IsiXhosa 1996 (XHO96)
108

Ukucela ukukhuselwa ezintshabeni

(Ndum 57:7-11; 60:5-12)

1081Awu, Thixo, ndizimisele ngokupheleleyo;

ewe ngenene, andithandabuzi;

ndiza kumemelela nditsholoze!

2Ndosuka ndiqubul' ihapu nekatala;

ewe, ndovuka xa kumpondo zankomo.

3Ndiya kukuncoma phakathi kweentlanga, *Ndikhoyo;

ewe, ndokudumisa naphakathi kwezizwe.

4Izibele zakho zibalasele ezulwini;

ukuthembeka kwakho kurhec' amafu.

5Awu, Thixo, zimaseka phezulu esibhakabhakeni;

isidima nesihomo sakho masibe phezu kwehlabathi jikelele.

6Nceda ngamandla akho usivelele,

ukuze basinde abo ubathandayo.

7UThixo uthethe *esesibingelelweni sakhe,

wathi: “IShekem ndiyayahlula-hlula,

ngoloyiso ndiyayihlahlela;

intili yeSukoti yona ndiyibenge.

8IGiliyadi yeyam, noManase ngowam;

uEfrayim lelona xhadi lam;

uJuda ngumsimbithi wam.

9UMowabhi yintili yam yebhongo;

ke yena uEdom ndiyambanga.

EFilistiya ndikhwaza uloyiso.”

10Ngubani onokundisa emzini oxhotyisiweyo?

Ngubani onokundisa e-Edom?

11Noko usilahlile, Thixo?

Akusaphumi nemikhosi yethu?

12Sincedise ezintshabeni zethu;

kaloku olomntu uncedo luphuthile.

13Ukuba uThixo ungakuthi, siya kuphumelela;

uya kuzinyhasha iintshaba zethu.

109

Isikhalazo somntu osengxakini

Kumbhexeshi-kwayara; umhobe kaDavide.

1091Thixo wam endimncomayo,

ngani ukuba uthi cwaka,

2ndimangalelwa nje zizikhohlakali namaxoki?

Kaloku bona bandirhintyela ngobuxoki;

3bathetha izinto ezimasikizi ngam;

bandihlasela ndingenzanga nto.

4Ndandibathanda ndibathandazela,

kodwa bandibuyekeza ngokundityhola.

5Ukulunga kwam bakubuyekeza ngobubi;

uthando lwam balubuyekeza ngentiyo.

6Mmisele isibhoja lo mfo;

misa ofana naye ematyaleni.

7Ematyaleni makafunyaniswe onile,

nomthandazo wakhe mawumgwebe.

8Imihla yakhe mayinqanyulwe;

indawo yakhe mayithathwe ngomnye.Mseb 1:20

9Abantwana bakhe mababe ziinkedama,

umfazi wakhe abe ngumhlolokazi.

10Abantwana bakhe mababe zizibhadu-bhadu ezingqibayo;

mabajikeleze bazingele ukutya nasemabhodlweni.

11Ombamba ulutho wanga angamthimba;

amandla akhe makaxhatshazwe ngabasemzini.

12Ngamana akungebikho bani uvelana naye,

angabikho ozisizelayo ezo nkedama.

13Ngamana yaphanza nenzala yakhe,

igama lakhe lingaphindi likhankanywe.

14Ngamana wabuxhiba *uNdikhoyo ububi booyise,

buhlale phambi kwakhe nobubi bukanina.

15Ngamana wabugcina njalo uNdikhoyo obu bubi;

igama lakhe malicime kuthi tu emhlabeni.

16Kaloku lo mntu zange abakhathalele abahlelekileyo nabaxakekileyo,

koko wabadobelela abacinezelwa.

17Wayengumqalekisi, naye ke makaqalekiswe;

zange athamsanqele, naye ke makangakuzuzi.

18Ukuqalekisa wayekunxiba njengempahla:

makuthi nca emzimbeni njengamanzi;

makugqobhozele emathanjeni njengamafutha.

19Ewe, makube njengengubo ayambathayo;

mihla le makube yibhanti ayibhinqayo.

20Ndikhoyo, esi mayibe sisohlwayo sâbo bandimangalelayo,

abo bathetha kakubi ngam.

21Kodwa ke, Mhlekazi Ndikhoyo,

ndivelele ngenxa yegama lakho;

ndihlangule ngenxa yezibele zakho.

22Kaloku ndihlelelekile, ndixakekile;

futhi ke ndixhelekile.

23Ndithe shwaka ngokwesithunzi samarhatya;

ndivuthuluke ngokwesinambuzane.

24Nditsho ndanengevane kukungatyi;

andibhityanga, ndingumcinga!

25Iintshaba zam ziphoxisa ngam;

zakundibona zihlunguzel' intloko.Mat 27:39; Marko 15:29

26Khawundincede, Ndikhoyo Thixo wam;

ndisindise ngokwezo zibele zakho!

27Khawubethe baqonde ukuba nguwe lo,

nguwe ondihlangulayo, Ndikhoyo.

28Mabathi bendiqalekisa nje, ube wena undithamsanqela;

bathi ntimfa ngehlazo abo bandihlaselayo.

Mna ke sicaka mandiphuphume yimincili.

29Abandimangalelayo mabavathe ihlazo;

ewe, mabalithi wambu oku komnweba.

30Ndiya kubhomboloza ndidumisa uNdikhoyo;

ndiya kumncoma phakathi kwezihlwele;

31kuba yena uyamxhasa ohlelelekileyo,

amhlangule kwabo bamsingela phantsi.

110

UNdikhoyo nomthanjiswa wakhe

Umhobe kaDavide.

1101*UNdikhoyo wathi enkosini yam ukumkani:

“Hlala ngakum kweli wonga,

lo gama ndikoyisela iintshaba zakho.”Mat 22:44; Marko 12:36; Luka 20:42-43; Mseb 2:34-35; 1 Kor 15:25; Efese 1:20-22; Kol 3:1; Hebh 1:13; 8:1; 10:12-13

2Ulawulo lwakho uNdikhoyo woluqalisa eZiyon.

Ke wena zilawule iintshaba zakho.

3Amatshawe akho ozincama engaqhutywa,

evethe eziyokoyoko zoloyiso,

mhla wagagana notshaba lwakho.

Kusasa ngejekejeke lobuthelana okombethe ulutsha.

4UNdikhoyo akayi kujika, kuba wafunga wathi:

“Wena ungumbingeleli wodidi lukaMelkizedeki

oya kuhlala ehleli.”Hebh 5:6; 6:20; 7:17,21

5Ke yona iNkosi ingakuwe;

mhla yacaphuka iya kuzibhangisa izikumkani.

6Iya kuzingenela ngomgwebo izizwe,

zitsho ziqungquluze izidumbu zabantu;

ewe, iya kuzivikiva iziphathamandla jikelele.

7Ukumkani uya kusela ecaleni kwendlela;

ngako ke aqingqe ethwel' indwe.