IsiXhosa 1996 (XHO96)
109

Isikhalazo somntu osengxakini

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide.

1091Thixo wam endimncomayo,

ngani ukuba uthi cwaka,

2ndimangalelwa nje zizikhohlakali namaxoki?

Kaloku bona bandirhintyela ngobuxoki;

3bathetha izinto ezimasikizi ngam;

bandihlasela ndingenzanga nto.

4Ndandibathanda ndibathandazela,

kodwa bandibuyekeza ngokundityhola.

5Ukulunga kwam bakubuyekeza ngobubi;

uthando lwam balubuyekeza ngentiyo.

6Mmisele isibhoja lo mfo;

misa ofana naye ematyaleni.

7Ematyaleni makafunyaniswe onile,

nomthandazo wakhe mawumgwebe.

8Imihla yakhe mayinqanyulwe;

indawo yakhe mayithathwe ngomnye.Mseb 1:20

9Abantwana bakhe mababe ziinkedama,

umfazi wakhe abe ngumhlolokazi.

10Abantwana bakhe mababe zizibhadu-bhadu ezingqibayo;

mabajikeleze bazingele ukutya nasemabhodlweni.

11Ombamba ulutho wanga angamthimba;

amandla akhe makaxhatshazwe ngabasemzini.

12Ngamana akungebikho bani uvelana naye,

angabikho ozisizelayo ezo nkedama.

13Ngamana yaphanza nenzala yakhe,

igama lakhe lingaphindi likhankanywe.

14Ngamana wabuxhiba *uNdikhoyo ububi booyise,

buhlale phambi kwakhe nobubi bukanina.

15Ngamana wabugcina njalo uNdikhoyo obu bubi;

igama lakhe malicime kuthi tu emhlabeni.

16Kaloku lo mntu zange abakhathalele abahlelekileyo nabaxakekileyo,

koko wabadobelela abacinezelwa.

17Wayengumqalekisi, naye ke makaqalekiswe;

zange athamsanqele, naye ke makangakuzuzi.

18Ukuqalekisa wayekunxiba njengempahla:

makuthi nca emzimbeni njengamanzi;

makugqobhozele emathanjeni njengamafutha.

19Ewe, makube njengengubo ayambathayo;

mihla le makube yibhanti ayibhinqayo.

20Ndikhoyo, esi mayibe sisohlwayo sâbo bandimangalelayo,

abo bathetha kakubi ngam.

21Kodwa ke, Mhlekazi Ndikhoyo,

ndivelele ngenxa yegama lakho;

ndihlangule ngenxa yezibele zakho.

22Kaloku ndihlelelekile, ndixakekile;

futhi ke ndixhelekile.

23Ndithe shwaka ngokwesithunzi samarhatya;

ndivuthuluke ngokwesinambuzane.

24Nditsho ndanengevane kukungatyi;

andibhityanga, ndingumcinga!

25Iintshaba zam ziphoxisa ngam;

zakundibona zihlunguzel' intloko.Mat 27:39; Marko 15:29

26Khawundincede, Ndikhoyo Thixo wam;

ndisindise ngokwezo zibele zakho!

27Khawubethe baqonde ukuba nguwe lo,

nguwe ondihlangulayo, Ndikhoyo.

28Mabathi bendiqalekisa nje, ube wena undithamsanqela;

bathi ntimfa ngehlazo abo bandihlaselayo.

Mna ke sicaka mandiphuphume yimincili.

29Abandimangalelayo mabavathe ihlazo;

ewe, mabalithi wambu oku komnweba.

30Ndiya kubhomboloza ndidumisa uNdikhoyo;

ndiya kumncoma phakathi kwezihlwele;

31kuba yena uyamxhasa ohlelelekileyo,

amhlangule kwabo bamsingela phantsi.

110

UNdikhoyo nomthanjiswa wakhe

Umhobe kaDavide.

1101*UNdikhoyo wathi enkosini yam ukumkani:

“Hlala ngakum kweli wonga,

lo gama ndikoyisela iintshaba zakho.”Mat 22:44; Marko 12:36; Luka 20:42-43; Mseb 2:34-35; 1 Kor 15:25; Efese 1:20-22; Kol 3:1; Hebh 1:13; 8:1; 10:12-13

2Ulawulo lwakho uNdikhoyo woluqalisa eZiyon.

Ke wena zilawule iintshaba zakho.

3Amatshawe akho ozincama engaqhutywa,

evethe eziyokoyoko zoloyiso,

mhla wagagana notshaba lwakho.

Kusasa ngejekejeke lobuthelana okombethe ulutsha.

4UNdikhoyo akayi kujika, kuba wafunga wathi:

“Wena ungumbingeleli wodidi lukaMelkizedeki

oya kuhlala ehleli.”Hebh 5:6; 6:20; 7:17,21

5Ke yona iNkosi ingakuwe;

mhla yacaphuka iya kuzibhangisa izikumkani.

6Iya kuzingenela ngomgwebo izizwe,

zitsho ziqungquluze izidumbu zabantu;

ewe, iya kuzivikiva iziphathamandla jikelele.

7Ukumkani uya kusela ecaleni kwendlela;

ngako ke aqingqe ethwel' indwe.

111

Izibongo zikaNdikhoyo

1111Huntshu-u-u! Sithi: “Bayethe, Mhlekazi!”

*UNdikhoyo ndiya kumbonga ndiphelelise;

ewe, ndiya kumbonga ndikunye namalungisa ebandleni lakhe.

2Ewe, mikhulu kambe imisebenzi kaNdikhoyo;

abayilangazelelayo bayayiphicotha bayiqondisise.

3Imisebenzi yakhe inesidima nobungangamsha;

ubulungisa bakhe buhlala buhleli.

4Yena uyasikhumbuza imisebenzi yakhe;

uNdikhoyo unobubele enesisa.

5Uyabondla abo bamthobelayo;

yena akawulibali umnqophiso wakhe.

6Abantu bakhe ubabonisile amandla akhe

ngokubabèla ilifa leentlanga.

7Ewe, imisebenzi yakhe mihle, inyanisekile;

umntu angaqamela ngemimiselo kaNdikhoyo.

8Ke yona iya kuhlala ihleli;

yamiselwa ngentembeko nokunyaniseka.

9Abantu bakhe wabathi jize ngenkululeko,

waza wabamisela umnqophiso ongatshitshiyo.

Hay' ubunyulu nobungangamsha begama lakhe!

10Isiseko sobulumko kukuthobela uNdikhoyo.Yobi 28:28; Zaf 1:7; 9:10

Abayenzayo ke le nto baba nengqiqo eyiyo.

Ewe, makadunyiswe nanini-nanini!