IsiXhosa 1996 (XHO96)
116

Osindisiweyo ekufeni ubonga uThixo

1161*UNdikhoyo ndiyamthanda, kuba uyandiva;

uyasabela ndakuzibika kuye.

2Njengoko endiphulaphula nje,

ndobhenela kuye xa ndisadl' ubomi.

3Izabatha zokufa zandibhijela,

izoyikiso zelabafileyo zandikhonkxa;

latsho laxubayela ndangcungcutheka.

4Ke kaloku ndabhenela kuNdikhoyo, ndathi:

“Awu, Ndikhoyo, ndiyakubongoza, ndisindise!”

5Unesisa kambe uNdikhoyo, ulungile;

hayi ke bethu, inceba yoThixo wethu!

6UNdikhoyo uyabakhusela abaxakiweyo;

nam ndandingenamandla wandihlangula.

7Musa ukuxhalaba, mphefumlo wam,

kuba uNdikhoyo undivelele.

8UNdikhoyo undihlangule ekufeni;

yena undosule iinyembezi,

wandikhusela andakhubeka.

9Kungoko ndihamba noNdikhoyo

kweli lizwe labaphilayo.

10Ndancekelela, ndathemba,

nakuba ndandisithi sendivuthulukile.2 Kor 4:13

11Ekuncameni ndakhala ndathi:

“Abathembekanga kambe abantu.”

12Yaz'ba ndingambuyisela ngantoni na uNdikhoyo

ngezibele ezingaka andenzele zona?

13Ndothatha indebe yosindiso,

ndibize igama likaNdikhoyo.

14Izithembiso zam ndozifezekisa kuNdikhoyo;

ewe, nditsho phambi kwabantu bakhe.

15Ayithandeki kambe kuNdikhoyo

into yokufa kwabantu bakhe.

16Awu, Ndikhoyo, ndisisicaka sakho;

ewe, ndingunyana wesicakazana sakho;

ndilapha nje ndakhululwa nguwe.

17Ndiya kukwenzela idini lombulelo;

ewe, ndobiza igama likaNdikhoyo.

18Izithembiso zam ndozifezekisa kuye;

ewe, nditsho phambi kwabantu bakhe,

19enkundleni yendlu kaNdikhoyo,

kanye phakathi eJerusalem.

Huntshu-u-u! Sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

117

Izibongo zikaNdikhoyo

1171Dandulukani nibong' *uNdikhoyo, nonke nina zintlanga!

Mtyibeleni nimncome, nonke nina zizwe!Roma 15:11

2Kaloku izibele zakhe zibalasele ngakuthi;

ibe ke uNdikhoyo wohlala enyanisekile kude kuse ephakadeni.

Kungoko sisithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

118

Ukubulela ngenxa yobubele bukaThixo

1181Mdumiseni *uNdikhoyo, kuba elungile;

izibele zakhe zohlala zihleli.

2Ewe, makatsho uSirayeli athi:

“Izibele zakhe soze zitshitshe.”

3Ngokunjalo nendlu ka-Aron mayithi:

“Ngenene izibele zakhe soze zithini.”

4Ewe, abamthobelayo uNdikhoyo mabathi:

“Izibele zakhe zifikelela ephakadeni.”

5Xa ndandisebunzimeni ndabhenela kuNdikhoyo,

waza yena wasabela wandihlangula.

6Andinadyudyu, kuba uNdikhoyo ungakum;

okokwakhe yena umntu akanakundenza nto konke.Hebh 13:6

7Ngenene uNdikhoyo ungakum, uyandinceda;

ngoko ke ndiya kuboyisa abandithiyileyo.

8Into ebhetele kukuzimela ngoNdikhoyo,

kunokuba uthembele ngomntu.

9Kubhetele ukholose ngoNdikhoyo,

ndaweni yokukholosa ngamanene.

10Ndakha ndarhawulwa ziintlanga,

kodwa egameni likaNdikhoyo ndaziqwakanisa.

11Ewe, zazindirhawule mbombo zone,

kodwa ngamandla kaNdikhoyo ndalalisa ugodo.

12Wena wakha wagutyungelwa libubu leenyosi?

Hayi, zazidangazela njengomlilo wameva,

kodwa ngamandla kaNdikhoyo ndaziswantsulisa.

13Zazindityhala ndaphantse ndakhahlelwa phantsi,

kodwa nalapho uNdikhoyo wandinceda.

14Ingoma yam namandla am nguNdikhoyo;

ewe kaloku, ndisindiswa nguye.Mfud 15:2; Isaya 12:2

15Nantso intsholo yoloyiso ivakala;

kaloku amalungisa ayamemelela,

athi: “Ubungangamsha bukaNdikhoyo bugqwesile;

16amandla kaNdikhoyo abalasele;

ewe, ubungangamsha bukaNdikhoyo bugqwesile!”

17Mna andiyi kufa; ndiya kudla ubomi,

ndibalise ngezenzo zikaNdikhoyo.

18Yena undohlwaye kabukhali;

kambe ke akandiyekelanga ekufeni.

19Khanindivulele amasango endlu kaThixo,

khon' ukuze ndingene ndidumise uNdikhoyo.

20Nali isango lokungena kwaNdikhoyo;

ngamalungisa odwa angenayo ngalo.

21Ndiyabulela kuba undivile;

kaloku wena ungumhlanguli wam.

22Kaloku ilitye abalidelayo abakhi

laba lelona libalulekileyo lesiseko.Luka 20:17; Mseb 4:11; 1 Pet 2:7

23Ewe, lo ngumsebenzi kaNdikhoyo;

kambe ke thina uyasimangalisa.Mat 21:42; Marko 12:10-11

24Namhla kunamhla, yimini kaNdikhoyo;

masizonwabise sibe nemihlali ngayo.

25Sisindise,Mat 21:9; Marko 11:9; Yoh 12:13 siyakubongoza, Ndikhoyo!

Awu, siyatarhuzisa, Ndikhoyo; masiphumelele ngawe!

26Banoyolo abangena ngegama likaNdikhoyo;Mat 21:9; 23:39; Marko 11:9; Luka 13:35; 19:38; Yoh 12:13

siyanithamsanqela thina sisendlwini kaNdikhoyo.

27UNdikhoyo nguThixo, usikhanyisele.

Yenzani umngcelele wokubulela, niphethe amahlamvu,

ningqungqe, nilijikeleze iqonga lamadini.

28UnguThixo wam, ndiyakubulela;

ubungangamsha bakho, Thixo, ndiya kububhengeza.

29Mdumiseni uNdikhoyo, kuba elungile;

izibele zakhe zohlala zihleli.