IsiXhosa 1996 (XHO96)
129

Ukucela ukuhlangulwa

Iculo labahambi.

1291USirayeli makabalise athi:

“Iintshaba zandihlasela kwandiseyimveku.

2Ewe, zanditshutshisa kwandiselula,

kodwa zange zindongamele.

3Zandixobula umqolo, ndangathi bendilinywa.

4Kambe ke yena *uNdikhoyo ulilungisa;

undikhulule kwiimbophelelo zabakhohlakeleyo.”

5Bonke abayithiyileyo iZiyon mababuye bephoxekile.

6Mabafane nengca entshula phezu kwendlu,

yona idodobalayo ingakhuli.

7Ayide isikwe nokusikwa;

futhi ayiqokelelwa ibe zizipha.

8Nabadlulayo abatsho nokutsho ukuthi:

“UNdikhoyo makanithamsanqele;

thina siyanithamsanqelisa egameni likaNdikhoyo!”

130

Ukukhululwa esonweni

Iculo labahambi.

1301*Ndikhoyo, ndiyazibika kuwe;

ndikhala kuwe ndibindekile.

2Awu, Nkosi, ndive ndiyakuthandaza,

usiphulaphule isikhungo sam.

3Ukuba ubuzigcina izono zabantu, Ndikhoyo,

ngubani obengasindayo?

4Kambe ke wena uyaxolela,

khon' ukuze uhlonitshwe.

5Ndithembele ngokupheleleyo kuNdikhoyo;

ewe, ndikholosa ngelizwi lakhe.

6Umoya wam ukholosa ngoNdikhoyo ngenzondelelo,

ngaphezu komlindi ojonge ukusa,

nangaphezu komantshingilane ojong' umsobomvu.

7Sirayeli, thembela kuNdikhoyo, kuba yena unobubele,

futhi yena ukhulula ngokupheleleyo.

8Ewe, yena uya kumkhulula uSirayeli

kuzo zonke izono zakhe.Mat 1:21; Tito 2:14

131

Isikhungo sentobeko

Iculo likaDavide; lelabahambi.

1311Awu, *Ndikhoyo, mna andizigwagwisi;

ngokunjalo mna andiziphakamisi.

Kaloku andizixakekisi ngemicimbi ephakamileyo kunokuba ndinjalo mna.

2Kodwa ndanelisekile, ndaye ndixolile.

Ndinjengosana oluthe cwaka ezingalweni zikanina;

ngenene umoya wam uphuphuma ukwanela.

3Sirayeli, khawuthembele kuNdikhoyo, kususela ngoku kude kube nini-nini.