IsiXhosa 1996 (XHO96)
111

Izibongo zikaNdikhoyo

1111Huntshu-u-u! Sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

*UNdikhoyo ndiya kumbonga ndiphelelise;

ewe, ndiya kumbonga ndikunye namalungisa ebandleni lakhe.

2Ewe, mikhulu kambe imisebenzi kaNdikhoyo;

abayilangazelelayo bayayiphicotha bayiqondisise.

3Imisebenzi yakhe inesidima nobungangamsha;

ubulungisa bakhe buhlala buhleli.

4Yena uyasikhumbuza imisebenzi yakhe;

uNdikhoyo unobubele enesisa.

5Uyabondla abo bamthobelayo;

yena akawulibali umnqophiso wakhe.

6Abantu bakhe ubabonisile amandla akhe

ngokubabèla ilifa leentlanga.

7Ewe, imisebenzi yakhe mihle, inyanisekile;

umntu angaqamela ngemimiselo kaNdikhoyo.

8Ke yona iya kuhlala ihleli;

yamiselwa ngentembeko nokunyaniseka.

9Abantu bakhe wabathi jize ngenkululeko,

waza wabamisela umnqophiso ongatshitshiyo.

Hay' ubunyulu nobungangamsha begama lakhe!

10Isiseko sobulumko kukuthobela uNdikhoyo.Yobi 28:28; Zaf 1:7; 9:10

Abayenzayo ke le nto baba nengqiqo eyiyo.

Ewe, makadunyiswe nanini-nanini!

112

Uvuyo lwelungisa

1121Aa! Bayethe, Mhlekazi!

Hayi uyolo lomntu omthobelayo *uNdikhoyo,

oyilangazelelayo imiyalelo yakhe.

2Inzala yakhe iya kuba nobungangamsha elizweni;

isizukulwana samalungisa sothamsanqeleka.

3Kweyakhe indlu yindyebo nobutyebi;

uya kuhlala esenza ubulungisa.

4Yena uyawakhanyisela amalungisa;

unjengesibane ebumnyameni,

kuba unobubele, inceba, nokulunga.

5Unethamsanqa umntu onika ngesisa,

lowo ungayiqhubi ngobuqhetseba imicimbi yakhe.

6Ilungisa alisoze ligungqe,

laye lingasoze lilibaleke.

7Iindaba ezimbi azilirhwaqelisi;

kaloku lomelele, kuba liqamele ngoNdikhoyo.

8Alitatazeli, laye lingenadyudyu,

zide zoyisakale iintshaba zalo.

9Lona linezinwe kumahlwempu;

liya kuhlala lisenza ubulungisa.2 Kor 9:9

Ewe, liyahlonitshwa, futhi linesidima.

10Abangendawo bathi bakuyibona le nto bakhathazeke;

bathwal' umlomo bajijitheke bancame.

Ewe, iminqweno yabo ayizi nanto.

113

Ukuncoma ubulungisa bukaNdikhoyo

1131Aa! Bayethe, Mhlekazi!

Ewe, mbongen' *uNdikhoyo, zicaka zakhe;

khanityibele nibong' igama likaNdikhoyo.

2Ewe, lelokubongwa lidunyiswe igama likaNdikhoyo,

kusukela kalokunje kude kube nini-nini.

3Kusukela empuma kude kuye entshonalanga

uNdikhoyo makabe ngokhahlelwayo.

4UNdikhoyo ungaphaya, uzivelele zonk' izizwe;

isihomo sakhe siwakrobel' amazulu.

5Yaz'ba singamfanisa nabani n' uNdikhoyo uThixo wethu,

umahlal' emalandalahla kweliphezulu?

6Ngumagob' umnqonqo alengetyeke,

eqwalasel' amazulu nehlabathi.

7Amahlwempu uyawaphakamisa, awavuthulul' uthuli;

ewe, nabagqub' eluthuthwini uyabaphakamisa.

8Batsho bangqendeve ndawonye namatshawe;

ewe, babe matwa namatshawe abantu bakhe.

9Nomfazi ongaphathiyo umzimasa ngomzi,

atsho abe ngunobantwana onemincili.

Huntshu-u-u!

Bayethe, Mhlekazi!