IsiXhosa 1996 (XHO96)
110

UNdikhoyo nomthanjiswa wakhe

Umhobe kaDavide.

1101*UNdikhoyo wathi enkosini yam ukumkani:

“Hlala ngakum kweli wonga,

lo gama ndikoyisela iintshaba zakho.”Mat 22:44; Marko 12:36; Luka 20:42-43; Mseb 2:34-35; 1 Kor 15:25; Efese 1:20-22; Kol 3:1; Hebh 1:13; 8:1; 10:12-13

2Ulawulo lwakho uNdikhoyo woluqalisa eZiyon.

Ke wena zilawule iintshaba zakho.

3Amatshawe akho ozincama engaqhutywa,

evethe eziyokoyoko zoloyiso,

mhla wagagana notshaba lwakho.

Kusasa ngejekejeke lobuthelana okombethe ulutsha.

4UNdikhoyo akayi kujika, kuba wafunga wathi:

“Wena ungumbingeleli wodidi lukaMelkizedeki

oya kuhlala ehleli.”Hebh 5:6; 6:20; 7:17,21

5Ke yona iNkosi ingakuwe;

mhla yacaphuka iya kuzibhangisa izikumkani.

6Iya kuzingenela ngomgwebo izizwe,

zitsho ziqungquluze izidumbu zabantu;

ewe, iya kuzivikiva iziphathamandla jikelele.

7Ukumkani uya kusela ecaleni kwendlela;

ngako ke aqingqe ethwel' indwe.

111

Izibongo zikaNdikhoyo

1111Huntshu-u-u! Sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

*UNdikhoyo ndiya kumbonga ndiphelelise;

ewe, ndiya kumbonga ndikunye namalungisa ebandleni lakhe.

2Ewe, mikhulu kambe imisebenzi kaNdikhoyo;

abayilangazelelayo bayayiphicotha bayiqondisise.

3Imisebenzi yakhe inesidima nobungangamsha;

ubulungisa bakhe buhlala buhleli.

4Yena uyasikhumbuza imisebenzi yakhe;

uNdikhoyo unobubele enesisa.

5Uyabondla abo bamthobelayo;

yena akawulibali umnqophiso wakhe.

6Abantu bakhe ubabonisile amandla akhe

ngokubabèla ilifa leentlanga.

7Ewe, imisebenzi yakhe mihle, inyanisekile;

umntu angaqamela ngemimiselo kaNdikhoyo.

8Ke yona iya kuhlala ihleli;

yamiselwa ngentembeko nokunyaniseka.

9Abantu bakhe wabathi jize ngenkululeko,

waza wabamisela umnqophiso ongatshitshiyo.

Hay' ubunyulu nobungangamsha begama lakhe!

10Isiseko sobulumko kukuthobela uNdikhoyo.Yobi 28:28; Zaf 1:7; 9:10

Abayenzayo ke le nto baba nengqiqo eyiyo.

Ewe, makadunyiswe nanini-nanini!

112

Uvuyo lwelungisa

1121Aa! Bayethe, Mhlekazi!

Hayi uyolo lomntu omthobelayo *uNdikhoyo,

oyilangazelelayo imiyalelo yakhe.

2Inzala yakhe iya kuba nobungangamsha elizweni;

isizukulwana samalungisa sothamsanqeleka.

3Kweyakhe indlu yindyebo nobutyebi;

uya kuhlala esenza ubulungisa.

4Yena uyawakhanyisela amalungisa;

unjengesibane ebumnyameni,

kuba unobubele, inceba, nokulunga.

5Unethamsanqa umntu onika ngesisa,

lowo ungayiqhubi ngobuqhetseba imicimbi yakhe.

6Ilungisa alisoze ligungqe,

laye lingasoze lilibaleke.

7Iindaba ezimbi azilirhwaqelisi;

kaloku lomelele, kuba liqamele ngoNdikhoyo.

8Alitatazeli, laye lingenadyudyu,

zide zoyisakale iintshaba zalo.

9Lona linezinwe kumahlwempu;

liya kuhlala lisenza ubulungisa.2 Kor 9:9

Ewe, liyahlonitshwa, futhi linesidima.

10Abangendawo bathi bakuyibona le nto bakhathazeke;

bathwal' umlomo bajijitheke bancame.

Ewe, iminqweno yabo ayizi nanto.