yikhumbule into eyênziwa ngamaEdom, mhla yahlaselwa iJerusalem.

Kaloku agcoloda athi: “Yidilizeni niyisiphule neengcambu.”

8Athi ke wena, Bhabheli, sisulundini sentshabalalo!

Hayi inyhweba yalowo ukubuyekezayo ngazo zonke izinto osenze zona.SiTyh 18:6

9Unoyolo ozithathayo iintsana zakho azintlekeze emaweni.

138

Umhobe wokubulela

Umhobe kaDavide.

1381Awu, ndibamba ngazibini, *Ndikhoyo.

Ewe, ndinongazenzisiyo umbulelo;

ndikuncoma ndikubonge naphi na.

2Ndikhala ndijongise ngasendlwini yakho engcwele,

ndibonga ndincoma igama lakho,

ngenxa yezibele nokunyaniseka kwakho,

kuba uzicacisile ukuba wena,

ndawonye nezithembiso zakho, ubalasele.

3Ndathi ndakukhala kuwe wandiphendula

kangangokuba ndatsho ndomelezeka.

4Zonke izikumkani zehlabathi mazikudumise, Ndikhoyo,

kuba zizivile izithembiso zakho.

5Ziya kumemelela, zibonga iindlela zikaNdikhoyo,

kuba kaloku sibalasele isidima sakhe.

6Ewe, nakuba uMhlekazi enguSomaqhuzu nje,

ubanonophele abagqush' eluthulini;

ke bona abaqholosayo ubabukele.

7Nokuba ndidavuza ezinkathazweni, wena uyandikhusela;

ulwa nazo iintshaba zam, undihlangule ngamandla akho.

8UNdikhoyo uyalifezekisa icebo lakhe ngam.

Kambe ke, Ndikhoyo, izibele zakho zisisimakade;

ungabi sawushiya umsebenzi wezandla zakho.