IsiXhosa 1996 (XHO96)
116

Osindisiweyo ekufeni ubonga uThixo

1161*UNdikhoyo ndiyamthanda, kuba uyandiva;

uyasabela ndakuzibika kuye.

2Njengoko endiphulaphula nje,

ndobhenela kuye xa ndisadl' ubomi.

3Izabatha zokufa zandibhijela,

izoyikiso zelabafileyo zandikhonkxa;

latsho laxubayela ndangcungcutheka.

4Ke kaloku ndabhenela kuNdikhoyo, ndathi:

“Awu, Ndikhoyo, ndiyakubongoza, ndisindise!”

5Unesisa kambe uNdikhoyo, ulungile;

hayi ke bethu, inceba yoThixo wethu!

6UNdikhoyo uyabakhusela abaxakiweyo;

nam ndandingenamandla wandihlangula.

7Musa ukuxhalaba, mphefumlo wam,

kuba uNdikhoyo undivelele.

8UNdikhoyo undihlangule ekufeni;

yena undosule iinyembezi,

wandikhusela andakhubeka.

9Kungoko ndihamba noNdikhoyo

kweli lizwe labaphilayo.

10Ndancekelela, ndathemba,

nakuba ndandisithi sendivuthulukile.2 Kor 4:13

11Ekuncameni ndakhala ndathi:

“Abathembekanga kambe abantu.”

12Yaz'ba ndingambuyisela ngantoni na uNdikhoyo

ngezibele ezingaka andenzele zona?

13Ndothatha indebe yosindiso,

ndibize igama likaNdikhoyo.

14Izithembiso zam ndozifezekisa kuNdikhoyo;

ewe, nditsho phambi kwabantu bakhe.

15Ayithandeki kambe kuNdikhoyo

into yokufa kwabantu bakhe.

16Awu, Ndikhoyo, ndisisicaka sakho;

ewe, ndingunyana wesicakazana sakho;

ndilapha nje ndakhululwa nguwe.

17Ndiya kukwenzela idini lombulelo;

ewe, ndobiza igama likaNdikhoyo.

18Izithembiso zam ndozifezekisa kuye;

ewe, nditsho phambi kwabantu bakhe,

19enkundleni yendlu kaNdikhoyo,

kanye phakathi eJerusalem.

Huntshu-u-u! Sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”