IsiXhosa 1996 (XHO96)
123

Ukutarhuzisa

Iculo labahambi.

1231*Ndikhoyo, ndikhangela kuwe,

wena ohlala emazulwini.

2Kaloku namaphakathi ajonga izinwe zenkosi yawo,

nanjengokuba namaphakathikazi elindele izinwe kwinkosazana.

Nathi ke senjenjalo ukukhangela kuwe, Ndikhoyo Thixo wethu,

ude wena usenzele inceba.

3Awu, Ndikhoyo, sikwa yimfesane;

velana nathi, siyakubongoza!

Koda kube nini sisisigculelo?

4Ewe, kudala sinyamezele, sigxijwa ngabazingcayo,

sidodotyaliswa ngabacinezeli abanekratshi.