IsiXhosa 1996 (XHO96)
12

Ukucela uncedo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara; uvunywa ngebhasi.

121Nceda, *Ndikhoyo!

Akukho namnye umnt' olungileyo;

baphelile abantw' abathembekileyo.

2Bathetha ubuxok' abantu, bekhohlisana.

Bav' amantyontyelo baxokisane ngeentethw' ezimbaxa.

3Wobaqhawul' imilebe uNdikhoyo abantw' abakhohlisayo;

wobashunqul' iilwimi abantw' abazigwagwisayo.

4Nditsho nkqu abo bathi: “Sophumelela ngolwimi lwethu.

Iyeyethu nje imilebe le, ngubani owosixelela emasikuthethe?”

5“Ndiza kulamla ke ngoku,” utsho uNdikhoyo,

“ngenxa yokuba amahlwempu ayacinezelwa,

neentsizana ziyancwina.

Ndobanika oko kuphumla bakulangazelelayo.”

6-7Zithembekile izithembiso zikaNdikhoyo,

azinasibhidi, zinjengesiliva enyityilikiswe eziko kasixhenxe.

Uzigcinile izithembiso zakho, Ndikhoyo;

sigcine sikhuselekile kubantw' abagwenxa.

8Basingqonge macal' onke abantw' abagwenxa,

lo gama wonke ubani ekuvuyela ukungcola.

13

Ukucela uncedo

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

131Koda kube nini na, *Ndikhoyo, undilibele kwaphela?

Koda kube nini na ndingakuboni?

2Koda kube nini na ndinomva-ndedwa,

ndinesingqala, ibuhlung' imini yonke intliziyo yam?

Koda kube nini zindivuyelel' iintshaba zam?

3Bek' iindlebe, Ndikhoyo, undive, Thixo wam.

Ndihlaziye, hleze ndilal' ubuthongo bokufa,

4hleze luthi lundoyisil' utshaba lwam,

bachwayit' ababandezeli, kuba ndoyisiwe.

5Kodwa ndithembe uthando lwakho olungajikiyo;

ndochulumacha kuba uyandihlangula.

6Ndombonga uNdikhoyo, kuba endiphethe ngobubele.

14

Abakhohlakeleyo

(Ndum 53)

Umhobe kaDavide; kumbhexeshi-kwayara.

141Iziyatha zithi akukho Thixo ngandawo.

Zonakele, futhi zenza amasikizi;

akukho ulungisayo kuzo.

2Ke yena *uNdikhoyo ubabukele abantu;

uhlel' ezulwini efuna ukuqonda

ukuba ngaba sikho na isilumko,

nditsho ofuna ukunqula uThixo.

3Kambe ke bonke bemkile,

xa bebonke bonakele;

kuba akakho olungisayo,

nditsho nokuba abe mnye.Roma 3:10-12

4Abanangqondo na abakhohlakeleyo;

abo baxhaphaza amawethu, ngathi batya isonka,

bangamnquliyo nokumnqula uNdikhoyo?

5Baya kunkwantya benkwantyile,

kuba uThixo ukunye nâbo bamthobeleyo.

6Nangona aminxwayo amacebo osizana,

nguNdikhoyo olixhadi lalo.

7Akwaba ingavela eZiyon inkululeko yamaSirayeli,

akuba uNdikhoyo eyibuyisile inkqubela yabantu bakhe.

AbakwaYakobi baya kugcoba;

ewe, ochulumacha amaSirayeli.