IsiXhosa 1996 (XHO96)
134

Umhobe wangokuhlwa

Iculo labahambi.

1341Yizani nimbonge nimncome *uNdikhoyo,

nonke nina zicaka zakhe,

nina nonke nima bume ebusuku,

nisebenza endlwini kaNdikhoyo.

2Ziphakamiseleni esibingelelweni izandla zenu,

nimbonge nimncome uNdikhoyo.

3UNdikhoyo, umenzi wamazulu nehlabathi,

wanga angakuthamsanqela eseZiyon.