IsiXhosa 1996 (XHO96)
127

Ukuncoma izibele zikaNdikhoyo

Iculo likaSolmon; lelabahambi.

1271Ukuba *uNdikhoyo akayakhi indlu,

bafumana bebulaleka abayakhayo.

Ukuba asaluswa nguNdikhoyo isixeko,

ancam' ubuthongo ngelize amajoni alindayo.

2Ngamampunge ukuzabalaza uzam' ukuzixhasa,

uvuka ngentseni, ulal' ezinzulwini,

ungumaphila-kukuzenzela.

Kaloku uNdikhoyo uyabaxhasa abakhe;

ewe, yena ubaxhasa belele.

3Uyabona ke, oonyana lilifa elivela kuNdikhoyo;

ngenene, abantwana sisipho esivela kuye.

4Oonyana bendodana bafana neentolo

elixhobe ngazo ijoni.

5Hay' ukuzimaseka kwendoda enesiphampa sazo!

Ayisoze yadeleka mpela,

naxa ixambulisana neentshaba enkundleni.

128

Inyhweba yabathobela uNdikhoyo

Iculo labahambi.

1281Hay' inyhweba yomntu omthobelayo *uNdikhoyo,

ohamba ngokwemimiselo yakhe.

2Onjalo uyazibona iziqhamo zemisebenzi yakhe;

uhlala ngokonwaba enenkqubela.

3Inkosikazi yakhe ifana nomdiliya oyokozelayo, omi ngasendlwini;

abantwana bakhe bafana nezithole zomnquma ezingqonge isithebe sakhe.

4Ewe, ngenene unenyhweba umntu omthobelayo uNdikhoyo.

5Ngamana waphokoza amathamsanqa eseZiyon uNdikhoyo,

ke wena uyibone inkqubela yeJerusalem

ngayo yonke imihla yobomi bakho,

6ukhule ude ukhokhobe.

Makube chosi, kube hele kwaSirayeli!

129

Ukucela ukuhlangulwa

Iculo labahambi.

1291USirayeli makabalise athi:

“Iintshaba zandihlasela kwandiseyimveku.

2Ewe, zanditshutshisa kwandiselula,

kodwa zange zindongamele.

3Zandixobula umqolo, ndangathi bendilinywa.

4Kambe ke yena *uNdikhoyo ulilungisa;

undikhulule kwiimbophelelo zabakhohlakeleyo.”

5Bonke abayithiyileyo iZiyon mababuye bephoxekile.

6Mabafane nengca entshula phezu kwendlu,

yona idodobalayo ingakhuli.

7Ayide isikwe nokusikwa;

futhi ayiqokelelwa ibe zizipha.

8Nabadlulayo abatsho nokutsho ukuthi:

“UNdikhoyo makanithamsanqele;

thina siyanithamsanqelisa egameni likaNdikhoyo!”