IsiXhosa 1996 (XHO96)
109

Isikhalazo somntu osengxakini

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide.

1091Thixo wam endimncomayo,

ngani ukuba uthi cwaka,

2ndimangalelwa nje zizikhohlakali namaxoki?

Kaloku bona bandirhintyela ngobuxoki;

3bathetha izinto ezimasikizi ngam;

bandihlasela ndingenzanga nto.

4Ndandibathanda ndibathandazela,

kodwa bandibuyekeza ngokundityhola.

5Ukulunga kwam bakubuyekeza ngobubi;

uthando lwam balubuyekeza ngentiyo.

6Mmisele isibhoja lo mfo;

misa ofana naye ematyaleni.

7Ematyaleni makafunyaniswe onile,

nomthandazo wakhe mawumgwebe.

8Imihla yakhe mayinqanyulwe;

indawo yakhe mayithathwe ngomnye.Mseb 1:20

9Abantwana bakhe mababe ziinkedama,

umfazi wakhe abe ngumhlolokazi.

10Abantwana bakhe mababe zizibhadu-bhadu ezingqibayo;

mabajikeleze bazingele ukutya nasemabhodlweni.

11Ombamba ulutho wanga angamthimba;

amandla akhe makaxhatshazwe ngabasemzini.

12Ngamana akungebikho bani uvelana naye,

angabikho ozisizelayo ezo nkedama.

13Ngamana yaphanza nenzala yakhe,

igama lakhe lingaphindi likhankanywe.

14Ngamana wabuxhiba *uNdikhoyo ububi booyise,

buhlale phambi kwakhe nobubi bukanina.

15Ngamana wabugcina njalo uNdikhoyo obu bubi;

igama lakhe malicime kuthi tu emhlabeni.

16Kaloku lo mntu zange abakhathalele abahlelekileyo nabaxakekileyo,

koko wabadobelela abacinezelwa.

17Wayengumqalekisi, naye ke makaqalekiswe;

zange athamsanqele, naye ke makangakuzuzi.

18Ukuqalekisa wayekunxiba njengempahla:

makuthi nca emzimbeni njengamanzi;

makugqobhozele emathanjeni njengamafutha.

19Ewe, makube njengengubo ayambathayo;

mihla le makube yibhanti ayibhinqayo.

20Ndikhoyo, esi mayibe sisohlwayo sâbo bandimangalelayo,

abo bathetha kakubi ngam.

21Kodwa ke, Mhlekazi Ndikhoyo,

ndivelele ngenxa yegama lakho;

ndihlangule ngenxa yezibele zakho.

22Kaloku ndihlelelekile, ndixakekile;

futhi ke ndixhelekile.

23Ndithe shwaka ngokwesithunzi samarhatya;

ndivuthuluke ngokwesinambuzane.

24Nditsho ndanengevane kukungatyi;

andibhityanga, ndingumcinga!

25Iintshaba zam ziphoxisa ngam;

zakundibona zihlunguzel' intloko.Mat 27:39; Marko 15:29

26Khawundincede, Ndikhoyo Thixo wam;

ndisindise ngokwezo zibele zakho!

27Khawubethe baqonde ukuba nguwe lo,

nguwe ondihlangulayo, Ndikhoyo.

28Mabathi bendiqalekisa nje, ube wena undithamsanqela;

bathi ntimfa ngehlazo abo bandihlaselayo.

Mna ke sicaka mandiphuphume yimincili.

29Abandimangalelayo mabavathe ihlazo;

ewe, mabalithi wambu oku komnweba.

30Ndiya kubhomboloza ndidumisa uNdikhoyo;

ndiya kumncoma phakathi kwezihlwele;

31kuba yena uyamxhasa ohlelelekileyo,

amhlangule kwabo bamsingela phantsi.