IsiXhosa 1996 (XHO96)
132

Umhobe wendlu kaThixo

Iculo labahambi.

1321Awu, *Ndikhoyo, mkhumbule uDavide

ngawo onke amasuka-ndihlale akhe,

2nesifungo awakwenzela sona, Ndikhoyo,

eso akuthembise ngaso, Ngangalala yakwaYakobi.

3Wathi: “Andisayi kugoduka, ndingasayi kulala,

4ngenene andisoze ndiwavale amehlo,

ndingasoze ndibuthurhe ubuthongo,

5ndingamakhelanga umzi uNdikhoyo,

nditsho ikhaya lengangalala kaYakobi.”

6Ewe, seva ngaloo mnqophiso e-Efrata,

sagagana nawo kumathafa aseYeharim, sathi:

7“Masiye kuye ebhotwe;

masiye kumnqula simkhahlele.”

8Ndikhoyo, khawuye endaweni yakho yokuphumla,

wena ndawonye netyesi yomnqophiso;

nditsho leyo ingumqondiso wamandla akho.

9Ababingeleli mabavathe ubulungisa,

abantu bakho batsholoze ngovuyo.

10Ngenxa yesicaka sakho uDavide

ungamfulatheli umthanjiswa wakho.2 Gan 6:41-42

11Kaloku, Ndikhoyo, wamenzela isifungo uDavide,

futhi ke soze usijike, usithi:

“Omnye koonyana besinqe sakho

ndiya kumthambisa abe ngukumkani,

angene esikhundleni sakho.2 Sam 7:12-16; 1 Gan 17:11-14; Ndum 89:3-4; Mseb 2:30

12Ukuba ke bathe bawugcina

umnqophiso lo oonyana bakho,

kwanemimiselo endibafundisa yona,

noonyana babo bolawula,

bachophe esikhundleni sakho ngonaphakade.”

13Kaloku uNdikhoyo uyinyule iZiyon;

uyikhethele ukuba ibe likhaya lakhe, esithi:

14“Eli likhaya lam lokuphumla naphakade;

ndiya kuma apha ngokomnqweno wam.

15Ndiya kuyithi jize ngentabalala yendyebo;

abahlelelekileyo ndiya kubondla.

16Ababingeleli bovatha usindiso,

abantu bam batsholoze ngemihlali.

17Kuya kuvela omnye kubazukulwana bakaDavide;

ndiya kuwugcina umlibo womthanjiswa wam.1 Kum 11:36

18Iintshaba zakhe ndozigalela ngehlazo;

ke olwakhe ulawulo loba nesidima nenkqubela.”