IsiXhosa 1996 (XHO96)
121

UNdikhoyo umalusi wethu

Iculo labahambi.

1211Amehlo am ndiwajongis' enkalweni;

yaz'ba lovela ngaphi na uncedo lwam?

2Umncedi wam *nguNdikhoyo,

yena ungumenzi wamazulu nehlabathi.

3Yena wondibamba lungatyibiliki unyawo lwam;

kaloku akozeli, walusa mna.

4Khangela, umalusi kaSirayeli akozeli,

engalali nokulala oku.

5Kaloku nguNdikhoyo okwalusayo –

nguye okwenzela umthunzi.

6Emini ilanga aliyi kukugqatsa;

kanti ke nenyanga ebusuku ayinakukwenza nto.

7NguNdikhoyo ixhadi lakho lakubhek' umoya;

ewe, uya kukwalusa ungachukunyiswa nto.

8Ngenene, uNdikhoyo uya kukwalusa,

xa uhambayo naxa ubuyayo,

kuqalela ngoku kude kube nini-nini.