IsiXhosa 1996 (XHO96)
124

UThixo uyayisindisa imilowo yakhe

Iculo likaDavide; lelabahambi.

1241USirayeli makatsho athi:

“Ukuba *uNdikhoyo ebengekho ngakuthi,

2ewe, ukuba besingaxhaswa nguNdikhoyo

ekuhlaselweni kwethu lutshaba,

3ngelusiginye sihleli ngokuya lwaluvutha ngumsindo.

4Ngezasitshayela iimpuphuma;

ewe, umsinga ngewawusirhaxile.

5Ngesantywiliselwa, satshona lè,

kuloo manzi alatyuzayo.”

6UNdikhoyo ngowokubongwa,

kuba yena akasiyekelanga

saba ngamaxhoba okuqwengwa.

7Thina siphuncule njengentak' esigwini;

ewe, isigu saphukile, sasinda ke thina.

8Uncedo lwethu luvela kuNdikhoyo

ongumdali wamazulu nehlabathi.

125

Ukhuseleko lwemilowo yakwaThixo

Iculo labahambi.

1251Abo bakholosa *ngoNdikhoyo banjengentaba iZiyon,

yona ingasoze yashukunyiswa koko izinzile ngonaphakade.

2Kwanjengokuba iintaba ziyingqongile iJerusalem

noNdikhoyo wenjenjalo ukubaphahla abantu bakhe,

nangoku kude kube ngunaphakade.

3Izikhohlakali soze zilawule elizweni lamalungisa,

hleze namalungisa asuke enze ububi.

4Awu, Ndikhoyo, walungiselele amalungisa,

abo bantliziyo zingaphambukiyo.

5Kodwa ke bona abaphambukayo

babandakanye nezikhohlakali, Ndikhoyo.

Makube chosi, kube hele kwaSirayeli!

126

Ukucel' ibuyambo

Iculo labahambi.

1261Ekusibuyiseleni *kukaNdikhoyo eZiyon,

ngokuya sasiphuma ekuthinjweni,

kwasuka kwaba ngathi liphupha.

2Safumana sagigitheka yintsini,

kwayintswahla yemincili novuyo.

Zade zatsho nezizwe zathi:

“Ngenene uNdikhoyo ubenzele izinto ezinkulu.”

3UNdikhoyo usincede kakhulu, ngoko ke siyavuya.

4Khawusibuyisele inkqubela, Ndikhoyo,

njengamanzi empompoz' entlango.

5Abo bahlwayela behlininika besezinyembezini

banga bangavuna bebobotheka yimincili.

6Abo baphuma bahambe bezibambe ngeenkophe,

bepheth' imbewu, besiya kuhlwayela,

bobuya bedanduluka, bememelela ngemincili.

Kaloku bobuya besikaza, bethwel' isivuno.