IsiXhosa 1996 (XHO96)
112

Uvuyo lwelungisa

1121Aa! Bayethe, Mhlekazi!

Hayi uyolo lomntu omthobelayo *uNdikhoyo,

oyilangazelelayo imiyalelo yakhe.

2Inzala yakhe iya kuba nobungangamsha elizweni;

isizukulwana samalungisa sothamsanqeleka.

3Kweyakhe indlu yindyebo nobutyebi;

uya kuhlala esenza ubulungisa.

4Yena uyawakhanyisela amalungisa;

unjengesibane ebumnyameni,

kuba unobubele, inceba, nokulunga.

5Unethamsanqa umntu onika ngesisa,

lowo ungayiqhubi ngobuqhetseba imicimbi yakhe.

6Ilungisa alisoze ligungqe,

laye lingasoze lilibaleke.

7Iindaba ezimbi azilirhwaqelisi;

kaloku lomelele, kuba liqamele ngoNdikhoyo.

8Alitatazeli, laye lingenadyudyu,

zide zoyisakale iintshaba zalo.

9Lona linezinwe kumahlwempu;

liya kuhlala lisenza ubulungisa.2 Kor 9:9

Ewe, liyahlonitshwa, futhi linesidima.

10Abangendawo bathi bakuyibona le nto bakhathazeke;

bathwal' umlomo bajijitheke bancame.

Ewe, iminqweno yabo ayizi nanto.