IsiXhosa 1996 (XHO96)
125

Ukhuseleko lwemilowo yakwaThixo

Iculo labahambi.

1251Abo bakholosa *ngoNdikhoyo banjengentaba iZiyon,

yona ingasoze yashukunyiswa koko izinzile ngonaphakade.

2Kwanjengokuba iintaba ziyingqongile iJerusalem

noNdikhoyo wenjenjalo ukubaphahla abantu bakhe,

nangoku kude kube ngunaphakade.

3Izikhohlakali soze zilawule elizweni lamalungisa,

hleze namalungisa asuke enze ububi.

4Awu, Ndikhoyo, walungiselele amalungisa,

abo bantliziyo zingaphambukiyo.

5Kodwa ke bona abaphambukayo

babandakanye nezikhohlakali, Ndikhoyo.

Makube chosi, kube hele kwaSirayeli!

126

Ukucel' ibuyambo

Iculo labahambi.

1261Ekusibuyiseleni *kukaNdikhoyo eZiyon,

ngokuya sasiphuma ekuthinjweni,

kwasuka kwaba ngathi liphupha.

2Safumana sagigitheka yintsini,

kwayintswahla yemincili novuyo.

Zade zatsho nezizwe zathi:

“Ngenene uNdikhoyo ubenzele izinto ezinkulu.”

3UNdikhoyo usincede kakhulu, ngoko ke siyavuya.

4Khawusibuyisele inkqubela, Ndikhoyo,

njengamanzi empompoz' entlango.

5Abo bahlwayela behlininika besezinyembezini

banga bangavuna bebobotheka yimincili.

6Abo baphuma bahambe bezibambe ngeenkophe,

bepheth' imbewu, besiya kuhlwayela,

bobuya bedanduluka, bememelela ngemincili.

Kaloku bobuya besikaza, bethwel' isivuno.

127

Ukuncoma izibele zikaNdikhoyo

Iculo likaSolmon; lelabahambi.

1271Ukuba *uNdikhoyo akayakhi indlu,

bafumana bebulaleka abayakhayo.

Ukuba asaluswa nguNdikhoyo isixeko,

ancam' ubuthongo ngelize amajoni alindayo.

2Ngamampunge ukuzabalaza uzam' ukuzixhasa,

uvuka ngentseni, ulal' ezinzulwini,

ungumaphila-kukuzenzela.

Kaloku uNdikhoyo uyabaxhasa abakhe;

ewe, yena ubaxhasa belele.

3Uyabona ke, oonyana lilifa elivela kuNdikhoyo;

ngenene, abantwana sisipho esivela kuye.

4Oonyana bendodana bafana neentolo

elixhobe ngazo ijoni.

5Hay' ukuzimaseka kwendoda enesiphampa sazo!

Ayisoze yadeleka mpela,

naxa ixambulisana neentshaba enkundleni.