IsiXhosa 1996 (XHO96)
130

Ukukhululwa esonweni

Iculo labahambi.

1301*Ndikhoyo, ndiyazibika kuwe;

ndikhala kuwe ndibindekile.

2Awu, Nkosi, ndive ndiyakuthandaza,

usiphulaphule isikhungo sam.

3Ukuba ubuzigcina izono zabantu, Ndikhoyo,

ngubani obengasindayo?

4Kambe ke wena uyaxolela,

khon' ukuze uhlonitshwe.

5Ndithembele ngokupheleleyo kuNdikhoyo;

ewe, ndikholosa ngelizwi lakhe.

6Umoya wam ukholosa ngoNdikhoyo ngenzondelelo,

ngaphezu komlindi ojonge ukusa,

nangaphezu komantshingilane ojong' umsobomvu.

7Sirayeli, thembela kuNdikhoyo, kuba yena unobubele,

futhi yena ukhulula ngokupheleleyo.

8Ewe, yena uya kumkhulula uSirayeli

kuzo zonke izono zakhe.Mat 1:21; Tito 2:14

131

Isikhungo sentobeko

Iculo likaDavide; lelabahambi.

1311Awu, *Ndikhoyo, mna andizigwagwisi;

ngokunjalo mna andiziphakamisi.

Kaloku andizixakekisi ngemicimbi ephakamileyo kunokuba ndinjalo mna.

2Kodwa ndanelisekile, ndaye ndixolile.

Ndinjengosana oluthe cwaka ezingalweni zikanina;

ngenene umoya wam uphuphuma ukwanela.

3Sirayeli, khawuthembele kuNdikhoyo, kususela ngoku kude kube nini-nini.

132

Umhobe wendlu kaThixo

Iculo labahambi.

1321Awu, *Ndikhoyo, mkhumbule uDavide

ngawo onke amasuka-ndihlale akhe,

2nesifungo awakwenzela sona, Ndikhoyo,

eso akuthembise ngaso, Ngangalala yakwaYakobi.

3Wathi: “Andisayi kugoduka, ndingasayi kulala,

4ngenene andisoze ndiwavale amehlo,

ndingasoze ndibuthurhe ubuthongo,

5ndingamakhelanga umzi uNdikhoyo,

nditsho ikhaya lengangalala kaYakobi.”

6Ewe, seva ngaloo mnqophiso e-Efrata,

sagagana nawo kumathafa aseYeharim, sathi:

7“Masiye kuye ebhotwe;

masiye kumnqula simkhahlele.”

8Ndikhoyo, khawuye endaweni yakho yokuphumla,

wena ndawonye netyesi yomnqophiso;

nditsho leyo ingumqondiso wamandla akho.

9Ababingeleli mabavathe ubulungisa,

abantu bakho batsholoze ngovuyo.

10Ngenxa yesicaka sakho uDavide

ungamfulatheli umthanjiswa wakho.2 Gan 6:41-42

11Kaloku, Ndikhoyo, wamenzela isifungo uDavide,

futhi ke soze usijike, usithi:

“Omnye koonyana besinqe sakho

ndiya kumthambisa abe ngukumkani,

angene esikhundleni sakho.2 Sam 7:12-16; 1 Gan 17:11-14; Ndum 89:3-4; Mseb 2:30

12Ukuba ke bathe bawugcina

umnqophiso lo oonyana bakho,

kwanemimiselo endibafundisa yona,

noonyana babo bolawula,

bachophe esikhundleni sakho ngonaphakade.”

13Kaloku uNdikhoyo uyinyule iZiyon;

uyikhethele ukuba ibe likhaya lakhe, esithi:

14“Eli likhaya lam lokuphumla naphakade;

ndiya kuma apha ngokomnqweno wam.

15Ndiya kuyithi jize ngentabalala yendyebo;

abahlelelekileyo ndiya kubondla.

16Ababingeleli bovatha usindiso,

abantu bam batsholoze ngemihlali.

17Kuya kuvela omnye kubazukulwana bakaDavide;

ndiya kuwugcina umlibo womthanjiswa wam.1 Kum 11:36

18Iintshaba zakhe ndozigalela ngehlazo;

ke olwakhe ulawulo loba nesidima nenkqubela.”