IsiXhosa 1996 (XHO96)
115

UThixo okukuphela kwakhe

1151Hayi bo! Mayingabi sithi, *Ndikhoyo;

ewe, makudunyiswe igama lakho,

ngenxa yezibele nokunyaniseka kwakho!

2Ngani ukuba iintlanga zide zithi:

“Uphi na lo Thixo wabo kakade?”

3UThixo wethu usemazulwini;

yena wenza loo nto ayithandayo.

4Kanti ke *izithixo zabo ziyisiliva negolide;

bazenza ngezandla ngokwabo.

5Ewe, zinemilomo nje, azithethi;

zinawo amehlo, kodwa ziimfama.

6Nakuba zineendlebe, aziva kodwa;

zineempumlo, kodwa azikwazi ukusezela.

7Ewe, zinezandla ezifileyo;

zineenyawo, kodwa azikwazi ukuhamba;

imiqala yazo ayikwazi kwenza sandi.

8Ew', abenzi bazo bofana nazo,

bekwanjalo nabo bonke abaqamela ngazo.Ndum 135:15-18; siTyh 9:20

9Ke wena, Sirayeli, kholosa ngoNdikhoyo!

Uluncedo nomkhuseli wakho.

10Nani, ndlu ka-Aron,

kholosani ngoNdikhoyo!

Uluncedo nomkhuseli wenu.

11Nabo bonke abamthobelayo uNdikhoyo mabakholose ngaye!

Uluncedo nomkhuseli wabo.

12UNdikhoyo wosithamsanqelisa, kuba uyasazelelela;

uya kuyithamsanqela indlu kaSirayeli,

ayithamsanqele indlu ka-Aron.

13Bothamsanqeleka abamthobelayo uNdikhoyo;

ewe, nditsho abancinci kwanabakhulu.SiTyh 11:18; 19:5

14Ngamana wanandisa uNdikhoyo,

nina kunye nezizukulwana zenu.

15Ngamana wanithamsanqela uNdikhoyo

ongumenzi wamazulu nehlabathi.

16Kambe ke wona amazulu ngakaNdikhoyo;

ke lona ihlabathi walabela oonyana babantu.

17Abafileyo abamdumisi uNdikhoyo,

bengacingi nâbo behlela kwelabathe cwaka.

18Kambe ke thina somdumisa uNdikhoyo

kusukela ngoku kude kuse ephakadeni.

Huntshu-u-u! Sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”